Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

Rate this post

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty là gì? Là Kế toán có nhiệm vụ tính toán, tập hợp chi phí có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến quá trình kinh doanh, cũng như việc xác định chính xác doanh thu thực tế phát sinh, làm cơ sở để xác định được kết quả của hoạt động kinh doanh. 

Xác định kết quả kinh doanh giúp cho Công ty nghiên cứu và xây dựng giá cả phù hợp với sản phẩm đưa ra.

Vì vậy, các bạn sinh viên ngành Kế toán khi làm bài báo cáo tốt nghiệp đều thường ưu tiên chọn đề tài. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. Khi đã chọn được đề tài viết báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán, GVHD sẽ yêu cầu các bạn tự xây dựng Đề cương chi tiết với đề tài đấy. 

Baocaothuctapketoan.net nhận thấy có nhiều bạn sinh viên do lần đầu viết báo cáo nên không biết bắt đầu viết Đề cương sơ bộ từ đâu. Nên bài viết này, Admin dành thời gian chia sẻ đến các bạn một mẫu Đề cương chi tiết tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp dưới đây. 

Đề cương chi tiết: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Công nghệ

Chương 1 Giới thiệu tổng quan về công ty

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Nguyễn Phan

1.2 Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh của công ty

 • 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ
 • 1.2.2 Ngành nghề kinh doanh

1.3 Bộ máy tổ chức của công ty

 • 1.3.1 Sơ đồ bộ máy công ty
 • 1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

1.4 Bộ máy tổ chức phòng kế toán

 • 1.4.1 Sơ đồ bộ máy phòng kế toán
 • 1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
 • 1.4.3 Hình thức sổ kế toán
 • 1.4.4 Hệ thống chứng từ
 • 1.4.5 Hệ thống tài khoản
 • 1.4.6 Hệ thống báo cáo kế toán

1.4.7 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty

Chương 2 Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2.1 Tổng quan về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • 2.1.1Khái niệm
 • 2.1.2 Các nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 2.1.3 Nhiệm vụ của kế toán

2.2. Kế toán doanh thu bán hàng

 • 2.2.1. Chứng từ sử dụng   
 • 2.2.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3 Phương pháp hạch toán

2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu        

 • 2.3.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.3.2Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3 Phương pháp hạch toán

2.4 Kế toán giá vốn hàng bán

 • 2.4.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.4.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.4.3 Phương pháp hạch toán

2.5 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính        

 • 2.5.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.5.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.5.3 Phương pháp hạch toán

2.6 Kế toán chi phí tài chính

 • 2.6.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.6.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.6.3 Phương pháp hạch toán

2.7 Kế toán chi phí bán hàng

 • 2.7.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.7.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.7.3 Phương pháp hạch toán

2.8 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

 • 2.8.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.8.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.8.3 Phương pháp hạch toán

2.9 Kế toán thu nhập khác

 • 2.9.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.9.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.9.3 Sơ đồ hạch toán

2.10 Kế toán chi phí khác

 • 2.10.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.10.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.10.3 Phương pháp hạch toán

2.11 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 • 2.11.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.11.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.11.3 Phương pháp hạch toán

2.12 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

 • 2.12.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.12.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.12.3 Phương pháp hạch toán

2.13 Trình bày thông tin trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Xem thêm bài viết khác:

Chương 3 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

 • 3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng
  • 3.1.1.1 Chứng từ sử dụng
  • 3.1.1.2 Tài khoản sử dụng
  • 3.1.1.3 Sổ sách sử dụng
  • 3.1.1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
  • 3.1.1.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  • 3.1.2.1 Nội dung
  • 3.1.2.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
  • 3.1.2.3 Tài khoản sử dụng
  • 3.1.2.3 Sổ sách sử dụng
  • 3.1.2.4 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.2 Kế toán giá vốn hàng bán

 • 3.2.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.2.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.2.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.2.4 Quy trình luân chuyển chứng từ

3.2.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

 • 3.3.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.3.2.Tài khoản sử dụng
 • 3.3.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.3.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.3.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.4 Kế toán chi phí tài chính

 • 3.4.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.4.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.4.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.4.4 Trình tự luận chuyển chứng từ
 • 3.4.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.5 Kế toán chi phí bán hàng

 • 3.5.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.5.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.5.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.5.4 Quy trình luân chuyển  chứng từ
 • 3.5.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

 • 3.6.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.6.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.6.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.6.4 Quy trình luân chuyển  chứng từ
 • 3.6.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.7 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 • 3.7.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.7.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.7.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.7.4 Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.7.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

 • 3.8.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.8.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.8.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.8.4 Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.8.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.9 Trình bày thông tin trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chương 4 Nhận xét và kiến nghị

4.1 Nhận xét

 • 4.1.1 Nhận xét về bộ máy quản lý của công ty
 • 4.1.2 Nhận xét về công tác kế toán của công ty
 • 4.1.3 Đối với kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh

4.2 Kiến nghị

 • 4.2.1 Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán của công ty
 • 4.1.2 Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

KẾT LUẬN

 Trên đây là Đề cương chi tiết với đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Công nghệ. Sau khi xem bài viết này, nếu thấy hay các bạn để lại comment và đánh giá 5 sao cho mình nhé! 

Nếu bạn gặp phải khó khăn khi làm báo cáo thực tập, các bạn đừng ngại ngần mà hãy đến với Dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp để được tư vấn và hỗ trợ làm bài.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo