Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty thiết bị điện tử

Rate this post

Tải Miễn phí bài mẫu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty TBi điện tử đạt điểm cao được các bạn sinh viên khoa kế toán, chia sẻ lại cho các bạn sinh viên tham khảo. Còn nhiều bài mẫu về Kế toán tiền lTY vương , kế toán doanh thu chi phí, nguyên vật liệu, vốn bằng tiền, … .Trên website các bạn sinh viên có thể tải về miễn phí để làm bài   

Lưu ý : bài mẫu Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty TBi điện tử được hoàn thành những năm trước, có thể nhiều chỗ không còn phù hợp với luật kế toán mới nhất. Nếu các bạn sinh viên có nhu cầu viết mới hoàn toàn, làm trọn gói có chứng từ và xin dấu Công Ty, có thể liên hệ với mình qua SĐT / ZALO : 0909232620

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty TBi điện tử

Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trƣờng cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Với cơ chế thị trƣờng mở cửa nhƣ hiện nay thì tiền lƣơng là một trong những vấn đề rất quan trọng vì đó chính là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.

Lao động chính là hoạt động tay chân và trí óc của con ngƣời nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con ngƣời. Trong doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đƣợc diễn ra liên tục, thƣờng xuyên thì chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho ngƣời lao động trong thời gian họ tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh.

Tiền lƣơng chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngƣời lao động tƣơng ứng với thời gian chất lƣợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lƣơng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của ngƣời lao động. Ngoài ra người lao động còn đƣợc hƣơng một số thu nhập khác nhƣ: Trợ cấp, BHXH, BHYT, tiền thƣởng… Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lƣơng là một bộ phận chi phí ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của ngƣời lao động, thanh toán tiền lƣơng và các khoản trích đúng thù lao của ngƣời lao động, thanh toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng kịp thời sẽ kích thích ngƣời lao động quan tâm đến thời gian và chất lƣợng lao động. Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Sau khi thấy đƣợc tầm quan trọng của tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng, em đã chọn đề tài :“Hoàn thiệnkế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đông Đô”làm khóa luận tốt nghiệp của mình.

Kết cấu của khóa luận 

Nội dung khóa luận ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục bảng biểu và sơ đồ đƣợc chia làm 3 chƣơng:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Đông Đô

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Đông Đô

Mục tiêu nghiên cứu

-Mục tiêu chung:

 • Nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng ở Công ty TNHH Thƣơng mại và Đầu tƣ Đông Đô;
 • Từ đó, để hiểu sâu hơn về lý thuyết và có cái nhìn thực tế hơn về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng.

-Mục tiêu cụ thể:

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận về tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng;
 • Phản ánh thực tế hoạch toán lƣơng và các khoản trích theo lƣơng ở doanh nghiệp;
 • Đề ra nhận xét chung và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch toán kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại doanh nghiệp.
Đối tượng nghiên cứu

Tiền lương và các khoản trích theo lƣơng của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đông Đô.

Phạm vi nghiên cứu

Viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ điểm cao

Tìm hiểu thực trạng hạch toán kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty TNHH Thƣơng mại và Đầu tƣ Đông Đô.

Phương pháp nghiên cứu

-Phương pháp nghiên cứu tài liệu

 • Các tài liệu liên quan đến tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng;
 • Các đề tài nghiên cứu đã thực hiện về tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng;
 • Thu thập tài liệu từ phòng hành chính và phòng kế toán tài vụ của Công ty để tìm hiểu về lƣơng và các khoản trích theo lƣơng.

Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu là phƣơng pháp phổ biến và giúp em có một cái nhìn tổng quan về tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng.

CHưƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LưƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LưƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

Kế toán là một công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống loài ngƣời.

Theo quy định tái sản xuất trong doanh nghiệp, công nghiệp bao gồm các quá trình sản xuất – phân phối tiêu thụ, các giai đoạn này đƣợc diễn ra một cách tuần tự.Sau khi kết thúc một quá trình sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp đƣa ra sản phẩm sản xuất ra thị trƣờng tiêu thụ.Trong cơ chế thị trƣờng và sự cạnh tranh gay gắt hiện nay, sự sống còn của sản phẩm chính là sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Việc bán sản phẩm là một yếu tố khách quan, nó không chỉ quyết định sự tồn tại quá trình sản xuất của doanh nghiệp mà còn đảm bảo đời sống cho công nhân, ngƣời lao động sản xuất ra sản phẩm đó.

Tiền lƣơng là một phạm trù kinh tế phức tạp mang tính lịch sử chính trị và có ý nghĩa xã hội to lớn.Nhƣng ngƣợc lại bản thân tiền lƣơng cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của xã hội, tƣ tƣởng chính trị. Cụ thể là trong xã hội tƣ bản chủ nghĩa tiền lƣơng là sự biểu hiện bằng tiền của sức lao động, là giá cả của sức lao động biểu hiện ra bên ngoài sức lao động. Còn trong xã hội chủ nghĩa tiền lƣơng là giá trị một phần vật chất trong tổng sản phẩm xã hội dùng để phân phối cho ngƣời lao động theo nguyên tắc làm theo năng lực, hƣởng theo lao động. Tiền lƣơng mang một ý nghĩa tích cực tạo ra sự công bằng trong phân phối thu nhập quốc dân.

Xem Thêm ==> 20 đề tài báo cáo thực tập kế toán nên làm

1.1.1. Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương

 • Tiền lương

Theo quan niệm của Mác: tiền lƣơng là biểu hiện sống bằng tiền của giá trị sức lao động.

Theo quan niệm của các nhà kinh tế học hiện đại: tiền lƣơng là giá cả của lao động, đƣợc xác định bởi quan hệ cung cầu trên thị trƣờng lao động.

Ở Việt Nam trong thời kỳ kế hoạch hóa tập trung: tiền lƣơng đƣợc hiểu là một bộ phận thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động tất yếu do Nhà nƣớc phân phói cho công nhân viên chức bằng hình thức tiền tệ, phù hợp với quy luật phân phối theo lao động. Tiền lƣơng đƣợc định nghĩa nhƣ sau:

 • Tiền lƣơng (tiền công) là số tiền thù lao động mà doanh nghiệp trả cho lao động theo số lƣợng, chất lƣợng và kết quả lao động mà họ đóng góp cho doanh nghiệp nhằm tái sản xuất sức lao động, bù đắp hao phí lao động của họ trong quá trình SXKD.

Tiền lƣơng đƣợc quy định một cách đúng đắn, là yếu tố kích thích sản xuất mạnh mẽ, nó kích thích ngƣời lao động và làm việc, nâng cao trình độ tay nghề, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động.

 • Tiền lƣơng của ngƣời lao động do 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động và đƣợc trả theo năng suất lao động, chất lƣợng và hiệu quả công việc. Mức lƣơng của ngƣời lao động không đƣợc thấp hơn mức lƣơng tối thiểu do nhà nƣớc quy định (điều 55- Luật lao động).
1.1.1.2.   Các khoản trích theo lương

Gắn chặt với tiền lƣơng là các khoản trích theo lƣơng bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với ngƣời lao động.

Trong trƣờng hợp ngƣời lao động tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động nhƣ khi bị ốm đau, thai sản, tai nạn…nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, ngƣời lao động sẽ đƣợc cấp khoản trợ cấp. BHXH chính là các khoản tính vào chi phí để hình thành lên quỹ BHXH.

Khoản chi trợ cấp BHXH cho ngƣời lao động khi bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…đƣợc tính trên cơ sở lƣơng, chất lƣợng lao động và thời gian mà ngƣời lao động đã cống hiến cho xã hội trƣớc đó.

Nhằm xã hội hóa việc khám chữa bệnh, ngƣời lao động còn đƣợc hƣởng chế độ khám chữa bệnh không mất tiền bao gồm các khoản chi về viện phí, thuốc…Điều kiện để ngƣời lao động khám chữa bệnh không mất tiền là ngƣời lao động có thẻ BHYT. Thẻ BHYT đƣợc mua từ tiền trích BHYT. Ngoài ra để phục vụ cho hoạt động của tổ chức công đoàn đƣợc hình thành theo luật công đoàn, doanh nghiệp phải trích theo tỷ lệ quy định trên tiền lƣơng phải trả và đƣợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. KPCĐ là khoản trích nộp sử dụng với mục đích cho hoạt động tổ chức công đoàn đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng cho ngƣời lao động

Xem Thêm ==> 299 bài mẫu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

1.1.2.    Bản chất và chức năng của tiền lương

Quá trình sản xuất là quá trình đồng thời tiêu hao các yếu tố cơ bản: lao động, đối tƣợng lao động và tƣ liệu lao động. Trong đó lao động với tƣ cách là hoạt động chân tay và trí óc con ngƣời, sử dụng các tƣ liệu lao động nhằm tác động, biến đổi các đối tƣợng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của con ngƣời. Để đảm bảo tiến hành liên tục quá trình tái sản xuất, trƣớc hết cần phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động, nghĩa là sức lao động mà con ngƣời bỏ ra phải đƣợc bồi hoàn dƣới dạng thù lao lao động.

Tiền lƣơng là biểu hiện bằng tiền hay sản phẩm mà xã hội trả cho ngƣời lao động tƣơng ứng với thời gian chất lƣợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Nhƣ vậy tiền lƣơng thực chất là khoản thù lao mà doanh nghiệp trả cho ngƣời lao động trong thời gian mà họ cống hiến cho doanh nghiệp.

Tiền lƣơng có chức năng vô cùng quan trọng nó là đòn bẩy kinh tế vừa khuyến khích ngƣời lao động chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, giờ công, năng suất lao động giúp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 • Chức năng của tiền lƣơng
  • Thƣớc đo giá trị: Biểu hiện giá cả sức lao động, là cơ sở điều chỉnh giá cả cho phù hợp mỗi khi giá cả biến động.
  • Tái sản xuất sức lao động: Đây là yêu cầu thấp nhất của tiền lƣơng đúng với nghĩa của nó. Tiền lƣơng phải đảm bảo tính tái sản xuất, tức là nuôi sống ngƣời lao động, dùy trì sức lao động, năng lực làm việc lâu dài. Quá trình tái sản xuất sức lao động đƣợc thực hiện bởi việc trả công cho ngƣời lao động thông qua lƣơng. Bản chất của sức lao động là sản phẩm lịch sử luôn đƣợc hoàn thiện và nâng cao nhờ thƣờng xuyên đƣợc khôi phục và phát triển, còn bản chất của tái sản xuất sức lao động là có đƣợc một tiền lƣơng sinh hoạt nhất định để họ có thể duy trì và phát triển sức lao động mới, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ, hoàn thiện kỹ năng lao động.
  • Công cụ quản lý của doanh nghiệp: Mục đích cuối cùng của các nhà quản trị là lợi nhuận cao nhất. Để đạt đƣợc mục tiêu đó họ phải biết kết hợp nhịp nhàng và quản lý một cách có nghệ thuật các yếu tố trong quá trình kinh doanh. Ngƣời sử dụng lao động có thể tiến hành kiểm tra giám sát, theo dõi ngƣời lao động làm việc theo kế hoạch, tổ chức của mình thông qua việc chi trả lƣơng cho họ, phải đảm bảo chi phí mà mình bỏ ra phải đem lại kết quả và hiệu quả cao nhất. Qua đó ngƣời sử dụng lao động sẽ quản lý chặt chẽ về số lƣợng và chất lƣợng lao động của mình để trả công xứng đáng cho ngƣời lao động.
  • Kích thích sức lao động: tiền lƣơng là động lực chủ yếu kích thích ngƣời lao động làm việc tích cực hơn, thúc đẩy ngƣời lao động cải cách một cách có hệ thống. Từ đó giúp họ làm việc hiệu quả nhất. Với một mức lƣơng thỏa đáng sẽ là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển tăng năng suất lao động. Khi đƣợc trả công xứng đáng ngƣời lao động sẽ say mê, tích cực làm việc, phát huy tinh thần làm việc sáng tạo, họ sẽ gắn bó chặt chẽ trách nhiệm của mình với lợi ích của doanh nghiệp.
  • Điều tiết lao động: thông qua hệ thống thang lƣơng, bảng lƣơng và các chế độ phụ cấp đƣợc xác định cho từng ngành, từng vùng với mức tiền lƣơng đúng đắn và thỏa mãn thì ngƣời lao động sẽ tự nguyện nhận công việc đƣợc Tiền lƣơng tạo ra động lực và là công cụ điều tiết giữa các ngành, các vùng trên toàn lãnh thổ, góp phần tạo ra một cơ cấu lao động hợp lý, đó là điều kiện cơ bản để Nhà nƣớc thực hiện kế hoạch cân đối vùng – ngành – lãnh thổ.

Xem Thêm ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

1.1.3.    Vai trò và ý nghĩa của tiền lương
 • Vai trò của tiền lương

Tiền lƣơng có vai trò rất to lớn nó làm thỏa mãn nhu cầu của ngƣời lao động vì tiền lƣơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngƣời lao động, ngƣời lao động đi làm cốt là để nhận đƣợc khoản thù lao mà doanh nghiệp trả cho họ để đảm bảo cho cuộc sống. Đồng thời đó cũng là khoản chi phí doanh nghiệp bỏ ra để trả cho ngƣời lao động vì họ đã làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp. Tiền lƣơng có vai trò nhƣ một nhịp cầu nối giữa ngƣời sử dụng lao động với ngƣời lao động. Nếu tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động không hợp lý sẽ làm cho ngƣời lao động không đảm bảo đƣợc ngày công và kỷ luật lao động cũng nhƣ chất lƣợng lao động, lúc đó doanh nghiệp sẽ không đạt đƣợc mức tiết kiệm chi phí lao động cũng nhƣ lợi nhuận cần có của doanh nghiệp để tồn tại nhƣ vậy lúc này cả hai bên đều không có lợi. Vì vậy công việc trả lƣơng cho ngƣời lao động cần phải tính toán một cách hợp lý để cả hai bên cùng có lợi.

 • Ý nghĩa của tiền lương

Tiền lƣơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngƣời lao động, ngoài ra ngƣời lao động còn đƣợc hƣởng một số nguồn thu nhập khác nhƣ: Trợ cấp BHXH, tiền lƣơng, tiền ăn ca… Chi phí tiền lƣơng là một bộ phận cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, thanh toán kịp thời tiền lƣơng và các khoản liên quan cho ngƣời lao động từ đó sẽ làm cho ngƣời lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ngƣời lao động.

 • Các nhân tố ảnh hƣởng tới tiền lƣơng

Giờ công, ngày công lao động, năng suất lao động, cấp bậc hoặc chức danh thang lƣơng quy định, số lƣợng, chất lƣợng sản phẩm hoàn thành, độ tuổi, sức khỏe, trang thiết bị kỹ thuật đều là những nhân tố ảnh hƣởng đến tiền lƣơng cao hay thấp.

1.1.4. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Ghi chép phản ánh kịp thời số lƣợng thời gian lao động, chất lƣợng sản phẩm, tính chính xác tiền lƣơng phải trả cho ngƣời lao động. Tính chính xác số tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí và thu từ thu nhập của ngƣời lao động;
 • Trả lƣơng kịp thời cho ngƣời lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lƣơng, cung cấp tài liệu cho các phòng quản lý, chức năng, lập kế hoạch quỹ lƣơng kỳ sau;
 • Tính và phân bổ chính xác đối tƣợng, tính giá thành;
 • Phân tích tình trạng sử dụng quỹ lƣơng, quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, đề xuất biện pháp tiết kiệm quỹ lƣơng, cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp và các bộ phận quản lý khác;
 • Lập báo cáo về lao động, tiền lƣơng, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phản ánh tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lƣơng, quỹ BHXH, quỹ BHYT, KPCĐ, đề xuất các biện pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, tăng năng suất lao động. Đấu tranh chống những hành vi vô trách nhiệm, vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm chính sách về lao động tiền lƣơng.

Kết luận Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty TBi điện tử

Công tác kế toán lao động tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng đợc tổ chức tốt sẽ góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành các chủ trƣơng chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về chế độ lao động, đảm bảo tính toán phân bổ đúng đắn, chính xác các khoản tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm tăng nhu thập cho ngời lao động và tăng lợi nhuận cho Công ty để công ty ngày càng lớn mạnh hơn. Để góp phần giúp kế toán thực hiện tốt chức năng quản lý lao động tiền lƣơng thì kế toán cần phải biết kết hợp mô hình hạch toán dựa trên cơ sở kết hợp với thực trạng của công ty để đa ra phƣơng thức quản lý tốt nhất.

Xem Thêm ==>  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty sản xuất gạo

Đề tài kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng của ngƣời lao động, với những vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty cổ phần TNHH thƣơng mại và đầu tƣ Đông Đô sẽ đóng góp một phần vào việc giải quyết vấn đề đảm bảo công bằng trong việc trả lƣơng của công ty cũng nhƣ ngoài công ty, ở nơi sử dụng lao động làm việc, giúp công ty tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Đề tài đã đa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng phù hợp với điều kiện cụ thể của công ty. Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và đa phƣơng pháp quản lý đạt kết quả cao hơn.

Thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế về công tác quản lý kế toán đối với bộ phận kế toán nói chung và tiền lƣơng nói riêng ở công ty TNHH thƣơng mại và đầu tƣ Đông Đô em thấy qua 8 năm xây dựng và phát triển đến nay đã có một bộ phận quản lý khá ổn định, quy mô kinh doanh vững chắc nhƣng với thời đại ngày nay nền kinh tế nƣớc ta đã và đang phát triển với một tốc độ rất nhanh chính vì thế mà công ty bằng mọi cách phải có biện pháp cố gắng hoà nhập vào chế độ kế toán mới, để hoà nhập b- ƣớc đi của mình với nhịp độ kinh tế phát triển chung của đất nƣớc.

Qua quá trình thực tập tại công ty em đã thu thập đƣợc những kiến thức từ thực tiễn, từ đó nhằm bổ sung hữu ích cho kiến thức đã đƣợc trang bị trong nhà trƣờng. Tuy nhiên, trong lý luận cũng nhƣ trong thực tế em chƣa có kinh nghiệm và trình độ kiến thức còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.Em mong đƣợc sự góp ý của cô giáo để bài khóa luận của em đƣợc hoàn chỉnh hơn và có ý nghĩa trong thực tiễn.

Em xin chân thành cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của cô giáo hƣớng dẫn ThS. Đào Diệu Hằng, ban lãnh đạo của công ty cùng các cán bộ phòng kế toán, phòng tổ chức hành chính đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập nghiên cứu và tìm hiểu thực tế để em hoàn thành bài viết này.

Em xin chân thành cảm ơn !

DOWNLOAD MIỄN PHÍ 

Trên đây là bài mẫu báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cty TBi điện tử cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO : 0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo