Đề tài báo cáo: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Kế toán

Rate this post

Tin rằng, đề tài báo cáo thực tập Kế toán xác định kết quả kinh doanh không còn xa lạ gì với các bạn sinh viên ngành này. Đây là đề tài được các bạn ưu tin chọn làm Đề tài báo cáo thực tập Kế toán.

 Đề cương chi tiết viết báo cáo thực tập Kế toán: 

Dưới đây, là một Đề cương chi tiết viết báo cáo thực tập với đề tài: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kế toán. Bài viết này với mục đích chia sẻ đề cương chi tiết mẫu dành cho bạn nào không biết cách viết sườn bài.

Đề tài: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kế toán

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Kế Toán

1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty

1.1.1.Giới thiệu sơ lược về Công Ty TNHH Kế Toán

1.1.2.Lĩnh vưc ngành nghề kinh doanh và quy mô của Công Ty TNHH Kế Toán

1.2 Chức năng và nhiệm vụ

1.2.1 Chức năng

1.2.2 Nhiệm vụ

1.3 Đặc điểm hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty

1.3.1 Quy mô kinh doanh

1.3.2 Mạng lưới kinh doanh

1.3.3 Đặc điểm của ngành

1.4 Tổ chức bộ máy quản lý công ty

1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty

1.4.2 Phân công lao động trong bộ máy quản lý

1.5  Tổ chức kế toán tại công ty

1.5.1 Hình thức kế toán

1.5.2 Hệ thống tài khoản được áp dụng tại công ty

1.5.3 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán

 • Những thuận lợi và khó khăn của công ty
  • Thuận lợi
  • Khó khăn

Chương2: Cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh (Chi tiết thêm các tiêu đề cấp 2)

                2.1.Những vấn đề chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh

                    2.1.1.Khái niệm

                    2.1.2.Vai trò kế toán xác định kết quả kinh doanh

                    2.1.3.Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh

 • .Kế toán Doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ

                    2.2.1.Khái niệm

                    2.2.2.Nguyên tắc hạch toán và điều kiện ghi nhận

                    2.2.3.Chứng từ sử dụng

                    2.2.4.Tài khoản sử dụng

                    2.2.5.Kết cấu tài khoản

                     2.2.6.Sơ đồ hạch toán

              2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

                    2.3.1.Khái niệm

                    2.3.2.Nguyên tắc hạch toán

                    2.3.3.Chứng từ sử dụng

                    2.3.4.Tài khoản sử dụng

                    2.3.5.Kết cấu tài khoản

                    2.3.6.Sơ đồ hạch toán

               2.4. Kế toán Giá vốn hàng bán

                    2.4.1.Khái niệm

                    2.4.2.Nguyên tắc hạch toán

                    2.4.3.Chứng từ sử dụng

                    2.4.4.Tài khoản sử dụng

                    2.4.5.Kết cấu tài khoản

                    2.4.6.Sơ đồ hạch toán

                2.5. Kế toán Chi phí bán hang

                    2.5.1.Khái niệm

                    2.5.2.Nguyên tắc hạch toán

                    2.5.3.Chứng từ sử dụng

                    2.5.4.Tài khoản sử dụng

                    2.5.5.Kết cấu tài khoản

                    2.5.6.Sơ đồ hạch toán

                2.6. Kế toán Chi phí quản lý doanh nghiệp

                    2.6.1.Khái niệm

                    2.6.2.Nguyên tắc hạch toán

                    2.6.3.Chứng từ sử dụng

                    2.6.4.Tài khoản sử dụng

                    2.6.5.Kết cấu tài khoản

                    2.6.6.Sơ đồ hạch toán

                 2.7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

                    2.7.1.Khái niệm

                    2.7.2.Nguyên tắc hạch toán

                    2.7.3.Chứng từ sử dụng

                    2.7.4.Tài khoản sử dụng

                    2.7.5.Kết cấu tài khoản

                    2.7.6.Sơ đồ hạch toán

                  2.8.Kế toán Chi phí tài chính

                    2.8.1.Khái niệm

                    2.8.2.Nguyên tắc hạch toán

                    2.8.3.Chứng từ sử dụng

                    2.8.4.Tài khoản sử dụng

                    2.8.5.Kết cấu tài khoản

                    2.8.6.Sơ đồ hạch toán

                   2.9. Kế toán thu nhập khác

                    2.9.1.Khái niệm

                    2.9.2.Nguyên tắc hạch toán                   

                    2.9.3.Chứng từ sử dụng

                    2.9.4.Tài khoản sử dụng

                    2.9.5.Kết cấu tài khoản

                    2.9.6.Sơ đồ hạch toán

                  2.10.Kế toán Chi phí khác

                    2.10.1.Khái niệm

                    2.10.2.Nguyên tắc hạch toán

                    2.10.3.Chứng từ sử dụng

                    2.10.4.Tài khoản sử dụng

                    2.10.5.Kết cấu tài khoản

                    2.10.6.Sơ đồ hạch toán

                 2.11. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

                    2.11.1.Khái niệm

                    2.11.2.Nguyên tắc hạch toán

                    2.11.3.Chứng từ sử dụng

                    2.11.4.Tài khoản sử dụng

                    2.11.5.Kết cấu tài khoản

                    2.11.6.Sơ đồ hạch toán

                 2.12. Kế toán xác định kết quả kinh doanh                   

                    2.12.1.Khái niệm

                    2.12.2.Nguyên tắc hạch toán

                    2.12.3.Tài khoản sử dụng

                    2.12.4.Kết cấu tài khoản

                    2.12.5.Sơ đồ hạch toán

Chương3: Thực trạng về kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH

                 3.1 Kế toán Doanh thu bán hàng

                         3.1.1.Tài khoản sử dụng

                         3.1.2.Chứng từ sử dụng:

                         3.1.3.Sổ sách kế toán:

                         3.1.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)

                         3.1.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ

3.2. Kế toán các khoản giảm trừ

                         3.2.1.Tài khoản sử dụng

                         3.2.2.Chứng từ sử dụng:

                         3.2.3.Sổ sách kế toán:

                         3.2.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)

                         3.2.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ

3.3.. Kế toán Giá vốn hàng bán

                         3.3.1.Tài khoản sử dụng

                         3.3.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)

                         3.3.3.Sổ sách kế toán:

                         3.3.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)

                         3.3.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ

3.4. Kế toán Chi phí bán hàng

                         3.4.1.Tài khoản sử dụng

                         3.4.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)

                         3.4.3.Sổ sách kế toán:

                         3.4.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)

                         3.4.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ

                    3.5. Kế toán Chi phí quàn lý doanh nghiệp

                         3.5.1.Tài khoản sử dụng

                         3.5.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)

                         3.5.3.Sổ sách kế toán:

                         3.5.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)

                         3.5.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ

                     3.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

                         3.6.1.Tài khoản sử dụng

                         3.6.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)

                         3.6.3.Sổ sách kế toán:

                         3.6.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)

                         3.6.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ

3.7.Kế toán Chi phí tài chính

                         3.7.1.Tài khoản sử dụng

                         3.7.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)

                         3.7.3.Sổ sách kế toán:

                         3.7.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)

                         3.7.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ

3.8. Kế toán thu nhập khác

                         3.8.1.Tài khoản sử dụng

                         3.8.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)

                         3.8.3.Sổ sách kế toán:

 • 3.8.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
 • 3.8.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ

3.9.Kế toán Chi phí khác

 •                          3.9.1.Tài khoản sử dụng
 •                          3.9.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)
 •                          3.9.3.Sổ sách kế toán:
 •                          3.9.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
 •                          3.9.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ

3.10. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 •                          3.10.1.Tài khoản sử dụng
 •                          3.10.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)
 •                          3.10.3.Sổ sách kế toán:
 •                          3.10.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)
 •                          3.10.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ

                     3.11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

                         3.11.1.Tài khoản sử dụng

                         3.11.2.Chứng từ sử dụng:(Mẫu)

                         3.11.3.Sổ sách kế toán:

                         3.11.4.Trình tự ghi sổ:(Lời văn)

                         3.11.5. Sơ đồ minh họa trình tự ghi sổ

Chương 4: Nhận Xét Và Kiến Nghị

4.1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty

      4.1.1 Ưu điểm

      4.1.2 Nhược điểm

4.2. Kiến nghị

 •        4.2.1.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại doanh nghiệp
 •        4.2.2. Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và công tác quản lý tại doanh nghiệp

Bên trên là đề cương chi tiết với đề tài: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tai Công ty TNHH Kế tóan dành cho các bạn sinh viên Kế toán. Và có nhiều bài viết chia sẻ tài liệu làm báo cáo thực tập Kế toán được admin chia sẻ tại Website: Vietbaocaothuctap.net. Các bạn có thể ghé để tham khảo thêm

Hiện tại, Admin vẫn còn nhận viết báo cáo thực tập ngành Kế toán, hỗ trợ công ty thực tập dành cho các bạn sinh viên gặp khó khăn khi viết bài. Hãy liên lạc ngay Zalo của Admin nhé!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo