Top 14 Đề Cương Khóa Luận Chuyên Ngành Kế Toán, Hay

Rate this post

Dưới đây là Top 14 đề cương khóa luận chuyên ngành kế toán, HAY đạt điểm cao từ các sinh viên khóa trước chia sẻ. Mời các bạn sinh viên tải về sử dụng khi viết báo cáo tốt nghiệp của mình. Ngoài ra, còn nhiều mẫu báo cáo thực tập của nhiều đề tài khác, và các bài mẫu đầy đủ đạt điểm cao, các bạn có thể theo dõi, tải bài viết khác.

Trong quá trình viết bài tốt nghiệp, những tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên, bên mình có dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp, nếu các bạn có nhu cầu, hãy trao đổi với mình qua sđt / zalo : 0973287149


Mục lục

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 1: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI …..

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ

1.1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN:

1.1.1. Kế toán tiền mặt:

1.1.1.1. Khái niệm, nội dung

1.1.1.2. Chứng từ hạch toán

1.1.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng:

1.1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2.2. Chứng từ hạch toán

1.1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.3. Kế toán tiền đang chuyển:

1.1.3.1. Khái niệm, nội dung

1.1.3.2. Chứng từ hạch toán

1.1.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU:

1.2.1. Kế toán phải thu khách hàng

1.2.1.1. Khái niệm, nội dung

1.2.1.2. Chứng từ hạch toán

1.2.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.2. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ :

1.2.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.3. Kế toán phải thu nội bộ :

1.2.3.1. Khái niệm, nội dung

1.2.3.2. Chứng từ hạch toán

1.2.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.4. Kế toán các khoản tạm ứng

1.2.4.1. Khái niệm, nội dung

1.2.4.2. Chứng từ hạch toán

1.2.4.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.4.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.4.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.5. Kế toán các khoản chi phí trả trước

1.2.5.1. Khái niệm, nội dung

1.2.5.2. Chứng từ hạch toán

1.2.5.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.5.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.5.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.6. Kế toán cầm cố, ký quỹ, ký cược

1.2.6.1. Khái niệm, nội dung

1.2.6.2. Chứng từ hạch toán

1.2.6.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.6.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.6.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.7. Kế toán phải thu khác

1.2.7.1. Khái niệm, nội dung

1.2.7.2. Chứng từ hạch toán

1.2.7.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.7.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.7.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.8. Kế toán dự phòng Nợ phải thu khó đòi

1.2.8.1. Khái niệm, nội dung

1.2.8.2. Chứng từ hạch toán

1.2.8.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.8.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.8.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ:

Xem thêm==> Dịch vụ viết thuê khóa luận điểm cao

1.3.1. Kế toán các khoản phải trả người bán

1.3.1.1. Khái niệm, nội dung

1.3.1.2. Chứng từ hạch toán

1.3.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.2. Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước

1.3.2.1. Khái niệm, nội dung

1.3.2.2. Chứng từ hạch toán

1.3.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.3. Kế toán khoản phải trả người lao động

1.3.3.1. Khái niệm, nội dung

1.3.3.2. Chứng từ hạch toán

1.3.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.4. Kế toán chi phí phải trả

1.3.4.1. Khái niệm, nội dung

1.3.4.2. Chứng từ hạch toán

1.3.4.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.4.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.4.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.5. Kế toán phải trả nội bộ

1.3.5.1. Khái niệm, nội dung

1.3.5.2. Chứng từ hạch toán

1.3.5.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.5.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.5.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.6. Kế toán thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

1.3.6.1. Khái niệm, nội dung

1.3.6.2. Chứng từ hạch toán

1.3.6.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.6.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.6.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.7. Kế toán phải trả, phải nộp khác

1.3.7.1. Khái niệm, nội dung

1.3.7.2. Chứng từ hạch toán

1.3.7.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.7.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.7.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.8. Kế toán vay và nợ thuê tài chính

1.3.8.1. Khái niệm, nội dung

1.3.8.2. Chứng từ hạch toán

1.3.8.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.8.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.8.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.9. Kế toán trái phiếu phát hành

1.3.9.1. Khái niệm, nội dung

1.3.9.2. Chứng từ hạch toán

1.3.9.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.9.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.9.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.10. Kế toán nhận ký quỹ, ký cược

1.3.10.1. Khái niệm, nội dung

1.3.10.2. Chứng từ hạch toán

1.3.10.3. Căn cứ pháp lý, TK sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.10.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.10.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.11. Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.3.11.1. Khái niệm, nội dung

1.3.11.2. Chứng từ hạch toán

1.3.11.3. Căn cứ pháp lý, TK sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.11.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.11.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.12. Kế toán dự phòng phải trả

1.3.12.1. Khái niệm, nội dung

1.3.12.2. Chứng từ hạch toán

1.3.12.3. Căn cứ pháp lý, TK sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.12.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.12.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.13. Kế toán các quỹ thuộc nội dung Nợ phải trả

1.3.13.1. Khái niệm, nội dung

1.3.13.2. Chứng từ hạch toán

1.3.13.3. Căn cứ pháp lý, TK sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.13.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.13.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

(Lưu ý: sinh viên quan sát số liệu của đơn vị thực tập xem số liệu có liên quan đến phần nào trong chương 1 – Cơ sở lý luận nêu trên thì đưa vào đề cương chi tiết phần đó, không đưa hết toàn bộ lý thuyết trên)

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ:

2.2.1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN:

2.2.1.1. Kế toán tiền mặt:

2.2.1.1.1. Nội dung

2.2.1.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.1.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.1.2……

(Lưu ý: chương này sinh viên có thể tách thành 2 chương, 1 chương giới thiệu tổng quan về công ty (phần 2.1) và 1 chương nói về tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu (phần 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 2: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI……

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

1.1. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH

1.1.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2. Chứng từ hạch toán

1.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN:

1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3. KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON:

1.3.1. Khái niệm, nội dung

1.3.2. Chứng từ hạch toán

1.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.4. KẾ TOÁN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT:

1.4.1. Khái niệm, nội dung

1.4.2. Chứng từ hạch toán

1.4.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.4.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.4.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

Top 14 Đề Cương Khóa Luận Kế Toán chi tiết nên tham khảo
Top 14 Đề Cương Khóa Luận Kế Toán chi tiết nên tham khảo

1.5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHÁC:

1.5.1. Khái niệm, nội dung

1.5.2. Chứng từ hạch toán

1.5.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.5.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.5.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.6. KẾ TOÁN GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH:

1.6.1. Khái niệm, nội dung

1.6.2. Chứng từ hạch toán

1.6.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.6.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.6.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.7. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:

1.7.1. Khái niệm, nội dung

1.7.2. Chứng từ hạch toán

1.7.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.7.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.7.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.8. KẾ TOÁN GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ:

1.8.1. Khái niệm, nội dung

1.8.2. Chứng từ hạch toán

1.8.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.8.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.8.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

(Lưu ý: sinh viên quan sát số liệu của đơn vị thực tập xem số liệu có liên quan đến phần nào trong chương 1 – Cơ sở lý luận nêu trên thì đưa vào đề cương chi tiết phần đó, không đưa hết toàn bộ lý thuyết trên)

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ:

2.2.1. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH

2.2.1.1. Nội dung

2.2.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2. KẾ TOÁN…..

(Lưu ý: chương này sinh viên có thể tách thành 2 chương, 1 chương giới thiệu tổng quan về công ty (phần 2.1) và 1 chương nói về tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu (phần 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 3: KẾ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI…..

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1.1. KẾ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN:

1.1.1. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

1.1.1.1. Khái niệm, nội dung

1.1.1.2. Chứng từ hạch toán

1.1.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.2. Kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản:

1.1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2.2. Chứng từ hạch toán

1.1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.3. Kế toán nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán:

1.1.3.1. Khái niệm, nội dung

1.1.3.2. Chứng từ hạch toán

1.1.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

1.2.1. Kế toán tăng, giảm Tài sản cố định

1.2.1.1. Khái niệm, nội dung

1.2.1.2. Chứng từ hạch toán

1.2.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.2. Kế toán khấu hao Tài sản cố định :

1.2.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.3. Kế toán sữa chữa Tài sản cố định :

1.2.3.1. Khái niệm, nội dung

1.2.3.2. Chứng từ hạch toán

1.2.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

(Lưu ý: sinh viên quan sát số liệu của đơn vị thực tập xem số liệu có liên quan đến phần nào trong chương 1 – Cơ sở lý luận nêu trên thì đưa vào đề cương chi tiết phần đó, không đưa hết toàn bộ lý thuyết trên)

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ:

2.2.1. KẾ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN:

2.2.1.1. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

2.2.1.1.1. Nội dung

2.2.1.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.1.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.1.2……

(Lưu ý: chương này sinh viên có thể tách thành 2 chương, 1 chương giới thiệu tổng quan về công ty (phần 2.1) và 1 chương nói về tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu (phần 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 4: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI….

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

1.1. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU:

1.1.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2. Chứng từ hạch toán

1.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ

1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO:

1.3.1. Khái niệm, nội dung

1.3.2. Chứng từ hạch toán

1.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Xem thêm==> Khóa luận tốt nghiệp kế toán

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ:

2.2.1. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

2.2.1.1. Nội dung

2.2.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2….

(Lưu ý: chương này sinh viên có thể tách thành 2 chương, 1 chương giới thiệu tổng quan về công ty (phần 2.1) và 1 chương nói về tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu (phần 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 5: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI……

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1.1. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG:

1.1.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2. Chứng từ hạch toán

1.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3. KẾ TOÁN TRÍCH TRƯỚC TIỀN LƯƠNG NGHỈ PHÉP CỦA CÔNG NHÂN SẢN XUẤT:

1.3.1. Khái niệm, nội dung

1.3.2. Chứng từ hạch toán

1.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ:

2.2.1. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

2.2.1.1. Nội dung

2.2.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2….

(Lưu ý: chương này sinh viên có thể tách thành 2 chương, 1 chương giới thiệu tổng quan về công ty (phần 2.1) và 1 chương nói về tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu (phần 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 6: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI…

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1.1. KHÁI NIỆM

1.1.2. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN

1.1.3. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

1.1.4. KỲ TÍNH GIÁ THÀNH

1.1.5. PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT

1.1.6. TRÌNH TỰ TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

1.2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

1.2.1.1. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG

1.2.1.2. CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN

1.2.1.3. CĂN CỨ PHÁP LÝ, TÀI KHOẢN SỬ DỤNG, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN

1.2.1.4. CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1.2.1.5. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP

1.2.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP :

1.2.2.1. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG

1.2.2.2. CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN

1.2.2.3. CĂN CỨ PHÁP LÝ, TÀI KHOẢN SỬ DỤNG, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN

1.2.2.4. CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1.2.2.5. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP

1.2.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG:

1.2.3.1. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG

1.2.3.2. CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN

1.2.3.3. CĂN CỨ PHÁP LÝ, TÀI KHOẢN SỬ DỤNG, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN

1.2.3.4. CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1.2.3.5. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP

1.3. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CHÍNH

1.2.1. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG

1.2.2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG

1.2.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH

1.2.4. CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN

1.2.5. CĂN CỨ PHÁP LÝ, TÀI KHOẢN SỬ DỤNG, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN

1.2.6. CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1.2.7. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP.

1.4. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT PHỤ

1.4.1. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA SẢN XUẤT PHỤ

1.4.2. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CỦA PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT PHỤ

1.5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT

1.5.1. HẠCH TOÁN THIỆT HẠI VỀ SẢN PHẨM HỎNG

1.5.2. HẠCH TOÁN THIỆT HẠI VỀ NGỪNG SẢN XUẤT

(LƯU Ý: SINH VIÊN QUAN SÁT SỐ LIỆU CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP XEM SỐ LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN NÀO TRONG CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN NÊU TRÊN THÌ ĐƯA VÀO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT PHẦN ĐÓ, KHÔNG ĐƯA HẾT TOÀN BỘ LÝ THUYẾT TRÊN)

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

2.1.2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH

2.1.2.1. TỔ CHỨC PHÂN CẤP QUẢN LÝ

2.1.2.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH

2.1.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

2.1.3.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN

2.1.3.2. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

2.1.3.3. HÌNH THỨC KẾ TOÁN, SỔ KẾ TOÁN

2.1.3.4. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

2.1.3.5. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VẬN DỤNG

2.1.4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

PHẦN NÀY SINH VIÊN CŨNG TÁCH CHI TIẾT GIỐNG CHƯƠNG 1, BỔ SUNG THÊM TRONG TỪNG MỤC PHẦN GHI SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT VÀ TỔNG HỢP, VÍ DỤ:

2.2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT:

2.2.1.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP:

2.2.1.1.1. NỘI DUNG

2.2.1.1.2. CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN

2.2.1.1.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

2.2.1.1.4. CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG KỲ

2.2.1.1.5. GHI SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT VÀ TỔNG HỢP

2.2.1.1.6. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP

2.2.2.2……

(LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY SINH VIÊN CÓ THỂ TÁCH THÀNH 2 CHƯƠNG, 1 CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY (PHẦN 2.1) VÀ 1 CHƯƠNG NÓI VỀ TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU (PHẦN 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 7: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM (HÀNG HÓA), TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI……

(Lưu ý: Đơn vị sản xuất ghi rõ tên đề tài là Kế toán thành phẩm …; đơn vị thương mại ghi rõ tên đề tài là Kế toán hàng hóa …)

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM (HÀNG HÓA), TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM (HÀNG HÓA)

1.1.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2. Chứng từ hạch toán

1.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

1.2.1  Kế toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.2.1.1. Khái niệm, nội dung

1.2.1.2. Chứng từ hạch toán

1.2.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

1.2.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ:

1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán

1.3.1.1. Khái niệm, nội dung

1.3.1.2. Chứng từ hạch toán

1.3.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính

1.3.2.1. Khái niệm, nội dung

1.3.2.2. Chứng từ hạch toán

1.3.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.3. Kế toán chi phí bán hàng

1.3.3.1. Khái niệm, nội dung

1.3.3.2. Chứng từ hạch toán

1.3.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

1.3.4.1. Khái niệm, nội dung

1.3.4.2. Chứng từ hạch toán

1.3.4.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.4.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.4.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.5. Kế toán chi phí khác

1.3.5.1. Khái niệm, nội dung

1.3.5.2. Chứng từ hạch toán

1.3.5.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.5.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.5.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

1.3.6.1. Khái niệm, nội dung

1.3.6.2. Chứng từ hạch toán

1.3.6.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.6.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.6.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.4. KẾ TOÁN DOANH THU TÀI CHÍNH VÀ THU NHẬP KHÁC

1.4.1. Kế toán doanh thu tài chính

1.4.1.1. Khái niệm, nội dung

1.4.1.2. Chứng từ hạch toán

1.4.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.4.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.4.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.4.2. Kế toán thu nhập khác

1.4.2.1. Khái niệm, nội dung

1.4.2.2. Chứng từ hạch toán

1.4.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.4.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.4.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.5. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.5.1. Khái niệm, nội dung

1.5.2. Chứng từ hạch toán

1.5.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.5.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.5.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

(Lưu ý: sinh viên quan sát số liệu của đơn vị thực tập xem số liệu có liên quan đến phần nào trong chương 1 – Cơ sở lý luận nêu trên thì đưa vào đề cương chi tiết phần đó, không đưa hết toàn bộ lý thuyết trên)

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM (HÀNG HÓA), TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM (HÀNG HÓA), TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ:

2.2.1. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM (HÀNG HÓA):

2.2.1.1. Nội dung

2.2.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2…..

(Lưu ý: chương này sinh viên có thể tách thành 2 chương, 1 chương giới thiệu tổng quan về công ty (phần 2.1) và 1 chương nói về tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu (phần 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 8: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI…

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

1.1. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH:

1.1.1  Kế toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.1.1.1. Khái niệm, nội dung

1.1.1.2. Chứng từ hạch toán

1.1.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.2. Kế toán doanh thu tài chính

1.1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2.2. Chứng từ hạch toán

1.1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.3. Kế toán thu nhập khác

1.1.3.1. Khái niệm, nội dung

1.1.3.2. Chứng từ hạch toán

1.1.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

1.1.4.1. Khái niệm, nội dung

1.1.4.2. Chứng từ hạch toán

1.1.4.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.4.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.4.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.5. Kế toán giá vốn hàng bán

1.1.5.1. Khái niệm, nội dung

1.1.5.2. Chứng từ hạch toán

1.1.5.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.5.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.5.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.6. Kế toán chi phí hoạt động tài chính

1.1.6.1. Khái niệm, nội dung

1.1.6.2. Chứng từ hạch toán

1.1.6.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.6.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.6.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.7. Kế toán chi phí bán hàng

1.1.7.1. Khái niệm, nội dung

1.1.7.2. Chứng từ hạch toán

1.1.7.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.7.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.7.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.8  – Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

1.1.8.1. Khái niệm, nội dung

1.1.8.2. Chứng từ hạch toán

1.1.8.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.8.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.8.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.9  – Kế toán chi phí khác

1.1.9.1. Khái niệm, nội dung

1.1.9.2. Chứng từ hạch toán

1.1.9.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.9.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.9.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.10. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

1.1.10.1. Khái niệm, nội dung

1.1.10.2. Chứng từ hạch toán

1.1.10.3. Căn cứ pháp lý, TK sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.10.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.10.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.1.11.1. Khái niệm, nội dung

1.1.11.2. Chứng từ hạch toán

1.1.11.3. Căn cứ pháp lý, TK sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.11.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.11.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

(Lưu ý: sinh viên quan sát số liệu của đơn vị thực tập xem số liệu có liên quan đến phần nào trong chương 1 – Cơ sở lý luận nêu trên thì đưa vào đề cương chi tiết phần đó, không đưa hết toàn bộ lý thuyết trên)

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ:

2.2.1. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH:

2.2.1.1.  Kế toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.2.1.1.1. Nội dung

2.2.1.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.1.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.1.2…..

(Lưu ý: chương này sinh viên có thể tách thành 2 chương, 1 chương giới thiệu tổng quan về công ty (phần 2.1) và 1 chương nói về tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu (phần 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 9: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI….

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

KẾ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

1.1.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2. Chứng từ hạch toán

1.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3. KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

1.3.1. Khái niệm, nội dung

1.3.2. Chứng từ hạch toán

1.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.4. KẾ TOÁN CÁC QUỸ THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU

1.4.1. Khái niệm, nội dung

1.4.2. Chứng từ hạch toán

1.4.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.4.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.4.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.5. KẾ TOÁN CỔ PHIẾU QUỸ

1.5.1. Khái niệm, nội dung

1.5.2. Chứng từ hạch toán

1.5.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.5.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.5.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.6. KẾ TOÁN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI

1.6.1. Khái niệm, nội dung

1.6.2. Chứng từ hạch toán

1.6.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.6.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.6.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.7. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1.7.1. Khái niệm, nội dung

1.7.2. Chứng từ hạch toán

1.7.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.7.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.7.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.8. KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP

1.8.1. Khái niệm, nội dung

1.8.2. Chứng từ hạch toán

1.8.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.8.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.8.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.9. KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TSCĐ

1.9.1. Khái niệm, nội dung

1.9.2. Chứng từ hạch toán

1.9.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.9.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.9.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

(Lưu ý: sinh viên quan sát số liệu của đơn vị thực tập xem số liệu có liên quan đến phần nào trong chương 1 – Cơ sở lý luận nêu trên thì đưa vào đề cương chi tiết phần đó, không đưa hết toàn bộ lý thuyết trên)

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ:

2.2.1. KẾ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

2.2.1.1. Nội dung

2.2.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2….

(Lưu ý: chương này sinh viên có thể tách thành 2 chương, 1 chương giới thiệu tổng quan về công ty (phần 2.1) và 1 chương nói về tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu (phần 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 10: KẾ TOÁN THUẾ TẠI …..

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ

1.1. KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1.1.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2. Chứng từ hạch toán

1.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3. KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

1.3.1. Khái niệm, nội dung

1.3.2. Chứng từ hạch toán

1.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.4. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1.4.1. Khái niệm, nội dung

1.4.2. Chứng từ hạch toán

1.4.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.4.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.4.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.5. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1.5.1. Khái niệm, nội dung

1.5.2. Chứng từ hạch toán

1.5.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.5.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.5.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.6. KẾ TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN

1.6.1. Khái niệm, nội dung

1.6.2. Chứng từ hạch toán

1.6.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.6.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.6.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.7. KẾ TOÁN THUẾ NHÀ ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT

1.7.1. Khái niệm, nội dung

1.7.2. Chứng từ hạch toán

1.7.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.7.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.7.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.8. KẾ TOÁN CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

1.8.1. Khái niệm, nội dung

1.8.2. Chứng từ hạch toán

1.8.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.8.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.8.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.9. KẾ TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC

1.8.1. Khái niệm, nội dung

1.8.2. Chứng từ hạch toán

1.8.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.8.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.8.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

(Lưu ý: sinh viên quan sát số liệu của đơn vị thực tập xem số liệu có liên quan đến phần nào trong chương 1 – Cơ sở lý luận nêu trên thì đưa vào đề cương chi tiết phần đó, không đưa hết toàn bộ lý thuyết trên)

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của … trong giai đoạn hiện nay (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ:

2.2.1. KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

2.2.1.1. Nội dung

2.2.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2….

(Lưu ý: chương này sinh viên có thể tách thành 2 chương, 1 chương giới thiệu tổng quan về công ty (phần 2.1) và 1 chương nói về tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu (phần 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 11: KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN NGUỒN KINH PHÍ TẠI…

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN NGUỒN KINH PHÍ

1.1. KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

1.1.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2. Chứng từ hạch toán

1.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ DỰ ÁN

1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3. KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

1.3.1. Khái niệm, nội dung

1.3.2. Chứng từ hạch toán

1.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ ……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN NGUỒN KINH PHÍ

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA …

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của …

2.1.2. Cơ cấu tổ chức

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại …

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của … trong giai đoạn hiện nay (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN NGUỒN KINH PHÍ

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ:

2.2.1. KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

2.2.1.1. Nội dung

2.2.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2……

(Lưu ý: chương này sinh viên có thể tách thành 2 chương, 1 chương giới thiệu tổng quan về công ty (phần 2.1) và 1 chương nói về tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu (phần 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 12: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG…

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

1.1. KẾ TOÁN TIỀN GỬI:

1.1.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2. Chứng từ hạch toán

1.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ

1.3.1. Khái niệm, nội dung

1.3.2. Chứng từ hạch toán

1.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ ……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA …

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của …

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại …

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của … trong giai đoạn hiện nay (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ:

2.2.1. KẾ TOÁN TIỀN GỬI:

2.2.1.1. Nội dung

2.2.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2….

(Lưu ý: chương này sinh viên có thể tách thành 2 chương, 1 chương giới thiệu tổng quan về công ty (phần 2.1) và 1 chương nói về tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu (phần 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 13: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG….

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG:

1.1.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2. Mối liên hệ giữa nghiệp vụ tín dụng & nghiệp vụ huy động vốn

1.1.3. Các hình thức hình thức tính lãi

1.1.4. Các hình thức tín dụng

1.2. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG:

1.2.1. Kế toán nghiệp vụ cho vay

1.2.1.1. Khái niệm, nội dung

1.2.1.2. Chứng từ hạch toán

1.2.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.2. Kế toán nghiệp vụ chiết khấu chứng từ có giá

1.2.2.1. Khái niệm, nội dung

1.2.2.2. Chứng từ hạch toán

1.2.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.3. Kế toán nghiệp vụ bảo lãnh

1.2.3.1. Khái niệm, nội dung

1.2.3.2. Chứng từ hạch toán

1.2.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán

1.2.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ ……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA …

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của …

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại …

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của … trong giai đoạn hiện nay (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ:

2.2.1. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY:

2.2.1.1. Nội dung

2.2.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2…..

(Lưu ý: chương này sinh viên có thể tách thành 2 chương, 1 chương giới thiệu tổng quan về công ty (phần 2.1) và 1 chương nói về tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu (phần 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN SỐ 14: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI ….

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1.1.1. Bảng Cân đối kế toán:

1.1.1.1. Khái niệm, nội dung

1.1.1.2. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

1.1.1.3. Căn cứ lập Bảng cân đối kế toán

1.1.1.4. Trình tự  lập Bảng cân đối kế toán

1.1.1.5. Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán

1.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1.1.2.1. Khái niệm, nội dung

1.1.2.2. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1.1.2.3. Căn cứ lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1.1.2.4. Trình tự  lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1.1.2.5. Phương pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1.1.3.1. Khái niệm, nội dung

1.1.3.2. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1.1.3.3. Căn cứ lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1.1.3.4. Trình tự  lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1.1.3.5. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính

1.1.4.1. Khái niệm, nội dung

1.1.4.2. Nguyên tắc lập và trình bày

1.2. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1.2.1. Ý nghĩa và phương pháp phân tích Báo cáo tài chính

1.2.1.1. Ý nghĩa phân tích Báo cáo tài chính

1.2.1.2. Phương pháp phân tích Báo cáo tài chính

1.2.2. Nội dung của phân tích Báo cáo tài chính

1.2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính

1.2.2.2. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các tỷ số tài chính cơ bản

1.2.2.3. Phân tích khả năng sinh lời

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản

2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán

2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán

2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay (2015 – 2016)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ:

2.2.1. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

2.2.1.1. Bảng Cân đối kế toán:

2.2.1.1.1. Nội dung

2.2.1.1.2. Chứng từ hạch toán

2.2.1.1.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2.2.1.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

2.2.1.1.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2….

(Lưu ý: chương này sinh viên có thể tách thành 2 chương, 1 chương giới thiệu tổng quan về công ty (phần 2.1) và 1 chương nói về tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu (phần 2.2))

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ

Trên đây là một số đề cương khóa luận kế toán báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Khóa Luận Kế Toán các bạn có thể liên hệ Thuê viết báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0973287149 nhé!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo