Kiểm soát chi phí ngân hàng

Rate this post

Báo cáo thực tập kế toán xin giới thiệu và chia sẻ tới các bạn sinh viên bài báo cáo là Kiểm soát chi phí ngân hàng để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Xem thêm: 

Kiểm soát chi phí về hoạt động tín dụng
Nội dung chi hoạt ñộng tín dụng gồm: Chi trả lãi tiền gởi, trả lãi phát hành giấy tờ có giá.
Phương thức kiểm soát ñối với chi trả lãi tiền gởi: Kiểm soát việc tính số tiền lãi có ñúng với mức lãi suất, kỳ hạn gởi khi phát hành, ñúng từng phương thức trả lãi khi khách hàng có nhu cầu rút; Kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ; Kiểm soát phân bổ lãi vào chi phí hằng tháng có ñúng theo quy định không.
Kiểm soát chi phí hoạt động dịch vụ
Nội dung chi hoạt ñộng dịch vụ: Chi hoa hồng môi giới là khoản chi trả cho bên môi giới làm dịch vụ cho ngân hàng, và công việc làm phải thực sự mang lại hiệu quả kinh doanh cho NHNo.
Phương thức kiểm soát ñối với chi hoa hồng môi giới: Kiểm soát ñối tượng chi hoa hồng môi giới ñúng với người ñã ký trong hợp ñồng hay không; Kiểm soát mức ñộ hoàn thành công việc thông qua việc giao khoán và quyết toán khoán các chỉ tiêu, kiểm soát việc thu nợ khách hàng có nộp vào ngân hàng kịp thời, hay xâm tiêu. Kiểm soát thủ tục thanh toán ñúng quy trình, việc hạch toán tài khoản chi có ñúng theo quy ñịnh của NHNo.

Kiểm soát chi phí tiền lương
Bao gồm lương cơ bản(V1) và lương kinh doanh ( V2).
Kiểm soát việc theo dõi chấm công từng phòng có ñúng thực ngày làm việc không. Kiểm soát việc xếp loại lương kinh doanh trên cơ sở ñánh giá mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ. Kiểm soát việc tính lương, hạch toán.

Kiểm soát chi làm thêm giờ.
Chi phí về hoạt ñộng quản lý và công vụ
Bao gồm chi phí mua vật liệu, giấy tờ in
Phương thức kiểm soát chi phí mua vật liệu, giấy tờ in: kiểm soát việc lập dự trù có ñúng nhu cầu các phòng ban chuyển sang không, kiểm soát quá trình mua, nhập kho, xuất kho vật liệu, giấy tờ in, Kiểm tra chứng từ thanh toán ñầy ñủ hợp ñồng, hóa ñơn thanh toán.

Kiểm soát chi phí về tài sản
Kiểm soát chi phí khấu hao TSCĐ: Kiểm soát quy ñịnh về thời gian khấu hao, phương pháp tính khấu hao, mức trích khấu hao theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước và của ngành; kiểm tra việc trích khấu hao và ghi chép chúng trên sổ sách có ñúng theo quy ñịnh không.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là khoản tiền ñược trích lập trên cơ sở phân loại cụ thể các khoản nợ vay của khách hàng theo tỷ lệ quy ñịnh ñể dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra do khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.
Phương thức kiểm soát trích dự phòng xử lý rủi ro: Kiểm tra chuyển nhóm nợ tại ngân hàng có ñúng theo tỷ lệ quy ñịnh của NHNo Việt Nam không, cơ cấu nhóm nợ ñúng thực tế trên từng khế ước không, việc trích lập dự phòng ñúng theo tỷ lệ quy ñịnh.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Những vấn đề kiểm soát trong quản lý

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo