Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Công nghệ

Rate this post

Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ. Là một trong những Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Kế toán được nhiều bạn sinh viên ưu tiên chọn làm chủ đề.

Dưới đây là Đề cương mẫu viết báo cáo thực tập vơi đề tài trên mà admin chia sẻ. Các bạn có thể tham khảo và điều chỉnh sao cho đúng với yêu cầu cấu trúc của GVHD.

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NGUYỄN PHAN

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NGUYỄN PHAN

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Nguyễn Phan

 1. 2 Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh của công ty
 • 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ
 • 1.2.2 Ngành nghề kinh doanh

1.3 Bộ máy tổ chức của công ty

 • 1.3.1 Sơ đồ bộ máy công ty
 • 1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

1.4 Bộ máy tổ chức phòng kế toán

 • 1.4.1 Sơ đồ bộ máy phòng kế toán
 • 1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
 • 1.4.3 Hình thức sổ kế toán
 • 1.4.4 Hệ thống chứng từ
 • 1.4.5 Hệ thống tài khoản
 • 1.4.6 Hệ thống báo cáo kế toán
 • 1.4.7 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

2.1 Tổng quan về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • 2.1.1Khái niệm
 • 2.1.2 Các nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 2.1.3 Nhiệm vụ của kế toán

2.2. Kế toán doanh thu bán hàng

 • 2.2.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3 Phương pháp hạch toán

2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu         

 • 2.3.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.3.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3 Phương pháp hạch toán

2.4 Kế toán giá vốn hàng bán

 • 2.4.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.4.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.4.3 Phương pháp hạch toán

2.5 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính         

 • 2.5.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.5.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.5.3 Phương pháp hạch toán

2.6 Kế toán chi phí tài chính

 • 2.6.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.6.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.6.3 Phương pháp hạch toán

2.7 Kế toán chi phí bán hàng

 • 2.7.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.7.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.7.3 Phương pháp hạch toán

2.8 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

 • 2.8.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.8.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.8.3 Phương pháp hạch toán

2.9 Kế toán thu nhập khác

 • 2.9.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.9.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.9.3 Sơ đồ hạch toán

2.10 Kế toán chi phí khác

 • 2.10.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.10.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.10.3 Phương pháp hạch toán

2.11 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 • 2.11.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.11.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.11.3 Phương pháp hạch toán

2.12 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

 • 2.12.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.12.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.12.3 Phương pháp hạch toán

2.13 Trình bày thông tin trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Ngoài chia sẻ Đề cương mẫu viết báo cáo thực tập Kế toán, thì Admin cũng có những đề cương mẫu và đề tài khác. Các bạn có thể tham khảo thêm tại Vietbaocaothuctap.net hoặc tại đây: 

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NGUYỄN PHAN

3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

 • 3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng
  • 3.1.1.1 Chứng từ sử dụng
  • 3.1.1.2 Tài khoản sử dụng
  • 3.1.1.3 Sổ sách sử dụng
  • 3.1.1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
  • 3.1.1.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  • 3.1.2.1 Nội dung
  • 3.1.2.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
  • 3.1.2.3 Tài khoản sử dụng
  • 3.1.2.3 Sổ sách sử dụng
  • 3.1.2.4 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.2 Kế toán giá vốn hàng bán

 • 3.2.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.2.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.2.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.2.4 Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.2.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

 • 3.3.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.3.2.Tài khoản sử dụng
 • 3.3.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.3.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.3.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.4 Kế toán chi phí tài chính

 • 3.4.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.4.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.4.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.4.4 Trình tự luận chuyển chứng từ
 • 3.4.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.5 Kế toán chi phí bán hàng

 • 3.5.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.5.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.5.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.5.4 Quy trình luân chuyển  chứng từ
 • 3.5.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

 • 3.6.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.6.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.6.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.6.4 Quy trình luân chuyển  chứng từ

3.6.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.7 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 • 3.7.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.7.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.7.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.7.4 Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.7.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

 • 3.8.1 Chứng từ sử dụng
 • 3.8.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.8.3 Sổ sách sử dụng
 • 3.8.4 Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.8.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.9 Trình bày thông tin trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

4.1 Nhận xét

 • 4.1.1 Nhận xét về bộ máy quản lý của công ty
 • 4.1.2 Nhận xét về công tác kế toán của công ty
 • 4.1.3 Đối với kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh

4.2 Kiến nghị

 • 4.2.1 Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán của công ty
 • 4.1.2 Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là Đề cương mẫu viết báo cáo thực tập với đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh mà Admin chia sẻ đến các bạn. Ngoài ra, Admin cũng có nhận viết báo cáo tốt nghiệp kế toán thuê hỗ trợ bạn nào có nhu cầu thuê người viết bài. 

Hãy liên hệ ngay Zalo để Đội ngũ tư vấn của admin hỗ trợ các bạn nhanh nhất!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo