Bài mẫu Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Tại Công Ty Nhựa

Rate this post

Tải miễn phí Bài mẫu Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Tại Công Ty Nhựa được Baocaothuctapketoan.net chia sẻ với các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán đang tìm kiếm đề tài cho bài báo cáo thực tập của mình 

Dưới đây là bài mẫu được bạn sinh viên có học lực giỏi chia sẻ lại với mình, nay mình chia sẻ lại với các bạn. Để hoàn thành được bài báo cáo thực tập của mình, bạn sinh viên đã phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức, tâm huyết, và qua nhiều lần chỉnh sửa của giáo viên hướng dẫn , thì bài báo cáo thực tập của tác giả đã hoàn thiện được giáo viên hướng dẫn đánh giá cao và chấm 9.5 điểm cho bài mẫu của tác giả.

Lưu Ý: Hiện nay, có rất nhiều bạn sinh viên không có thời gian để làm bài hay đi thực tập, bận học, hoặc muốn làm bài mà chưa biết bắt đầu từ đâu, chưa chọn được đề tài, chưa chọn được công ty thực tập,… Thì hãy liên hệ với mình nha, bên mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói dành cho các bạn đây, nhanh tay liên hệ sđt / zalo : 0973287149 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY NHỰA

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2.Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Mục tiêu tổng quát
2.2 Mục tiêu cụ thể
2.3 Câu hỏi nghiên cứu
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
3.2 Phạm vi nghiên cứu 
4.Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu 
4.1 Phương pháp nghiên cứu
4.2 Nguồn dữ liệu
5.Ý nghĩa của đề tài
6.Kết cấu của đề tài 
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH UY KIỆT
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Uy Kiệt.
1.1.1 Giới thiệu sơ lược về công ty 
1.1.2 Đặc điểm, quy trình công nghệ sản xuất
1.1.2.1 Quy trình công nghệ sản xuất
1.1.2.2 Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất
1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các phòng ban 
1.2.2.1 Phòng Tổ chức hành chính
1.2.2.2 Phòng Kế hoạch tổng hợp 
1.2.2.3 Phòng Kế toán
1.2.2.4 Phòng Sản xuất
1.2.2.5 Phòng QC/QA

Xem thêm ==> Top 14 Đề Cương Khóa Luận Chuyên Ngành Kế Toán, Hay

1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty 
1.3.1 Cơ cấu nhân sự
1.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty.
1.3.3 Các phần hành kế toán tại công ty
1.3.3.1 Kế toán mua hàng và công nợ phải trả 
1.3.3.2 Kế toán TSCĐ và CCDC 
1.3.3.3 Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
1.3.3.4 Kế toán hàng tồn kho.
1.3.3.5 Kế toán thanh toán (Tiền mặt và TGNH)
1.3.3.6 Kế toán tiền lương
1.3.3.7 Kế toán chi phí SXKD và tính giá thành sản phẩm 
1.3.3.8 Kế toán doanh thu và Kế toán thuế
1.3.3.9 Kế toán tổng hợp.
1.4 Chế độ, chính sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH Uy Kiệt.
1.4.1 Đặc điểm hoạt động, kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng.
1.4.2 Chuẩn mực và chế độ kế toán 
1.4.3 Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục
1.4.4 Hình thức kế toán
1.4.4.1 Sơ đồ quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung.
1.4.4.2 Giải thích quy trình ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung.
1.4.4.3 Phần mềm kế toán sử dụng tại công ty.
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH UY KIỆT
2.1 Nội dung kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
2.1.1 Nội dung Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
2.1.2 Mục đích sử dụng TK 511.
2.2 Nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1 Nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
2.2.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
2.2.3 Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
2.3 Tài khoản sử dụng – Tài khoản 511 (Doanh thu bán hàng) 
2.3.1 Tài khoản cấp 1 – TK 511
2.3.2 Tài khoản cấp 2
2.3.2.1 Tài khoản Doanh thu bán hàng hóa trong nước – TK 5111
2.3.2.2 Tài khoản Doanh thu bán các thành phẩm trong nước – TK 5112 
2.3.2.3 Tài khoản Doanh thu bán các thành phẩm nước ngoài – TK 5115 
2.3.2.4 Tài khoản Doanh thu bán hàng hóa nước ngoài TK 5119
2.3.3 Các tài khoản khác có liên quan.
2.4 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng tại đơn vị
2.4.1 Chứng từ sử dụng.
2.4.1.1 Các loại chứng từ sử dụng.
2.4.1.2 Mục đích sử dụng và cách lập các loại chứng từ.
2.4.2 Sổ sách sử dụng.
2.4.2.1 Sổ Nhật ký chung (Thiết kế trên phần mềm Linkq theo mẫu số: S03a-DN).
2.4.2.2 Sổ Cái (Thiết kế trên phần mềm Linkq theo mẫu số: S03b-DN).
2.4.2.3 Sổ Chi tiết, bảng tổng hợp sổ chi tiết 
2.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty TNHH Uy Kiệt.
2.5.1 Mô tả tình huống nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
2.5.2 Minh họa công tác ghi sổ kế toán tại đơn vị.
2.5.3 Trình bày thông tin tài khoản 511 trên báo cáo tài chính
2.6 Phân tích biến động của khoản mục doanh thu bán hàng và các chỉ số liên quan đến đề tài.
2.6.1 Tình hình biến động kết cấu doanh thu bán hàng qua các thời kỳ 2017 – 2018 – 2019
2.6.2 Tình hình biến động doanh thu qua từng năm (bảng 2.9)
2.7 Phân tích báo cáo tài chính.

Bài mẫu Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Tại Công Ty Nhựa
Bài mẫu Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Tại Công Ty Nhựa

2.7.1 Phân tích các chỉ số liên quan đến đề tài.
2.7.1.1 Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA – Return On Total Assets)
2.7.1.2 Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE – Return On Common Equity) 
2.7.1.3 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu thuần (ROS – Return On Sale)
2.7.2 Phân tích bảng cân đối kế toán.
2.7.2.1 Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 
2.7.2.2 Phân tích biến động về tài sản và nguồn vốn theo chiều ngang 
2.7.2.3 Phân tích biến động về tài sản và nguồn vốn theo chiều dọc 
2.7.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.7.3.1 Phân tích theo chiều ngang.
2.7.3.2 Phân tích theo chiều dọc.
2.7.4 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Xem thêm ==> Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Cty Xnk Van Công Nghiệp Và Đồng Hồ Nước

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP
3.1. Nhận xét.
3.1.1 Về thông tin chung của công ty.
3.1.2 Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
3.1.3 Về công tác tổ chức bộ máy kế toán
3.1.4 Về công tác kế toán doanh thu bán hàng
3.1.5 Về tình hình tài chính
3.2 Giải pháp
3.2.1 Về thông tin chung của công ty
3.2.2 Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
3.2.3 Về công tác tổ chức bộ máy kế toán
3.2.4 Về công tác kế toán doanh thu bán hàng
3.2.5 Về tình hình tài chính
KẾT LUẬN


LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY NHỰA

1.Lý do chọn đề tài

Doanh thu thuần kinh doanh là phần doanh thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập. Vì đây là hoạt động quan trọng nhất của doanh nghiệp, khi hoạt động này đạt kết quả tốt thì kết quả chung của doanh nghiệp là khả quan và ngược lại. Trong một chu kỳ hoạt động SXKD luôn có rất nhiều chuỗi sự kiện kinh tế. Từ việc mua nguyên vật liệu, hàng hóa nhập kho; xuất kho sản xuất (hoặc gia công) cho đến việc tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa,… Trong đó, việc tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa tại một đơn vị là một hoạt động mang lại lợi ích kinh tế, làm tăng vốn chủ sở hữu hay nói cách khác đó là các khoản doanh thu kiếm được từ hoạt động tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa tại một doanh nghiệp. Hầu hết các nhà quản trị đều quan tâm đến lợi nhuận thu được từ quá trình hoạt động SXKD. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tiết kiệm các khoản chi phí bỏ ra mà đạt được doanh thu cao nhất có thể.

Mặt khác, Kế toán là một trong những bộ phận quan trọng của hệ thống quản lý tại một đơn vị. Bởi vì, bộ phận nàysẽ thực hiện việc ghi nhận và phản ánh lại toàn bộ các sự kiện kinh tế xảy ra trong một chu kỳ hoạt động SXKD tại đơn vị đó. Tùy vào quy mô hoạt động và yêu cầu quản lý của từng đơn vị, bộ phận kế toán được chia theo từng mảng công việc mà thuật ngữ chuyên môn gọi đó là phần hành kế toán. Các phần hành kế toán được liên kết với nhau trong một chuỗi hệ thống thông tin kế toán.

Sau một chu kỳ hoạt động SXKD của doanh nghiệp, bộ phận kế toán phải tính toán và đưa ra từng con số cụ thể về kết quả của quá trình SXKD trong báo cáo tài chính, báo cáo quản trị nhằm cung cấp thông tin cần thiết mà nhà quản trị cần theo yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, chu trình doanh thu tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh luôn tồn tại những rủi ro trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán [4]. Vì vậy, để kiểm soát chu trình kế toán bán hàng và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là một việc cần thiết và tất yếu.

Do đó, tác giả chọn đề tài: “ Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Uy Kiệt” làm báo cáo thực tập cho mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1 Mục tu tng quát:

Tìm hiểu quá trình hoạt động, công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Uy Kiệt. Từ đó tìm ra những ưu – khuyết điểm của công ty và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tình hình tài chính tại công ty.

2.2 Mục tu c th:

Tìm hiểu về tình hình thực tế tại công ty như: Loại hình, ngành nghề, quy trình công nghệ sản xuất, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức bộ máy kế toán, chế độ và hình thức kế toán áp dụng tại công ty.

Phân tích tình hình biến động khoản mục doanh thu và tình hình tài chính. Đưa ra những nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công tyTNHH UyKiệt.

2.3 u hi nghiên cứu:

Thông tin chung về công tyTNHH UyKiệt là gì? 

Xem thêm ==>  Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Quản Lý Bến Xe Hà Tây

Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty ra sao? 

Biến động của khoản mục doanh thu và tình hình tài chính tại công ty như thế nào? 

Cần làm gì và bằng cách nào để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, cũng như giải pháp khắc phục các chỉ tiêu tài chính tại công ty TNHH UyKiệt?

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trong đề tài này là công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Uy Kiệt.

3.2 Phạm vi nghiên cứu

Không gian: tại phòng kế toán của Công ty TNHH Uy Kiệt.

Thời gian:

– Thông tin chung về công ty trong niên độ hiện hành tại thời điểm báo cáo. – Thông tin thực trạng kế toán vào tháng 12 năm 2019

– Dữ liệu thứ cấp về Báo cáo tài chính năm của công ty trong giai đoạn 03 năm từ 2017 đến 2019.

4.Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu

4.1 Phương pháp nghiên cứu

Nghn cứu lý luận: Nghiên cứu các giáo trình về: Hệ thống thông tin kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán Quản trị, Kiểm toán,… Các bài báo khoa học có liên quan đến đề tài, văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, các số liệu báo cáo thống kê, báo cáo Kế toán – Tài chính có liên quan để vận dụng đối chiếu với thực tế tại công ty.

Nghiên cu thực tin: Dự kiến tiếp cận các biểu mẫu, thu thập chứng từ cần khảo sát, các loại sổ sách, hồ sơ lưu trữ nội bộ và các báo cáo tại đơn vị. Tiến hành nghiên cứu, ghi chép, thống kê, phân tích các dữ liệu – số liệu thu thập được có liên quan đến đề tài để so sánh, đánh giá. Trong thời gian thực tập, tác giả được công ty cho tiếp cận và tham khảo hồ sơ ISO, HACCP mà công ty đã hoàn thành và đạt chứng nhận công bố. Từ đó, tác giả đã trả lời được câu hỏi nghiên cứu thứ nhất 

Ly ý kiến chun gia: Tham vấn ý kiến các giảng viên trong lĩnh vực: Hệ thống thông tin kế toán; Kế toán tài chính; Kế toán quản trị, Kiểm toán; Kế toán trưởng và các nhân viên kế toán có nghiệp vụ chuyên môn tại công ty. Qua quá trình tiếp xúc và làm việc với phòng kế toán, tác giả được Kế toán trưởng hướng dẫn và giới thiệu mô hình kế toán tại đơn vị, cũng như công việc của từng nhân viên trong phòng kế toán. Từ đó tác giả có thể trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ hai 

Được sự đồng ý của ban giám đốc, kế toán trưởng cho phép tác giả tiếp cận được nguồn dữ liệu thứ cấp như: Báo cáo tài chính qua các năm, các chứng từ, sổ sách thực tế được lưu trữ ở phòng kế toán, các hồ sơ lưu trữ có liên quan đến thông tin chung của công ty lưu trữ tại phòng Tổ chức Hành chính. Đồng thời, tác giả sử dụng các kỹ thuật mô phỏng hiện trạng sổ sách, phân tích số liệu tương đối để giải quyết các chỉ tiêu cần thực hiện để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu thứ 

Cuối cùng, tác giả kết hợp việc thực hiện việc so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn để có thể đúc kết vấn đề nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ tư

4.2 Ngun d liu

Dữ liệu thứ cấp của đề tài được tác giả thu thập từ nguồn thông tin nội bộ của công ty TNHH Uy Kiệt, cụ thể:

Tài liệu ISO 9001-2016: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty; Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán; Tài liệu nội bộ về quy trình công nghệ sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm,…

Tài liệu tổng hợp: Báo cáo tài chính năm 2017, 2018, 2019 đã được nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước.

Tài liệu giao dịch: Phiếu xuất kho kiêm phiếu giao hàng, hóa đơn giá trị gia tăng, tờ khai hàng hóa xuất khẩu, phiếu thu, giấy báo có là bản giấy được lưu trữ tại phòng Kế toán.

Tài liệu lưu: Sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản, sổ chi tiết tài khoản, bản tổng hợp chi tiết tài khoản được kết xuất từ cơ sở dữ liệu máy tính được lưu trữ trên phần mềm Linkq.

5.Ý nghĩa của đề tài

Qua quá trình nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn về công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại đơn vị. Tác giả sẽ đối chiếu, so sánh giữa kiến thức lý luận đã nghiên cứu với thực tế tại công ty. Từ đó tìm ra những ưu – nhược điểm trong công tác kế toán mà công ty đang có, đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Uy Kiệt.

Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tác giả có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu và nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa để đề tài phát triển thành bài báo khoa học khác trong tương lai.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Uy Kiệt là doanh nghiệp mới thành lập chưa lâu nên khó tránh khỏi những bất cập trong công tác kế toán cũng như sự phù hợp của phần mềm kế toán với thực tế phát sinh tại đơn vị. Trong thực tiễn, nếu có các giải pháp hữu hiệu về công tác kế toán sẽ giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp an tâm hơn về việc phòng tránh những rủi ro, sai sót có thể xảy ra trong quá trình hoạt động, tiết kiệm được các chi phí phát sinh không cần thiết có thể xảy ra trong quá trình SXKD, nâng cao hiệu quả và mang lại lợi ích nhất định cho doanh nghiệp. Công ty có thể sử dụng nghiên cứu của báo cáo nàyđể vận dụng vào hiện trạng thực tế tại đơn vị.

Xem thêm ==> Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Kiểm Toán Và Kế Toán Hà Nội

6.Kết cấu của đề tài

Ngoài lời mở đầu, mục lục, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng, danh mục hình, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục. Nội dung đề tài gồm có 03 chương:

Chương 1 –Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập.

Chương 2 – Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công tyTNHH Uy Kiệt.

Chương 3 –Nhận xét và giải pháp.


KẾT LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY NHỰA

Qua quá trình thực tập tại công ty, tác giả đã nghiên cứu đề tài “ Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Uy Kiệt”. Tác giả đúc kết được một số vấn đề sau:

– Môi trường làm việc tại công ty rất tốt, phòng làm việc khang trang, sạch đẹp, mọi người trong công ty đều hòa đồng thân thiện. Nhất là các bạn ở phòng kế toán nói riêng và các phòng ban khác nói chung rất vui và nhiệt tình. Ban giám đốc lịch sự, hòa nhã và ân cần lắng nghe ý kiến của nhân viên.

– Mô hình công ty bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ số. Điển hình là máy móc hoàn toàn hiện đại và được nhập khẩu từ Đức (Germany). Mọi thao tác vận hành điều thực hiện trên màn hình cảm biến.

– Công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện đúng pháp luật về kế toán, thuế. Áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kế toán, thực hiện đúng theo tinh thần thông tư 200/2014/TT-BTC. Quy trình luân chuyển chứng từ bài bản, khoa học. Hạch toán chính xác, kịp thời và đầy đủ khi ghi nhận doanh thu, chi tiết từng tài khoản cấp 2 cho các đối tượng doanh thu. Tổng hợp và đối chiếu số liệu nhiều bước, đảm bảo chính xác khi lập các báo cáo tài chính. Chứng từ đầy đủ, sổ sách đạt yêu cầu quản lý và cung cấp đầy đủ cho các nhà quản lý khi có thanh kiểm tra về pháp luật Thuế.

– Trong tương lai công ty nên nghiên cứu mô hình kế toán trách nhiệm và kế toán môi trường để áp dụng cho đơn vị. Nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý và ghi nhận các chi phí về môi trường tại công ty trong tương lai, tạo tiền đề định hướng phát triển sản phầm thân thiện môi trường, tạo thương hiệu tin cậy trên thị trường trong và ngoài nước để phát triển bền vững.

Do thời gian nghiên cứu có hạn nên tác giả chỉ ghi nhận và đánh giá sơ lược về đề tài nghiên cứu. Nội dung báo cáo chưa phong phú, tác giả hy vọng qua báo cáo này chia sẻ được ít nhiều về công tác “Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Uy Kiệt” đến người đọc. Đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi của một công ty, nếu có điều kiện trong tương lai tác giả sẽ phân tích sâu hơn và rộng hơn đề tài này đối với ngành nhựa gia dụng để làm sáng tỏ hơn nữa vấn đề nghiên cứu.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là Bài mẫu Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ Tại Công Ty Nhựa  được mình chia sẻ với các bạn sinh viên ngành kế toán đang tìm kiếm đề tài.

Hiện nay, bên mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, các bạn sinh viền có nhu cầu liên hệ mình qua sđt / zalo : 0973287149 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nha

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo