Những vấn đề kiểm soát trong quản lý

Rate this post

Báo cáo thực tập kế toán xin giới thiệu và chia sẻ tới các bạn sinh viên bài báo cáo là Những vấn đề kiểm soát trong quản lý để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Xem thêm: 

Kiểm soát trong quản lý
Quản lý là sự tác ñộng có tổ chức, có ñịnh hướng của chủ thể quản lý lên ñối tượng quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực ñã xác ñịnh ñể ñạt các mục tiêu ñề ra.
Kiểm soát trong quản lý là sự hợp thành một cách logic các phương pháp nhằm thu thập và sử dụng thông tin ñể ra các quyết ñịnh về hoạch ñịnh và kiểm soát, thúc ñẩy hành vi của người lao ñộng và ñánh giá việc thực hiện.
Mối quan hệ giữa kiểm soát với quá trình quản lý
Kiểm soát là một chức năng của quản lý, gắn liền với quản lý, phát sinh từ chính nhu cầu của quản lý, gắn liền với mọi hoạt ñộng, ở ñâu có quản lý thì ở ñó có kiểm soát.
Các loại kiểm soát trong quản lý
Kiểm soát hướng dẫn, kiểm soát “có/không”, kiểm soát hoạt ñộng; kiểm soát trước, kiểm soát trong và kiểm soát sau; kiểm soát từ xa, kiểm soát trực tiếp và kiểm soát gián tiếp; kiểm soát phòng ngừa, kiểm soát phát hiện, kiểm soát bù ñắp, kiểm soát bổ sung; kiểm soát chung và kiểm soát cụ thể; ngoại kiểm và nội kiểm.
Những vấn ñề lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ
Môi trường kiểm soát
Môi trường kiểm soát là bao gồm toàn bộ nhân tố bên trong và bên ngoài của ngân hàng tác ñộng ñến việc thành lập, hoạt ñộng và xử lý dữ liệu của các loại hình KSNB của ngân hàng.
Các nhân tố bên trong là các nhân tố thuộc môi trường kiểm soát chung, các yếu tố này chủ yếu liên quan ñến cơ chế quản lý, cơ cấu tổ chức, năng lực, ñạo ñức nghề nghiệp của cán bộ.
Các nhân tố bên ngoài gồm nhân tố chủ yếu: Chức năng nhà nước, thông tin khách hàng, cơ chế chính sách, văn bản…
Hệ thống kế toán trong ngân hàng
Tính kiểm soát của hệ thống kế toán ñược thể hiện thông qua ba giai ñoạn của quá trình kế toán ñó là lập chứng từ kế toán, phản ánh vào sổ kế toán, và lập báo cáo kế toán.
Các thủ tục kiểm soát nội bộ
Các thủ tục kiểm soát ñược xây dựng trên các nguyên tắc sau: nguyên tắc phân công phân nhiệm, Phân chia trách nhiệm theo nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc uỷ quyền và phê chuẩn.
Bộ phận kiểm toán nội bộ trong ngân hàng
KTNB ngân hàng là bộ phận ñộc lập ñược thiết lập tiến hành hoạt ñộng kiểm tra, trà soát, ñánh giá một cách ñộc lập, khách quan ñối với hệ thống kiểm tra, KSNB. Tuy nhiên bộ phận KTNB chỉ phát huy tác dụng khi tôn trọng các nguyên tắc tổ chức và nhân sự.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Bản chất của kế toán quản trị và kế toán quản trị chi phí

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo