Khóa Luận Kế Toán Quản Trị Hàng Tồn Kho Tại Công Ty Bia

Rate this post

Tải miễn phí Khóa Luận Kế Toán Quản Trị Hàng Tồn Kho Tại Công Ty Bia được Baocaothuctapketoan.net tham khảo từ bạn sinh viên học lực giỏi khóa trước chia sẻ 

Ngày 20/10/1990, Nhà máy Bia Huế được thành lập theo Quyết định số 402 QĐ/UB của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với hình thức xí nghiệp liên doanh có vốn góp từ các đơn vị quốc doanh và ngoài quốc doanh trong tỉnh và vay vốn ngân hàng. Số vốn đầu tư ban đầu của Nhà máy là 2,4 triệu USD. Ngay sau khi được thành lập, sản phẩm đầu tiên của Nhà máy là Bia Huda được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất của hãng DANBREW CONSULT, Đan Mạch đã nhanh chóng có mặt trên thị trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong cả nước

Chức năng chủ yếu của công ty là sản xuất sản phẩm bia tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Sản xuất bia có chất lượng đảm bảo và phù hợp với yêu cầu của xã hội. Không ngừng nghiên cứu, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao công suất sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ, giảm thiểu chi phí nhằm mang lại lợi nhuận ngày càng cao cho công ty.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.Thực hiện tốt các chính sách, chế độ quản lý kinh tế, quản lý xuất nhập khẩu và giao dịch đối ngoại theo quy định của pháp luật. Góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trong tỉnh Thừa Thiên Huế

Lưu Ý : hiện nay, bên mình có dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói dành cho những bạn sinh viên muốn triển khai bài mới mà chưa biết bắt đầu như thế nào, hoặc những bạn bận học, bận đi làm không có thời gian làm bài. Hãy nhanh tay liên hệ với mình để được hỗ trợ nhanh nhất nha sđt / zalo: 0973287149


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY BIA

PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ 
1. Lý do chọn đề tài 
2. Mục tiêu nghiên cứu 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
4. Phạm vi nghiên cứu 
5. Phương pháp nghiên cứu 
6. Cấu trúc của đề tài nghiên cứu 
PHẦN 2 – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
CHƯƠNG 1-CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY BIA
1.1. Các khái niệm 
1.1.1. Khái quát về kế toán quản trị 
1.1.1.1. Khái niệm 
1.1.1.2. Chức năng 
1.1.1.3. Mục tiêu 
1.1.2. Khái quát về hàng tồn kho 
1.1.2.1. Khái niệm 
1.1.2.2. Đặc điểm của hàng tồn kho 
1.2. Kế toán quản trị hàng tồn kho 
1.2.1. Nhu cầu cung cấp thông tin cho công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty bia
1.2.1.1. Lập danh điểm vật tư, hàng hóa 
1.2.1.2. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 
1.2.1.3. Phương pháp tính giá hàng tồn kho 
1.2.1.4. Công tác quản lý hàng tồn kho 
1.2.2. Chi phí liên quan đến hàng tồn kho 
1.2.2.1. Chi phí tồn trữ (Ctt) 
1.2.2.2. Chi phí đặt hàng (Cđh) 
1.2.2.3. Chi phí thiếu hụt 
1.2.2.4. Chi phí mua hàng (Cmh) 
1.2.3. Dự toán hàng tồn kho 
1.2.4. Các báo cáo quản trị hàng tồn kho 
1.2.4.1. Các báo cáo phục vụ cho quá trình kiểm soát 
1.2.4.2. Các báo cáo phục vụ cho việc đánh giá 
1.2.4.3. Các báo cáo phục vụ cho việc ra các quyết định 
1.2.5. Tính mới của đề tài 

Xem Thêm ==> Khóa Luận Kế Toán Tiền Lương Và Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Vận Tải

CHƯƠNG 2-THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ 
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Bia Huế 
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 
2.1.1.1. Lịch sử hình thành 
2.1.1.2. Quá trình phát triển 
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý 
2.1.4. Một số các chỉ tiêu về nguồn lực của công ty 
2.1.4.1.Tình hình sử dụng lao động 
2.1.4.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn 
2.1.4.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
2.1.5. Tổ chức công tác kế toán 
2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 
2.1.5.2. Chế độ kế toán và hình thức kế toán 
2.1.5.3. Các chính sách kế toán áp dụng 
2.2. Thực trạng công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty Bia Huế 
2.2.1. Nhu cầu cung cấp thông tin cho công tác quản trị hàng tồn kho 
2.2.1.1. Đặc điểm, phân loại và lập danh điểm hàng tồn kho của công ty 
2.2.1.2 Phương pháp tính giá hàng tồn kho 
2.2.1.3. Công tác quản lý hàng tồn kho 
2.2.2. Công tác tổ chức lập dự toán liên quan đến việc hoạch định hàng tồn kho 
2.2.2.1 Các phòng ban chức năng được huy động lập dự toán 
2.2.2.2. Xây dựng định mức các chi phí sản xuất 
2.2.2.3. Lập dự toán liên quan đến hàng tồn kho 
2.2.3. Công tác đánh giá tình hình thực hiện dự toán 
2.2.3.1. Đánh giá tình hình thực hiện
2.2.3.2.Các báo cáo kế toán liên quan đến hàng tồn kho
CHƯƠNG 3- GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY BIA HUẾ 
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty 
3.2. Nhận xét về công tác kế toán quản trị hàng tồn kho 
3.2.1 Ưu điểm 
3.2.2. Nhược điểm 
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty 
3.3.2. Về công tác quản lý hàng tồn kho 
3.3.2.1. Mua hàng và nhập kho 
3.3.2.2. Xuất kho 
3.3.2.3. Kiểm kê và bảo quản 
3.3.3. Về công tác lập báo cáo liên quan đến hàng tồn kho 
3.3.3.1. Các báo cáo phục vụ cho việc kiểm soát 
3.3.3.2. Các báo cáo phục vụ cho việc đánh giá 
3.3.4. Về công tác lập dự toán 
3.3.4.1. Lập dự toán 
3.3.4.2. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán 
3.3.5. Dự kiến chi phí lưu kho 
PHẦN 3- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận
2. Kiến nghị 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Xem Thêm ==> Top 14 Đề Cương Khóa Luận Chuyên Ngành Kế Toán, Hay


TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KHÓA LUẬN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY BIA

Trong quá trình tìm hiểu cơ sở lý luận về kế toán quản trị trong doanh nghiệp mà trọng tâm là nghiên cứu công tác kế toán quản trị hàng tồn kho, để đi sâu vào vấn đề này tôi đã tiến hành nghiên cứu  đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty Bia Huế”.

Đề tài cũng khái quát được những nội dung chính về tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình kinh doanh, những chiến lược, định hướng trong tương lai của công ty TNHH Bia Huế.

Đối với việc tìm hiểu thực trạng công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty Bia Huế, đề tài đã có những nghiên cứu bước đầu trong việc tìm hiểu các vần đề cơ bản như lập danh điểm nguyên vật liệu, vật tư,thành phẩm, phương pháp tính giá, công tác quản lý hàng tồn kho, lập định mức và dự báo cũng như các báo cáo liên quan đến hàng tồn kho.

Công tác kế toán quản trị hàng tồn kho ở công ty cần đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận trong công ty để có thể đạt được hiệu quả cao nhất, lập dự toán chính xác và có những quyết định đúng đắn, sáng suốt.

Cuối cùng, từ những thực trạng đã tìm hiểu được, khóa luận đã đưa ra được những nhận xét nhất định về ưu điểm, nhược điểm và đề xuất mội số giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được thì đề tài vẫn chưa thể tìm hiểu sâu hơn công tác điều hành và đưa ra quyết định của KTQT. Điều này phần nào làm hạn chế ý nghĩa của đề tài.


 ĐẶT VẤN ĐỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY BIA

Lý do chọn đề tài

Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản không thể thiếu trong bất kỳ chu trình sản xuất nào của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế quốc dân. Hàng tồn kho không những phản ánh năng lực sản xuất, cơ sở vật chất và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất mà còn phản ánh quy mô và trình độ quản lý vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với Việt Nam, khi tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành vấn đề thời sự như hiện nay, thì cùng với tài sản cố định, hàng tồn kho dần trở thành yếu tố quan trọng để tạo ra sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Để tăng năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp không chỉ đơn giản là quan tâm đến vấn đề có hay không một loại hàng tồn kho nào đó mà là sử dụng hàng tồn kho như thế nào và thông qua đó, điều quan trọng hơn là phải tìm ra các biện pháp hữu hiệu để bảo toàn, phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ, quay vòng nhanh vốn lưu động để tái sản xuất và gia tăng giá trị doanh nghiệp. Hạch toán kế toán hàng tồn kho với chức năng và nhiệm vụ cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời về hàng tồn kho cho nhà quản lý để đưa ra quyết định đúng đắn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Để làm được điều này cần thực hiện tốt công tác kế toán quản trị tại doanh nghiệp.

Trước tầm quan trọng của công tác kế toán quản trị hàng tồn kho, cùng với các kiến thức đã được học kết hợp với thời gian thực tập tại công ty TNHH Bia Huế nên tôi lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH Bia Huế”.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính

Đề tài được thực hiện với việc hướng đến mục tiêu là tìm hiểu thực trạng công tác kế toán quản trị hàng tồn kho của Công ty Bia Huế, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể

 • Để đạt được mục tiêu chính, đề tài chú trọng đến giải quyết các mục tiêu cụ thể
 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hàng tồn kho nói chung và công tác kế toán quản trị hàng tồn kho nói riêng.
 • Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty Bia Huế liên quan đến các vấn đề như sau: công tác lập danh điểm, phương pháp tính giá hàng tồn kho, quản lý hàng tồn kho, lập dự toán liên quan đến hoạch định hàng tồn kho.
 • Thông qua việc so sánh lý luận và thực tiễn, với những kiến thức được trang bị, nêu lên một số đánh giá và đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH Bia Huế.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm những vấn đề liên quan đến kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH Bia Huế.

Phạm vi nghiên cứu

        Phạm vi về thời gian

 • Các thông tin liên quan đến báo cáo tài chính được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2011 -2013.
 • Các thông tin liên quan đến công tác quản lý, phương pháp tính giá hàng tồn kho được thu thập trong khoảng thời gian thực tập.
 • Các chứng từ, số liệu thô được thu thập trong khoảng thời gian 2013, 2014.

        Phạm vi về không gian

Nghiên cứu được thực hiện tại phòng kế toán và bộ phận kho của công ty.

        Về nội dung

Chỉ tập trung tìm hiểu nhu cầu thông tin phục vụ kế toán quản trị hàng tồn kho, các hoạt động kiểm soát chủ yếu nhắm hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh trong quá trình xuất, nhập và quản lý hàng tồn kho, công tác lập dự toán liên quan đến hoạch định hàng tồn kho.

Xem Thêm ==> Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Bê Tông Ticco

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu: nghiên cứu dựa trên sách báo, tạp chí, chuẩn mực… cùng các đề tài khóa trước và một số tài liệu khác thu thập được từ công ty.
 • Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: tìm hiểu tình hình thực tế tại phòng kế toán, phòng cung ứng, bộ phận kho, các bộ phận khác của công ty TNHH Bia Huế để có cái nhìn tổng thể về công tác kế toán quản trị hàng tồn kho ở công ty.
 • Phương pháp quan sát: quan sát công việc của nhân viên phòng kế toán, phòng kinh doanh, bộ phận kho, các bộ phận khác để thấy được công việc cụ thể của mỗi bộ phận, mỗi nhân viên.
 • Phương pháp phân tích số liệu: phương pháp này được sử dụng để tiến hành phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin từ chứng từ, sổ sách kế toán thu thập được từ đó đánh giá công tác kế toán quản trị hàng tồn kho taị công ty Bia Huế.

Cấu trúc của đề tài nghiên cứu

Đề tài gồm có 3 phần :

PHẦN 1: Đặt vấn đề.

PHẦN 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu.

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị hàng tồn kho.

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công ty Bia Huế.

Chương 3: Nhận xét và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty TNHH Bia Huế.

Kết luận và kiến nghị


KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY BIA

Kết luận:

Công tác kế toán quản trị hàng tồn kho là một chức năng quản trị quan trọng có vai trò quyết định đến sự phát triển của các doanh nghiệp. Đây là công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi vận dụng những lý luận khoa học về quản lý vào những điều kiện thực tế cụ thể. Chính vì thế các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho, nâng cao công tác quản lý hàng tồn kho nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao trong dài hạn.

Qua quá trình tìm hiểu thực tế, kết quả cho thấy công tác kế toán quản trị hàng tồn kho của Công ty Bia Huế được Công ty quan tâm và thực hiện một cách nghiêm túc. Bởi Công ty nhận thức được giá trị của hàng tồn kho trong tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp, là tất cả các nguồn lưc dự trữ nhằm đáp ứng cho nhu cầu hiện tại hoặc tương lai. Tuy nhiên trong công tác kế toán quản trị hàng tồn kho của Công ty  vẫn còn tồn tại hạn chế. Do vậy việc tìm ra nguyên nhân và các giải pháp khắc phục nhược điểm là rất cần thiết để nâng cao được hiệu quả hoạt động trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi như hiện nay.

Luận văn với bố cục 3 chương đã giải quyết được những vấn đề sau đây của đề tài:

Thứ nhất, hệ thống hoá cơ sở lý luận về kế toán quản trị hàng tồn kho của các doanh nghiệp sản xuất.

Thứ hai, phân tích thực trạng về tình hình sử dụng lao động, tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Bia Huế trong 3 năm trở lại đây (2011-2013).

Thứ ba, luận văn đã đi sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác kế toán quản trị hàng tồn kho của Công ty Bia bao gồm các vấn đề như công tác lập danh điểm vật tư, hàng hóa; phương pháp tính giá; công tác quản lý hàng tồn kho;tổ chức lập dự toán liên quan đến việc hoạch định hàng tồn kho…, chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế trong quá trình hoạt động.

Xem Thêm ==> Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Tmdv Và Môi Trường Ngôi Sao Xanh

Thứ tư, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kê toán quản trị hàng tồn kho của Công ty. Các giải pháp được đưa ra theo nhìn nhận chủ quan của tác giả, có thể áp dụng trong một phạm vi nào đó để Công ty chủ động hơn trong công tác kế toán quản trị hàng tồn kho của mình.

Với kết quả đã đạt được, luận văn mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào quá trình quản trị hàng tồn kho của Công ty TNHH Bia Huế trên phương diện lý thuyết và thực tiễn.

Kiến nghị

 • Hạn chế

Kế toán quản trị hàng tồn kho là công việc hết sức khó khăn, phức tạp. Do những sự thiếu hụt về nguồn lực cũng như kinh nghiệm, khả năng nghiên cứu của bản thân tác giả và sự hạn chế trong việc cung cấp các số liệu, thông tin bí mật của Công ty, đề tài còn gặp phải một số hạn chế sau:

– Chưa tiếp cận được các số liệu dự toán một cách đầy đủ.

– Các giải pháp đề xuất vẫn mang tính chủ quan theo cách nhìn nhận của tác giả, chỉ có ý nghĩa áp dụng trong một phạm vi nhất định của hoạt động của công ty.

 • Kiến nghị

Từ những hạn chế kể trên, để có thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích hơn cho người quan tâm, tôi xin đề xuất kiến nghị sau: cần có thêm thời gian hoàn thành khóa luận để từ đó có thể tiến hành phân tích kỹ lưỡng, sâu sắc hơn, cũng như mở rộng được đề tài nghiên cứu để khóa luận được hoàn thiện hơn nữa.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên là Khóa Luận Kế Toán Quản Trị Hàng Tồn Kho Tại Công Ty Bia được mình chia sẻ với các bạn sinh viên. Ngoài ra, để hoàn thành chỉnh chu bài khóa luận tốt nghiệp các bạn sinh viên phải đầu tư thời gian công sức, tâm huyết và nhiều lần chỉnh sửa thì mới hoàn thiện được bài khóa luận 

Các bạn sinh viên muốn triển khai đề tài mới, hoặc muốn làm đề tài khác hãy nhanh tay liên hệ với mình để được tư vấn và hỗ trợ ngay nhé sđt/ zalo: 0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo