Kế toán quản trị chi phí tại công ty bia Huế

Rate this post

Báo cáo thực tập kế toán xin giới thiệu và chia sẻ tới các bạn sinh viên bài báo cáo là Kế toán quản trị chi phí tại công ty bia Huế để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Thông tin về chi phí rất cần thiết cho các quyết ñịnh kinh doanh của các nhà quản trị. Biết và hiểu ñược chi phí sẽ giúp các nhà quản trị dễ dàng giải chi phí với chức năng là một bộ phận cung cấp thông tin chi phí trong hệ thống thông tin kế toán sẽ giúp nhà quản trị thực hiện ñược các mục tiêu kinh doanh.
Công ty Bia Huế là ñơn vị liên doanh giữa nhà máy bia Huế với công ty bia Caslberg của Đan Mạch, trải qua gần hai mươi năm hoạt ñộng Công ty ñã ñóng góp rất lớn trong tổng thu ngân sách của tỉnh nhà ñồng thời giải quyết hàng trăm việc làm cho lao ñộng trực tiếp, hàng ngàn việc làm cho lao ñộng gián tiếp. Trong những năm tới, cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất bia ngày một khốc liệt hơn. Một trong những giải pháp ñược coi là có hiệu quả và thiết thực ñể tăng cường năng lực quyết ñịnh kinh doanh ñó là nâng cao chất lượng của thông tin kế toán, ñặc biệt là thông tin về chi phí.
Xuất phát từ những yêu cầu trên ñồng thời góp phần vào việc hoàn thiện công tác KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế, tác giả nhận thấy ñây là một vấn ñề rất cần thiết và mang tính thời sự không những cho công tác quản lý hoạt ñộng SXKD của Công ty Bia Huế mà còn rất cần thiết cho ngành và các cấp quản lý tại ñịa phương.

2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Cùng với việc hệ thống hóa các lý luận chung về bản chất, vai trò và nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp, luận văn phân tích, ñánh giá thực trạng nội dung kế toán quản trị chi phí ở Công ty Bia Huế, từ ñó xây dựng các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện kế toán KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế.
Phạm vi nghiên cứu luận văn là hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty Bia Huế.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu.
– Thực trạng KTQT chi phí của Công ty Bia Huế
– Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện kế toán KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế.
Phương pháp nghiên cứu.
– Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
– Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu
– Phương pháp phỏng vấn

4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN.
– Ý nghĩa khoa học: Luận văn góp phần hệ thống hóa vấn ñề cơ bản về lý luận KTQT chi phí, thực trạng KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế ñồng thời ñề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác tổ chức KTQT chi phí tại ñơn vị.
– Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả của luận văn góp phần giải quyết những vấn ñề phát sinh cần phải giải quyết trong quản trị chi phí cả về lý luận và thực tế trong quá trình hoạt ñộng của Công ty Bia Huế.

5. BỐ CỤC LUẬN VĂN: Luận văn ñược trình bày 105 trang, nội dung ñược kết cấu như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về KTQT chi phí trong doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Tổng quan và chất lượng thông tin kế toán hành chính sự nghiệp

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Kế toán quản trị chi phí tại công ty bia Huế […]

Contact Me on Zalo