Đề cương học phần kế toán Doanh thu và xác định kinh doanh

Rate this post

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  NGÀNH ĐÀO TẠO: KẾ TOÁN ĐẠI HỌC THỦ DẤU MỘT

 Thông tin tổng quát

– Tên học phần: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
– Tên tiếng Anh: GRADUATION INTERNSHIP
– Mã học phần:
– Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

Kiến thức cơ bản                                q         Kiến thức cơ sở ngành               q

Kiến thức chuyên ngành                     x        Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp       q

– Số tín chỉ: 04 (0+4)
+ Số tiết lý thuyết/số buổi:
+ Số tiết thực hành/số buổi: 8 Tuần
– Học phần tiên quyết: các môn chuyên ngành kế toán
– Học phần học trước
 1. Mô tả học phần

2.1. Mô tả nội dung

Sau khi học xong các học phần kiến thức lý luận tổng hợp về Kế toán, sinh viên tiến hành thực tập tại các doanh nghiệp để tìm hiểu và nắm bắt thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Trong đợt thực tập này, sinh viên cần đạt được các mục đích sau đây:

– Vận dụng một cách tổng hợp những kiến thức lý luận đã học về kế toán, kiểm toán vào thực tiễn tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

– Qua đợt thực tập, sinh viên có thể đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh đặt ra trong khoá luận tốt nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng giúp sinh viên nhanh chóng phát huy năng lực công tác sau khi tốt nghiệp.

2.2. Giới hạn phần trọng tâm

– Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp, đầu tư trang thiết bị, các chỉ tiêu chất lượng, số lao động, sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận…. của doanh nghiệp trong thời gian từ 3 năm gần nhất.

– Tìm hiểu khái quát về các chế độ, chính sách kế toán của doanh nghiệp:

Sau phần thực tập chung sinh viên cần đánh giá được thực trạng công tác kế toán, kiểm toán của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp từ đó chỉ ra những bất cập làm cơ sở cho việc thực tập chuyên sâu.

 1. Nguồn học liệu

Tài liệu bắt buộc:

[1] Tài liệu thu thập được trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp

[2] Các tài liệu học tập trong chương trình đào tạo có liên quan vấn đề thực tập

Tài liệu không bắt buộc:

[3] Các tài liệu khác từ nhiều nguồn có liên quan đến đề tài thực tập

 1. Chuẩn đầu ra học phần

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra của CTĐT theo mức độ sau:

N : Không đóng góp/không liên quan

S : Có đóng góp/liên quan nhưng không nhiều

H : Đóng góp nhiều/liên quan nhiều

Mã HP Tên HP Mức độ đóng góp
  TTTN ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 ELO12 ELO13 ELO14 ELO15
N N N N N N H N H H H S H H H

Chi tiết Chuẩn đầu ra được mô tả trong bảng sau:

Chuẩn đầu ra học phần CĐR của CTĐT

(ELOx)

Kiến thức LO1 Tìm hiểu môi trường thực tế của doanh nghiệp ELO7
Kỹ năng LO2 Vận dụng những kiến thức căn bản đã học vào  giải quyết công việc thực tiễn tại doanh nghiệp. ELO9,10
Thái độ LO3 Biết ứng xử trong các mối quan hệ tại doanh nghiệp ELO11-15
 1. Chỉ báo thực hiện chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra

LOx

Chỉ báo thực hiện Mô tả chỉ báo thực hiện
LO1 LO1.1 Trình bày được cơ cấu tổ chức và hoạt động SXKD chính của đơn vị thực tập
LO1.2 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị trong 3 năm gần nhất
LO2 LO2.1 Trình bày được quy trình công việc tại phòng ban thực tập
LO2.2 Phân tích một số chỉ tiêu liên quan đến vấn đề nghiên cứu
LO2.3 Nêu được một số giải pháp để giải quyết các vấn đề hạn chế
LO3 LO3.1 Tham gia đầy đủ và tuân thủ quy định tại đơn vị thực tập
LO3.2 Hoàn thành nhiệm vụ được phân công tại đơn vị thực tập
 1. Đánh giá học phần
Hình thức KT Nội dung Thời điểm Chỉ báo thực hiện Tỉ lệ (%)
Đánh giá quá trình  
Khả năng tiếp cận công việc, chuyên cần, khả năng thích nghi với môi trường làm việc,… Nội dung chương trình Các buổi thực tập LO1.1, LO1.2, LO2.1, LO2.2, LO3.1, LO3.2 30%
Kiểm tra cuối kỳ  
Bản báo cáo hoàn chỉnh(CD+hard copy) Nội dung chương trình Theo lịch của khoa LO1.1, LO1.2, LO2.1, LO2.2, LO3.1, LO3.2 70%

 

 1. Nội dung chi tiết học phần
Buổi Nội dung đề cương minh họa Chỉ báo thực hiện Tài liệu tham khảo
8 tuần thực tập LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN AN BÌNH

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản An Bình

1.1.1       Giới thiệu sơ lược về công ty

1.1.2       Quá trình hình thành và phát triển

1.1.3       Đặc điểm, quy trình sản xuất kinh doanh

1.2 Tổ chức bộ máy của công ty

1.2.1       Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

1.2.2       Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các phòng ban

1.3 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

1.3.1       Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

1.3.2       Chức năng và nhiệm vụ

1.4 Hình thức kế toán tại công ty

1.4.1       Chính sách kế toán

1.4.2       Hệ thống chứng từ kế toán

1.4.3       Hệ thống tài khoản sử dụng

1.4.4       Chế độ kế toán và hình thức kế toán áp dụng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN AN BÌNH

2.1 Kế toán doanh thu bán hàng

2.1.1       Nội dung

2.1.2       Tài khoản sử dụng

2.1.3       Chứng từ

2.1.4       Sổ sách kế toán

2.2 Kế toán giảm trừ doanh thu

2.2.1       Nội dung

2.2.2       Tài khoản sử dụng

2.2.3       Chứng từ

2.2.4       Sổ sách kế toán

2.3 Kế toán doanh thu bán hàng nội bô

2.3.1       Nội dung

2.3.2       Tài khoản sử dụng

2.3.3       Chứng từ

2.3.4       Sổ sách kế toán

2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

2.4.1       Nội dung

2.4.2       Tài khoản sử dụng

2.4.3       Chứng từ

2.4.4       Sổ sách kế toán

2.5 Kế toán thu nhập khác

2.5.1       Nội dung

2.5.2       Tài khoản sử dụng

2.5.3       Chứng từ

2.5.4       Sổ sách kế toán

2.6 Kế toán giá vốn hàng bán

2.6.1       Nội dung

2.6.2       Tài khoản sử dụng

2.6.3        Chứng từ

2.6.4       Sổ sách kế toán

2.7 Kế toán chi phí tài chính

2.7.1       Nội dung

2.7.2       Tài khoản sử dụng

2.7.3       Chứng từ

2.7.4       Sổ sách kế toán

2.8 Kế toán chi phí bán hàng

2.8.1       Nội dung

2.8.2       Tài khoản sử dụng

2.8.3       Chứng từ

2.8.4       Sổ sách kế toán

2.9 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.9.1       Nội dung

2.9.2       Tài khoản sử dụng

2.9.3       Chứng từ

2.9.4       Sổ sách kế toán

2.10         Kế toán chi phí khác

2.10.1  Nội dung

2.10.2  Tài khoản sử dụng

2.10.3  Chứng từ

2.10.4  Sổ sách kế toán

2.11         Kế toán kết quả kinh doanh

2.11.1  Nội dung

2.11.2  Tài khoản sử dụng

2.11.3  Chứng từ

2.11.4  Sổ sách kế toán

2.12         Kế toán phân phối lợi nhuận

2.12.1  Nội dung

2.12.2  Tài khoản sử dụng

2.12.3  Chứng từ

2.12.4  Sổ sách kế toán

2.12    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 

Chương 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1.  NHẬN XÉT

3.2.  KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÀO

PHỤ LỤC

 

LO1-LO3 [1] [2]

 

 1. Quy định của học phần
  • Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn:
 • Hỗ trợ sinh viên tìm đơn vị thực tập.
 • Hướng dẫn sinh viên lập đề cương chi tiết.
 • Kịp thời nắm bắt tình hình sinh viên đi thực tập để giải quyết hoặc kiến nghị về khoa/bộ môn đối với những trường hợp thực tập không đúng yêu cầu quy định.
 • Định hướng cho sinh viên trong suốt thời gian thực tập; đồng thời yêu cầu sinh viên thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, ghi đầy đủ nhật ký thực tập để có tư liệu viết báo cáo thực tập.
 • Thực hiện đánh giá kết quả thực tập của sinh viên theo tiêu chí quy định.
 • Bàn giao điểm cho bộ phận quản lý thực tập.
 • Thực hiện theo kế hoạch thực tập đã ban hành.
  • Nhiệm vụ của sinh viên tham gia thực tập:
 • Phải tôn trọng kỷ luật và thực hiện đúng nội quy của nơi thực tập.
 • Thực hiện đúng quy định của khoa và trường về nhiệm vụ của sinh viên.
 • Thực hiện theo đúng đề cương, đúng tiến độ, có chất lượng đề tài đã được giảng viên hướng dẫn và đơn vị thực tập phê duyệt.
 • Hoàn chỉnh báo cáo thực tập sau khi kết thúc đợt thực tập.
 • Thực hiện kế hoạch thực tập đã ban hành.
 • + 01 quyển báo cáo thực tập
 • + 01 đĩa CD
 • + Nhật ký thực tập bản gốc
 1. Phiên bản chỉnh sửa : năm học 2017 – 2018
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Đề cương học phần kế toán Doanh thu và xác định kinh doanh […]

Contact Me on Zalo