7 Đề cương kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán

Rate this post

Sau khi các bạn đã chọn được đề tài thì sẽ tiến hành làm đề cương chi tiết, nhiều bạn còn lay hoay không biết viết đề cương kế toán bằng tiền và các khoản thanh toán như thế nào. Hôm nay, mình sẽ gợi ý cho các bạn 7 mẫu đề cương đề tài kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán. Các bạn có thể tham khảo và chỉnh sửa lại theo cấu trúc mà từng trường các bạn yêu cầu. Thay đổi tên công ty mà các bạn đang thực tập

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ viết thuê báo cáo thực tập chuyên đề tốt nghiệp cho bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha. sđt / zalo: 0909232620


Mục lục

Đề cương số 1 kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty may mặc

Phần I Lý luận chung về hoạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.

1.1 Khái niệm, vai trò của vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán trong nền kinh tế.

1.2 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán. 

1.2.1 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền.

1.2.2 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán. 

1.3 Phân loại vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán. 

1.3.1 Phân loại vốn bằng tiền. 

1.3.2 Phân loại các nghiệp vụ thanh toán. 

1.4 Hạch toán vốn bằng tiền. 

1.4.1 Hạch toán tiền mặt.

1.4.1.1 Tài khoản sử dụng. 

1.4.1.2 Phương pháp hạch toán. 

1.4.2 Hạch toán tiền gửi Ngân Hàng. 

1.4.2.1 Tài khoản sử dụng. 

1.4.2.2 Phương pháp hạch toán. 

1.4.3 Hạch toán tiền đang chuyển. 

1.4.3.1 Tài khoản sử dụng. 

1.4.3.2 Phương pháp hạch toán. 

1.4.4 Hạch toán quản lý ngoại tệ. 

1.4.4.1 Nguyên tắc hạch toán. 

1.4.4.2 Tài khoản sử dụng. 

1.4.4.3 Phương pháp hạch toán. 

1.5 Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán. 

1.5.1 Hạch toán thanh toán với người mua. 

1.5.1.1 Tài khoản sử dụng. 

1.5.1.2 Phương pháp hạch toán. 

1.5.2 Hạch toán thanh toán với người cung cấp. 

1.5.2.1 Tài khoản sử dụng 

1.5.2.2 Phương pháp hạch toán. 

1.5.3 Hạch toán thanh toán với Nhà Nước. 

1.5.3.1 Tài khoản sử dụng. 

1.5.3.2 Phương pháp hạch toán. 

1.5.4 Hạch toán thanh toán với công nhân viên. 

1.5.4.1 Tài khoản sử dụng. 

1.5.4.2 Phương pháp hạch toán. 

1.6 Hình thức sổ kế toán 

Phần II: Thực trạng vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công Ty ABC.

2.1 Khái quát chung về Công Ty ABC

2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công Ty . 

2.3 Thực trạng hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công Ty ABC.

2.3.1 Hạch toán vốn bằng tiền. 

2.3.1.1 Hạch toán tiền mặt. 

2.3.1.2 Hạch toán tiền gửi Ngân Hàng. 

2.3.2 Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán. 

2.3.2.1 Hạch toán thanh toán với người mua. 

2.3.2.2 Hạch toán thanh toán với người cung cấp. 

2.3.2.3 Hạch toán thanh toán với Nhà Nước. 

2.3.2.4 Hạch toán thanh toán với công nhân viên. 

Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công Ty ABC.

3.1 Đánh giá khái quát tình hình hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.

3.2 Sự cần thiết hoàn thiện vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán. 

3.3 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.

3.3.1 Mở sổ theo dõi chi tiết tiền gửi Ngân Hàng. 

3.3.2 Tổ chức lại hình thức sổ kế toán phải thu của khách hàng. 

3.3.3 Chi trả lương cho công nhân viên qua Ngân Hàng. 

3.3.4 Mở sổ kế toán chi tiết đối với tài khoản 

Kết luận. 


Đề Cương số 2 kế toán vốn bằng tiền tại công ty xây dựng sóc sơn 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

I.Khái quát về vốn bằng tiền

1.Khái niệm và phân loại vốn

2.Đặc điểm vốn bằng tiền,nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán

 II.Tổ chức công tác kế toán

1.Luân chuyển chứng từ

2.Hạch toán tiền mặt tại quỹ

2.1.Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt

2.2.Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán

2.2.1.Kế toán các khoản thu,chi bằng tiền mặt

2.2.2.Kế toán các khoản thu,chi bằng ngoại tệ

3. Kế toán tiền gửi ngân hàng

3.1.Chứng từ để hạch toán TGNH

3.2.Tài khoản sử dụngvà nguyên tắc hạch toán

3.3.Trình tự hạch toán TGNH

4. Hạch toán tiền đang chuyển

4.1.Chứng từ sử dụng

4.2.Tài khoản sử dụng

4.3.Trình tự hạch toán

5. Hình thức sổ kế toán

5.1.Nhật ký sổ cái

5.2.Chứng từ ghi sổ

5.3.Nhật ký chứng từ

5.4.Nhật ký chung

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SÓC SƠN.

I.Đặc điểm tình hình chung

1.Quá trình hình thành và phát triển của  Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn

1.1.Quá trình hình thành

1.2.Sự phát triển của công ty

2.Cơ cấu bộ máy quản lýkinh doanh của Công ty

3.Môi trường kinh doanh

4.Tổ chức công tác kế toán

5.Tình hình luân chuyển chứng từ

6.Đặc điểm thu,chi vốn băng tiền tại công ty

II.Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn

1.Nội dung phản ánh vốn bằng tiền

1.1.Kế toán tiền mặt

1.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng

2.Đối chiếu và điều chỉnh sổ sách

2.1Đối chiếu kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhtiền mặt tại quỹ

2.2.Đối chiếu , kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhTGNH

CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI –XÂY DỰNG SÓC SƠN

I.Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty

1.Đánh giá chung

2.Một số tồn tại

II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn

KẾT LUẬN

Nhận xét của GVHD

Nhận xét của công ty


Đề cương số 3 kế toán vốn bằng tiền tại công ty xây dựng công nghiệp descon

Chương 1: GIỚI THIỆU:

1.1 Lý do chọn đề tài:

1.2 Mục đích nghiên cứu: 

1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:

1.4 Phương pháp nghiện cứu:

1.5 Kết cấu đề tài: 5 chương: 

Xem thêm ==> Kho 1000 bài mẫu kế toán vốn bằng tiền

Chương 2:  CƠ SỞ  LÝ LUẬN KẾ  TOÁN VỐN  BẰNG TIỀN  VÀ  CÁC  KHOẢN THANH TOÁN

2.1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN:

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, nguyên tắc của kế toán vốn bằng tiền:

2.1.2. Kế toán tiền mặt:

2.1.2.1. Nguyên tắc hạch toán:

2.1.2.2. Chứng từ sử dụng:

2.1.2.3. Tài khoản sử dụng:

2.1.2.4. Sơ đồ hạch toán:

2.1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng: 

2.1.3.1. Nguyên tắc hạch toán:

2.1.3.2. Chứng từ sử dụng:

2.1.3.3. Tài khoản sử dụng:

2.1.3.4. Sơ đồ hạch toán:

2.1.4. Kế toán tiền đang chuyển: 

2.1.4.1. Nguyên tắc hạch toán:

2.1.4.2. Chứng từ sử dụng:

2.1.4.3. Tài khoản sử dụng:

2.1.4.4. Sơ đồ hạch toán:

2.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN:

2.2.1. Kế toán các khoản phải thu:

2.2.1.1. Khoản phải thu khách hàng: 

2.2.1.1.1. Nguyên tắc hạch toán:

2.2.1.1.2. Chứng từ sử dụng

2.2.1.1.3. Tài khoản sử dụng:

2.2.1.1.4. Sơ đồ hạch toán:

2.2.1.2. Khoản phải thu khác: 

2.2.1.2.1. Nguyên tắc hạch toán:

2.2.1.2.2. Chứng từ sử dụng:

2.2.1.2.3. Tài khoản sử dụng:

2.2.1.2.4. Sơ đồ hạch toán:

2.2.1.3. Tạm ứng:

2.2.1.3.1. Nguyên tắc hạch toán:

2.2.1.3.2. Chứng từ sử dụng:

2.2.1.3.3. Tài khoản sử dụng

2.2.1.3.4. Quy trình hạch toán: 

2.2.2.  Kế  toán  các  khoản  phải trả: 

2.2.2.1. Khoản phải trả người bán: 

2.2.2.1.1. Nguyên tắc hạch toán:

2.2.2.1.2. Chứng từ sử dụng:

2.2.2.1.3. Tài khoản sử dụng:

2.2.2.1.4. Sơ đồ hạch toán:

2.2.2.2. Các khoản phải nộp nhà nước:

2.2.2.2.1. Nguyên tắc hạch toán

2.2.2.2.2. Chứng từ sử dụng:

2.2.2.2.3. Tài khoản sử dụng:

2.2.2.2.4. Sơ đồ hạch toán:

2.2.2.3. Khoản phải trả người lao động:

2.2.2.3.1. Nguyên tắc hạch toán:

2.2.2.3.2. Chứng từ sử dụng:

2.2.2.3.3. Tài khoản sử dụng:

2.2.2.3.4. Sơ đồ hạch toán

2.2.2.4. Khoản phải trả, phải nộp khác:

2.2.2.4.1. Nguyên tắc hạch toán:

2.2.2.4.2. Chứng từ sử dụng:

2.2.2.4.3. Tài khoản sử dụng:

2.2.2.4.4. Sơ đồ hạch toán:

Chương 3:  TỔNG  QUAN  VỀ  CÔNG  TY  CP  XÂY  DỰNG  CÔNG  NGHIỆP DESCON:

3.1. Giới thiệu về quá trình hình thành vá phát triển của công ty:

3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty:

3.3. Tổ chức bộ máy và thực hiện công tác kế toán tại công ty:

3.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán:

3.3.2. Chức năng, nhiệm vụ: 

3.3.3. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại công ty:

3.4. Tình hình công ty những năm gần đây:

3.5. Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển: 

Chương 4:  THỰC  TRẠNG  CÔNG  TÁC  KẾ TOÁN  VỐN  BẰNG TIỀN  VÀ  CÁCKHOẢN  THANH  TOÁN  TẠI  CÔNG  TY  CP  XÂY  DỰNG  CÔNG  NGHIỆPDESCON:


Đề cương số 4 kế toán tiền lương tại công ty quảng cáo 

CHƯƠNG I. 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY THNN QUẢNG CÁO ÔLA

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN.

I – TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 1. Vốn bằng tiền : 
 2. Nguyên tắc hạch toán : 
 3. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền: 

II – KẾ TOÁN TIỀN TẠI QUỸ: 

1.Khái niệm:

2.Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền tại quỹ: 

3.Tài khoản sử dụng:

4.Nguyên tắc hạch toán:

5.Phản ánh vào sơ đồ tài khoản một số nghiệp vụ chủ yếu: 

III. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG: 

1.Khái niệm: 

2.Chứng từ hạch toán tiền gửi ngân hàng: 

3.Tài khoản sử dụng tiền gửi ngân hàng: 

4.Nguyên tắc hạch toán: 

5.Phản ánh vào sơ đồ tài khoản một số nghiệp vụ chủ yếu:

IV.KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN:

1.Khái niệm:

2.Chứng từ hạch toán tiền đang chuyển:

3.Tài khoản sử dụng tiền đang chuyển:

4.Nguyên tắc hạch toán: 

5.Phản ánh vào sơ đồ tài khoản một số nghiệp vụ chủ yếu: 

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU,PHẢI TRẢ:

IV:KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG: 

1.Khái niệm: 

2.Chứng từ hạch toán. 

3.Tài khoản sử dụng. 

4.Nguyên tắc hạch toán. 

 1. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản một số nghiệp vụ chủ yếu:

V. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN: 

1.Khái niệm.. 

2.Chứng từ hạch toán. 

3.Tài khoản sử dụng.

4.Nguyên tắc hạch toán. 

5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 

VII. KẾ TOÁN TẠM ỨNG: 

1.Khái niệm: 

2.Chứng từ hạch toán tạm ứng: 

3.Tài khoản sử dụng kế toán tạm ứng:

4.Nguyên tắc hạch toán: 

5.Phản ánh vào sơ đồ một số nghiệp vụ chủ yếu: 

VII: CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI: 

1.Khái niệm: 

2.Chứng từ hạch toán. 

3.Tài khoản sử dụng.

4.Nguyên tắc hạch toán.

5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu.

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ÔLA.

PHẦN I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP. 

 1. Giới thiệu khái quát về công ty: 
 2. Tên, quy mô và của công ty. 

2. Lĩnh vực hoạt động của công ty: 

 1. Quy mô của công ty: 
 2. Cơ cấu tổ chức của công ty. 

1.Quá trình hoạt động và tăng trưởng của công ty : 

 1. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty.

III .Cơ cấu tổ chức của phòng kế toán. 

1.Tổ chức bộ máy công tác kế toán: 

2.Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty: 

3.Các nghiệp vụ chuyên môn: 

IV THUẬN LỢI,KHÓ KHĂN, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:

1.Thuận lợi: 

2.Khó khăn:

3.Phương hướng phát triển: 

PHẦN II.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY THNN QUẢNG CÁO ÔLA.

I.KẾ TOÁN TIỀN MẶT

1.Đặc điểm chung về kế toán vốn bằng tiền tại công ty: 

2.Phương pháp hạch toán: 

2.1.Chứng từ và sổ sách kế toán: 

2.2.Quy trình luân chuyển và ghi sổ kế toán theo dõi tiền mặt: 

3.Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 

II.KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

1.Đặc điểm chung về kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty: 

2.Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 

III:KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG

1.Chứng từ sử dụng: 

2.Sổ sách sử dụng: 

3.Trình tự luân chuyển chứng từ: 

4.Thủ tục lập chứng từ: 

5.Kế toán chi tiết: 

 1. Kế toán tổng hợp: 

VI.KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

1.Chứng từ sử dụng: 

2.Sổ sách sử dụng: 

3.Trình tự luân chuyển chứng từ: 

4.Thủ tục lập chứng từ: 

 1. Kế toán tổng hợp: 

V:KẾ TOÁN TẠM ỨNG

1.Khoản tạm ứng: 

2.Một số nghiệp vụ phát sinh khoản tạm ứng của công ty: 

 1. V CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI: 
 2. Nội dung : 
 3. Kết cấu tài khoản 413. 

CHƯƠNG III:  NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ. 

1.ĐÁNH GIÁ: 

II.NHẬN XÉT CHUNG: 

1.Nhận xét chung: 

 1. Nhận xét về quá trình trả tiền mua hàng của công ty. 
 2. Nhận xét về việc thu tiền của công ty. 

4.Nhận xét vế công tác kế toán: 

4.1 Về hình thức tổ chức công tác kế toán: 

4.2 Chứng từ sổ sách kế toán: 

4.3 Hệ thống thông tin kế toán: 

4.4.Nhận xét về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty ÔLa: 

III. KIẾN NGHỊ. 

1.Về tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty. 

2.Về tình hình công nợ của khách hàng đối với công ty. 

KẾT LUẬN..


Đề cương số 5 : KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT

Chương 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY

1 – Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

1.1. Giới thiệu

1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

1.3. Mạng lưới kinh doanh

2 – Chức năng – nhiệm vụ của công ty

2.1. Chức năng

2.2. Nhiệm vụ

2.3. Hoạt động cụ thể tại công ty

3 – Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý doanh nghiệp

3.1. Cơ cấu tổ chức

3.2. Chức năng – nhiệm vụ các phòng ban

4 – Tổ chức công tác kế toán tại công ty

4.1. Hình thức kế toán áp dụng

4.2. Tổ chức bộ máy kế toán

4.3. Trách nhiệm và quyền hạn từng kế toán phần hành

4.4. Hệ thống chứng từ sử dụng

4.5. Hệ thống tài khoản sử dụng

4.6. Chính sách kế toán tại công ty

Chương 2: Cơ sở lý luận

Phần A: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

1 – Tổng quát về vốn bằng tiền :

1.1. Khái niệm vốn bằng tiền :

1.2. Sự cần thiết của vốn bằng tiền trong doanh nghiệp :

1.3. Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền

2 – Nội dung – nhiệm vụ kế toán – nguyên tắc hạch toán

2.1. Nội dung

2.2. Nhiệm vụ kế toán

2.3. Nguyên tắc hạch toán

3 – Kế toán tiền mặt

3.1. Giới thiệu đối tượng tiền mặt

3.2. Nguyên tắc quản lý tiền mặt

3.3. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng

3.4. Tài khoản sử dụng

3.5. Nguyên tắc hạch toán

3.6. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt

4 – Kế toán tiền gửi ngân hàng

4.1. Giới thiệu đối tượng tiền gửi ngân hàng

4.2. Nguyên tắc quản lý tiền gửi ngân hàng

4.3. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng

4.4. Tài khoản sử dụng

4.5. Nguyên tắc hạch toán

4.6. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền gửi ngân  hàng

5 – Kế toán tiền đang chuyển

5.1. Giới thiệu đối tượng tiền đang chuyển

5.2. Nguyên tắc quản lý tiền đang chuyển

5.3. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng

5.4. Tài khoản sử dụng

5.5. Nguyên tắc hạch toán

5.6. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền đang chuyển

Phần B: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ

1 – Những vấn đề chung về các khoản phải thu phải trả:

1.1. Nội dung các khoản phải thu phải trả

1.2. Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu phải trả

1.3. Nhiệm vụ của kế toán

2 – Kế toán các khoản phải thu khách hàng

2.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán

2.2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng

2.3. Tài khoản sử dụng

2.4. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

3 – Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

3.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán

3.2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng

3.3. Tài khoản sử dụng

3.4. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

4 – Kế toán khoản phải thu khác

4.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán

4.2. Tài khoản sử dụng

4.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

5 – Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi

5.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán

5.2. Tài khoản sử dụng

5.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

6 – Kế toán khoản phải trả người bán

6.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán

6.2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng

6.3. Tài khoản sử dụng

6.4. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

7 – Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán

7.2. Tài khoản sử dụng

7.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

8 – Kế toán chi phí phải trả

8.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán

8.2. Tài khoản sử dụng

8.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

9 – Kế toán khoản phải trả khác

9.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán

9.2. Tài khoản sử dụng

9.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

 10 – Kế toán các khoản vay, nợ

10.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán

10.2. Tài khoản sử dụng

10.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Chương 3: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY A

1 – Kế toán tiền mặt

1.1 Chứng từ sử dụng

1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ

1.2.1 Tiền mặt nhập quỹ

1.2.2 Chi quỹ tiền mặt

1.3. Phương pháp kế toán chi tiết tiền mặt tại quỹ

1.3.1 Sổ sách sử dụng

1.3.2 Tài khoản sử dụng

1.3.3 Phương pháp ghi chép

1.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp

 • Nhập quỹ tiền mặt
 • Xuất quỹ tiền mặt

2 – Kế toán tiền gửi ngân hàng

2.1. Chứng từ sử dụng

2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.1 Thu tiền gửi ngân hàng

2.2.2 Chi tiền gửi ngân hàng

2.3. Phương pháp kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng

2.3.1 Sổ sách sử dụng

2.3.2 Phương pháp ghi chép

2.3.3 Tài khoản sử dụng

2.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể

 • Thu tiền gửi ngân hàng
 • Chi tiền gửi ngân hàng

3 – Kế toán các khoản phải thu khách hàng

3.1. Trình tự luân chuyển chứng từ

3.2. Phương pháp kế toán chi tiết khoản phải thu khách hàng

3.2.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng

3.2.2 Phương pháp ghi chép

3.2.3 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp

4 – Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

4.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng

4.2. Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp

5 – Kế toán khoản phải thu khác

5.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng

5.2. Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp

6 – Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi

7 – Kế toán khoản phải trả người bán

7.1. Chứng từ sử dụng

7.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

7.3. Phương pháp kế toán chi tiết khoản trả người bán

7.3.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng

7.3.2 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp

8 – Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng

8.2 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp

9 – Kế toán chi phí phải trả

9.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng

9.2 Phương pháp kế toán chi tiết khoản chi phí phải trả

10 – Kế toán khoản phải trả khác

10.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng

10.2 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp

Xem thêm ==> Download miễn phí Kế Toán vốn bằng tiền tại công ty kiểm toán và kế toán hà nội

11 – Kế toán các khoản vay, nợ

Chương 4: NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ – KIẾN NGHỊ – KẾT LUẬN

I – Nhận xét – đánh giá về những thuận lợi và khó khăn của công ty

II – Kiến nghị – giải pháp

III – Kết luận


Đề cương số 6 : kế toán tiền vốn bằng tiền tại công ty xây dựng S.V.A

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1 Lý luận chung về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

1.1 Tổng quan về vốn bằng tiền

1.1.1Khái niệm và đặc điểm vốn bằng tiền

1.1.1.1 Khái niệm

1.1.1.2  Đặc điểm.

1.1.2 Phân loại vốn bằng tiền

1.1.2.1.Theo hình thức tồn tại.

1.1.2.2) Phân loại theo trạng thái tồn tại

1.2. Lý luận tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền

1.2.1 Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền

1.2.2  Yêu cầu hạch toán vốn bằng tiền

1.2.3 Trình tự luân chuyển chứng từ

1.2.4 Kế toán tiền mặt

1.2.4.1 Kế toán tiền mặt bằng tiền Việt Nam

1.2.4.2 Kế toán tiền mặt bằng ngoại tệ

1.2.5 .Kế toán tiền gửi Ngân hàng

1.2.5.1 Chứng từ sử dụng

1.2.5.2  Tài khoản sử dụng

1.2.5.3 Nguyên tắc hạch toán trên tài khoản tiền gửi ngân hàng

1.2.5.4  Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu

1.2.6  Kế toán tiền đang chuyển

1.2.6.1 . Chứng từ sử dụng.

1.2.6.2  Tài khoản sử dụng

1.2.6.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu

1.2.7  Tổ chức sổ kế toán.

1.2.7.1. Hình thức nhật ký- sổ cái.

1.2.7.2. Hình thức “chứng từ ghi sổ”.

1.2.7.3. Hình thức Nhật ký- chứng từ:

1.2.7.4. Hình thức Nhật ký chung:

Chương 2 Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần xây dựng S.V.A.

2.1.Giới thiệu chung về công ty Cổ phần xây dựng S.V.A

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.

2.1.1.1 Tổng quan về công ty.

2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý

2.2 Khái quát tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần xây dựng S.V.A.

2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán

2.2.2  Chính sách và phương pháp kế toán.

2.3 Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần xây dựng S.V.A.

2.3.1  Đặc điểm vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần xây dựng S.V.A.

2.3.2 Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần xây dựng S.V.A

2.3.2.1 Kế toán tiền mặt.

2.3.2.2  Kế toán tiền gửi ngân hàng.

2.4 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần xây dựng S.V.A.

2.4.1. Kết quả.

2.4.2.Hạn chế, tồn tại.

Chương 3:  Một số giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại  Cổ phần xây dựng S.V.A.

3.1 Định hướng phát triển Cổ phần xây dựng S.V.A.

3.1.1.Thuận lợi.

3.1.2 Khó khăn

3.1.3. Định hướng phát triển công ty.

3.2 Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán vồn bằng tiền tại công ty Cổ phần xây dựng S.V.A.

3.2.1.Về tổ chức bộ máy kế toán.

3.2.2.Vế hình thức kế toán.

3.2.3.Về công tác tổ chức kế toán.

KẾT LUẬN.


Đề cương số 7 : Kế toán vốn bằng tiền tại công ty nội thất

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP.

 1. Khái niệm, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền tại các doanh nghiệp. 

1.1 Khái niệm và phân loại kế toán vốn tiền. 

1.1.1  Khái niệm: 

1.1.2  Phân loại: 

1.2  Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền. 

1.2.1  Đặc điểm của công tác kế toán vốn bằng tiền. 

1.2.2  Các nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền. 

1.3  Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền.

1.Thủ tục và chứng từ kế toán sử dụng. 

2.1     Đối với tiền mặt tại quỹ. 

2.2     Đối với tiền gửi ngân hàng. 

2.3     Đối với các khoản thanh toán khác. 

3. Kế toán vốn bằng tiền. 

3.1     Kế toán tiền mặt tại quỹ.

3.1.1  Đặc điểm.

3.1.2  Các nguyên tắc quản lý tiền mặt 

3.1.3  Chứng từ và sổ sách sử dụng. 

3.1.4  Tài khoản sử dụng. 

3.1.5  Kế toán chi tiết tiền mặt 

3.1.6  Kế toán tổng hợp. 

3.2  Kế toán tiền gửi ngân hàng

3.2.1  Đặc điểm.

3.2.2  Chứng từ và sổ sách sử dụng. 

3.2.3  Tài khoản sử dụng. 

3.2.4  Kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng. 

3.2.5  Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng. 

3.3     Kế toán tiền đang chuyển. 

3.3.1  Đặc điểm..

3.3.2  Chứng từ và sổ sách sử dụng. 

3.3.3  Tài khoản sử dụng. 

3.3.4  Kế toán chi tiết tiền đang chuyển. 

3.3.5  Kế toán tổng hợp tiền đang chuyển. 

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HUY HÒA.

1.Đặc điểm tình hình chung của Công ty TNHH Nội thất Huy Hòa. 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Nội thất Huy Hòa  

1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH Nội thất Huy Hòa.

1.3. Mạng lưới kinh doanh. 

1.4.Đặc điểm về vốn kinh doanh. 

1.5. Tình hình lao động và tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 

1.6. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán. 

2.Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Nội thất Huy Hòa 

2.1. Một số vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền ở công y TNHH Nội thất Huy Hòa. 

2.2. Chính sách kế toán vốn bằng tiền ở công ty TNHH Nội thất Huy Hòa. 

2.3. Kết luận chung về thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Nội thất Huy Hòa.

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HUY HÒA.

Đánh giá về quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh và thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Nội thất Huy Hòa. 

Kết luận. 


Trên đây là bài mẫu đề cương tốt nghiệp Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cho các bạn sinh viên học ngành kế toán tham khảo. Nếu tài liệu trên đây, chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn. các bạn có thể , liên hệ bên mình để được tư vấn, viết bài trọn gói điểm cao, có đầy đủ chứng từ, xin dấu doanh nghiệp  SĐT / ZALO :0909232620

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo