#15 Đề Cương Chi Tiết Báo Cáo Thực Tập Kế Toán FULL Đề Tài

Rate this post

Chia sẻ tới các bạn sinh viên kế toán các Đề Cương Chi Tiết Báo Cáo Thực Tập Kế Toán FULL Đề Tài, trong bài viết này, mình gửi tới đề cương của các đề tài như: KẾ TOÁN THUẾ GTGT KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP, NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT TẠI DOANH NGHIỆP, KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO, KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY, KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI, KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY,KẾ TOÁN THUẾ ,,m THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG


Đề Cương Chi Tiết 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT & KÊ KHAI THUẾ GTGT TRÊN PHẦN MỀM HTKK CỦA TỔNG CỤC THUẾ ĐỐI VỚI CÔNG TY ………………….

 • Lời cam đoan
 • Quyết định thực tập
 • Nhận xét cơ sở thực tập
 • Nhận xét cán bộ hướng dẫn
 • Mục lục
 • Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
 • Danh mục các bảng
 • Danh mục các hình

LỜI NÓI ĐẦU

 1. Sự cần thiết, ý nghĩa của đề tài.
 2. Mục đích, đối tượng.
 3. Phạm vi nghiên cứu.
 4. Phương pháp nghiên cứu.
 5. Nội dung và kết cấu
 6. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan .
 7. Những đóng góp của đề tài

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ GTGT & KẾ TOÁN THUẾ GTGT

 • Những qui định chung về thuế GTGT
  • Khái niệm
  • Đối tượng nộp thuế
  • Đối tượng chịu thuế
  • Đối tượng không chịu thuế
 • Căn cứ và phương pháp tính thuế GTGT
  • Căn cứ tính thuế
  • Phương pháp tính thuế
 • Hóa đơn chứng từ mua bán
 • Khai và nộp thuế GTGT
 • Hoàn thuế GTGT
 • Kế toán thuế GTGT
  • Chứng từ sử dụng
  • Tài khoản hạch toán
  • Sơ đồ hạch toán
  • Sổ sách sử dụng
 • Giới thiệu phần mền hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
 • Quy trình đăng ký, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT & KÊ KHAI THUẾ GTGT TRÊN PHẦN MỀM HTKK CỦA CÔNG TY……..

 • 1. Giới thiệu về cục thuế tỉnh ……………
  • 1.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cục thuế tỉnh …………..
  • 1.2. Tình hình quản lý thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
  • 1.2.1. Tổng thu thuế GTGT toàn tỉnh ……qua các năm….(3 năm liền kề)
  • Tổng thu thuế toàn tỉnh ………..
  • Tổng thu thuế GTGT của các doanh nghiệp tỉnh …………
  • 1.2.2. Số lượng các doanh nghiệp toàn tỉnh ……….. đăng ký khai và nộp thuế trên phần mềm HTKK thuế GTGT qua các năm…(3 năm liền kề)
  • 1.2.3. Công tác phổ biến, tuyên truyền của cục thuế tỉnh ………… về phần mềm HTKK thuế đối với các doanh nghiệp
  • 1.2.4. Tổng thu thuế GTGT và hoàn thuế GTGT của các DN tỉnh ……….đăng ký khai và nộp thuế bằng phần mềm HTKK thuế GTGT qua các năm…(3 năm liền kề)
  • 1.3.5. Xử lý các sai phạm và vướng mắc của các DN tỉnh ……..đăng ký khai và nộp thuế GTGT bằng phần mềm HTKK thuế GTGT qua các năm…(3 năm liền kề)
  • 1.3.6. Những thuận lợi và khó khăn của Cục thuế tỉnh …………. trong việc triển khai nộp thuế GTGT qua mạng của doanh nghiệp
 • 2. Kết quả nghiên cứu về công tác kế toán thuế GTGT và kê khai thuế qua mạng của công ty……….
  • 2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán thuế GTGT và kê khai thuế qua mạng của công ty……….
  • 2.2. Tình hình chung về công tác kế toán thuế GTGT của công ty……
  • 2.2.1. Bộ máy kế toán
  • 2.2.2. Hình thức sổ kế toán
  • 2.3. Kế toán thuế GTGT
   • Hóa đơn, chứng từ mua bán
  • Sổ sách kế toán
  • 2.4. Kê khai thuế GTGT bằng phần mềm HTKK
  • 2.4.1. Quy trình đăng ký, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng của công ty……
  • 2.4.2. Các phụ lục tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK thuế
  • 2.4.3. Nộp thuế GTGT
  • 2.5. Xử lý các trường hợp kê khai điều chỉnh tăng, giảm, hoàn thuế GTGT….
  • 2.6. Khen thưởng và xử phạt trong lĩnh vực quản lý thuế của công ty
 • 3. Đánh giá chung về những thuận lợi và vướng mắc của công việc kế toán thuế và kê khai – nộp thuế GTGT qua mạng của công ty……

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT & KÊ KHAI THUẾ GTGT TRÊN PHẦN MỀM HTKK CỦA CÔNG TY………….

 • Kết luận
 • Kiến nghị
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

Đề Cương Chi Tiết 2: KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 •  Lời cam đoan
 •  Quyết định thực tập
 •  Nhận xét cơ sở thực tập
 •  Nhận xét cán bộ hướng dẫn
 •  Mục lục
 •  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
 •  Danh mục các bảng
 •  Danh mục các hình

LỜI NÓI ĐẦU

 1. Sự cần thiết, ý nghĩa của đề tài.
 2. Mục đích, đối tượng.
 3. Phạm vi nghiên cứu.
 4. Phương pháp nghiên cứu.
 5. Nội dung và kết cấu
 6. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan .
 7. Những đóng góp của đề tài

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 • Những vấn đề chung:
  • Khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh
  • Phân loại chi phí
  • Khái niệm, chức năng và ý nghĩa của giá thành
  • Nhiệm vụ của kế toán
  • Các mô hình tính kế toán CPSX và giá thành sản phẩm
 • Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  • Yêu cầu cơ bản trong việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  • Xác định đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành
  • Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh
  • Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • Kế toán các khoản mục chi phí
  • Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  • Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  • Kế toán chi phí sản xuất chung
 • Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất (theo phương pháp kê khai thường xuyên)
 • Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
  • Khái niệm
  • Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
 • Phương pháp tính giá thành sản phẩm
  • Kỳ tính giá thành sản phẩm
  • Phương pháp tính giá thành sản phẩm
 • Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
  • Thiệt hại về sản phẩm hỏng
  • Thiệt hại về ngừng sản xuất
 • Ý nghĩa và phương hướng hạ giá thành sản phẩm
  • Ý nghĩa hạ thấp giá thành sản phẩm
  • Phương hướng hạ giá thành sản phẩm

Chương 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐÁ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH KHAI THÁC ĐÁ HÒN THỊ

2.1.  KHÁI QUÁT CHUNG CÔNG TY LIÊN DOANH KHAI THÁC ĐÁ HÒN THỊ

 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty
 • Cơ cấu tổ chức quản lý và cơ cấu sản xuất
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.
 • Khái quát kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian qua
 • Phương hướng phát triển của công ty

2.2.  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY LD KHAI THÁC ĐÁ HÒN THỊ

 • Giới thiệu bộ máy và hình thức kế toán
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
 • Khái quát chung về công tác kế toán CPSX và tính Z
  • Phân loại chi phí sản xuất
  • Đối tượng tập hợp chi phí
  • Phương pháp tập hợp chi phí
 • Kế toán các khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm
  • Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 1. Nội dung.
 2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu TT
  1. Chứng từ thủ tục
  2. Tài khoản sử dụng.
  3. Qui trình luân chuyển chứng từ sổ sách.
  4. Định khoản.
  5. Sơ đồ T.
  6. Minh họa
  7. Nhận xét
   • Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
   • Kế toán chi phí sản xuất chung
   • Kế toán tổng hợp chi phí
   • Đánh giá sản phẩm dở dang
   • Tổ chức tính giá thành sản phẩm
  8. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành
  9. Phương pháp tính giá thành
  10. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
   • Phân tích biến động giá thành

2.3. Đánh giá chung công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty

 1. Những mặt đạt được
 2. Những mặt chưa đạt được

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY LD KHAI THÁC ĐÁ HÒN THỊ

 • Kết luận
 • Kiến nghị
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

Đề Cương Chi Tiết 3: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

 •  Lời cam đoan
 •  Quyết định thực tập
 •  Nhận xét cơ sở thực tập
 •  Nhận xét cán bộ hướng dẫn
 •  Mục lục
 •  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
 •  Danh mục các bảng
 •  Danh mục các hình

LỜI NÓI ĐẦU

 1. Sự cần thiết, ý nghĩa của đề tài.
 2. Mục đích, đối tượng.
 3. Phạm vi nghiên cứu.
 4. Phương pháp nghiên cứu.
 5. Nội dung và kết cấu
 6. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan .
 7. Những đóng góp của đề tài

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tổ chức hạch toán kế toán

 • Những vấn đề chung về công tác tổ chức hạch toán kế toán
  • Khái niệm
  • Nguyên tắc tổ chức công tác tổ chức hạch toán kế toán
 • Nội dung của tổ chức hạch toán kế toán
  • Tổ chức bộ máy kế toán
   • Nguyên tắc tổ chức bộ máy kế toán
   • Nhiệm vụ của bộ máy kế toán
   • Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
   • Các hình thức tổ chức bộ máy kế toán
  • Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán
   • Những vấn đề chung về chứng từ kế toán
   • Nội dung của tổ chức chứng từ
   • Quy trình luân chuyển một số chứng từ kế toán
  • Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
   • Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức hệ thống tài khoản kế toán
   • . Nguyên tắc xây dựng hệ thống tài khoản kế toán
   • Hệ thống tài khoản hiện hành
  • Tổ chức vận dụng các loại sổ kế toán
   • Ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác tổ chức sổ kế toán
   • Sổ kế toán và các kỹ thuật ghi sổ
   • Các hình thức kế toán
  • Tổ chức các phần hành kế toán
   • Tổ chức hạch toán kế toán lao động tiền lương
   • Tổ chức hạch toán kế toán vật tư, công cụ dụng cụ
   • Tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ
   • Tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền
   • Tổ chức hạch toán kế toán công nợ
   • Tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
   • Tổ chức hạch toán kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
   • Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán

Chương II: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán tại ….

2.1.  Khái quát chung về công ty

 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty
 • Cơ cấu tổ chức quản lý và cơ cấu sản xuất
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.
 • Khái quát kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian qua
 • Phương hướng phát triển của công ty

2.2.Thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức hạch toán kế toán  tại công ty
 • Tổ chức bộ máy kế toán
 • Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán
 • Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
 • Tổ chức vận dụng các loại sổ kế toán
 • Tổ chức các phần hành kế toán
  • Tổ chức hạch toán kế toán lao động tiền lương
  • Tổ chức hạch toán kế toán vật tư, công cụ dụng cụ
  • Tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ
  • Tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền
  • Tổ chức hạch toán kế toán công nợ
  • Tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  • Tổ chức hạch toán kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
  • Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán

2.3. Đánh giá chung về thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty

 1. Những thành tựu đạt được
 2. Những tồn tại và nguyên nhân

Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại …

 • Kết luận
 • Kiến nghị
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

 


Đề Cương Chi Tiết 4: NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT TẠI DOANH NGHIỆP

 •  Lời cam đoan
 •  Quyết định thực tập
 •  Nhận xét cơ sở thực tập
 •  Nhận xét cán bộ hướng dẫn
 •  Mục lục
 •  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
 •  Danh mục các bảng
 •  Danh mục các hình

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Sự cần thiết của đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Nội dung của đề tài
 6. Những đóng góp khoa học của đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Khái quát về dự toán
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Các loại dự toán sản xuất kinh doanh
 • 1.1.3. Các mô hình lập dự toán sản xuất kinh doanh
 • 1.1.4. Tác dụng của dự toán sản xuất kinh doanh
 • 1.2. Định mức chi phí
 • 1.2.1. Khái niệm
 • 1.2.2. Các loại định mức
 • 1.2.3. Phương pháp xây dựng định mức chi phí
 • 1.2.4. Định mức các khoản mục chi phí
 • 1.3. Phương pháp lập dự toán sản xuất kinh doanh
 • 1.3.1. Dự toán tiêu thụ
 • 1.3.2. Dự toán sản xuất
 • 1.3.3. Dự toán chi phí NVLTT và chi phí mua NVL
 • 1.3.4. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
 • 1.3.5. Dự toán chi phí sản xuất chung
 • 1.3.6. Dự toán chi phí bán hàng
 • 1.3.7. Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 1.3.8. Dự toán tiền
 • 1.3.9. Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh
 • 1.3.10. Dự toán bảng cân đối kế toán

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT TẠI DOANH NGHIỆP

 • 2.1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp.
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp.
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp
 • 2.1.4. Tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp
 • 2.1.5. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • 2.1.6. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong thời gian qua.
 •  2.1.7. Phương hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.
 • 2.2. Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp
 • 2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp
 • 2.2.2. Hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.
 • 2.3. Thực trạng công tác lập dự toán sản xuất tại doanh nghiệp.
 • 2.3.1. Công tác xây dựng định mức chi phí sản xuất tại doanh nghiệp.
 • 2.3.2. Mô hình lập dự toán tại doanh nghiệp.
 • 2.3.3. Qui trình lập dự toán sản xuất tại doanh nghiệp.
 • 2.3.4. Các báo cáo dự toán sản xuất tại doanh nghiệp.
 • 2.4. Đánh giá thực trạng công tác lập dự toán sản xuất tại doanh nghiệp.
 • 2.4.1. Ưu điểm.
 • 2.4.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT TẠI DOANH NGHIỆP

 • Kết luận
 • Kiến nghị
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

Đề Cương Chi Tiết 5: KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO

 •  Lời cam đoan
 •  Quyết định thực tập
 •  Nhận xét cơ sở thực tập
 •  Nhận xét cán bộ hướng dẫn
 •  Mục lục
 •  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
 •  Danh mục các bảng
 •  Danh mục các hình

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Sự cần thiết của đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Nội dung của đề tài
 6. Những đóng góp khoa học của đề tài

CHƯƠNG 1 :CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC

 • Những vấn đề chung của Hàng Tồn Kho
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Đặc điểm
 • 1.1.3. Mục tiêu kiểm toán
 • 1.1.4. Chứng từ, tài khoản sử dụng
 • 1.1.5. Sai phạm tiềm tàng phổ biến đối với hàng tồn kho
 •  1.2. Quy trình kiểm toán Hàng Tồn Kho
 •  1.2.1. Sơ đồ quy trình
 •  1.2.2. Chuẩn bị kiểm toán
 •  1.2.3. Tìm hiểu và đánh giá kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho
 • 1.2.3.1. Kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho
 • 1.2.3.2. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ
 • 1.2.3.3. Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát
 • 1.2.3.4. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát
 • 1.2.3.5. Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế lại thử nghiệm cơ bản
 •  1.2.4. Thử nghiệm cơ bản đối với hàng tồn kho
 • 1.2.4.1. Thực hiện thủ tục phân tích Hàng tồn kho
 • 1.2.4.2. Thử nghiệm chi tiết
 •  1.2.5. Ý kiến của kiểm toán viên về khoản mục này

CHƯƠNG 2: THỰC HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY

 •  2.1. Khái quát chung về Công ty
 •  2.1.1. Giới thiệu về công ty
 •  2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
 •  2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
 •  2.1.3.1. Chức năng
 •  2.1.3.2. Nhiệm vụ
 •  2.1.3.3. Các dịch vụ của công ty
 •  2.1.4. Tổ chức bộ máy tại Công ty
 •  2.1.5. Kết quả hoạt động của Công ty qua các năm
 •  2.1.6. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
 •  2.1.6.1. Mục tiêu hoạt động
 •  2.1.6.2. Phương hướng
 •  2.1.6.3. Thuận lợi
 •  2.1.6.4. Khó khăn
 •  2.2. Quy trình Kiểm toán chung tại Công ty
 •  2.2.1. Chuẩn bị kiểm toán
 •  2.2.1.1. Giai đoạn tiền kế hoạch
 •  2.2.1.2. Lập kế hoạch kiểm toán
 •  2.2.2. Thực hiện kiểm toán
 •  2.2.3. Soát xét và hoàn tất
 •  2.2.4. Hoàn thành kiểm toán
 •  2.2.4.1. Lập Báo cáo kiểm toán
 •  2.2.4.2. Các vấn đề nảy sinh sau khi công bố Báo cáo kiểm toán
 •  2.3. Thực hành Quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại Công ty A&C
 • 2.3.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
 •  2.3.1.1. Giai đoạn tiền kế hoạch
 •  2.3.1.2. Lập kế hoạch kiểm toán
 • 2.3.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
 •  2.3.2.1. Lập biểu tổng hợp
 •  2.3.2.2. Các chính sách kế toán
 •  2.3.2.3. Kiểm tra hệ thống Kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho
 •  2.3.2.4. Thủ tục phân tích
 •  2.3.2.5. Kiểm tra chi tiết
 •  2.3.2.6. Xem xét kỹ lưỡng
 •  2.3.2.7. Trình bày và công bố
 • 2.3.3. Kết luận và kiến nghị
 •  2.3.3.1. Kết luận & kiến nghị
 •  2.3.3.3. Các vấn đề cần tiếp tục theo dõi trong những đợt kiểm toán sau

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY

 •  3.1. Nhận xét
 •  3.1.1. Các mặt đã đạt được
 •  3.1.2. Các mặt còn hạn chế
 •  3.2. Đề xuất
 • Kết luận
 • Kiến nghị
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

Đề Cương Chi Tiết 6: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI

 •  Lời cam đoan
 •  Quyết định thực tập
 •  Nhận xét cơ sở thực tập
 •  Nhận xét cán bộ hướng dẫn
 •  Mục lục
 •  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
 •  Danh mục các bảng
 •  Danh mục các hình

LỜI NÓI ĐẦU

 1. Sự cần thiết, ý nghĩa của đề tài.
 2. Mục đích, đối tượng.
 3. Phạm vi nghiên cứu.
 4. Phương pháp nghiên cứu.
 5. Nội dung và kết cấu
 6. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan .
 7. Những đóng góp của đề tài

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 • Những vấn đề chung
  • Một số khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc kế toán, và nhiệm vụ của kế toán các khoản phải trả người lao động:
  • Nội dung của các khoản trích theo lương
  • Hình thức tiền lương
 • Hạch toán lao động
 • Kế toán các khoản phải trả người lao động:
 • Kế toán các khoản trích theo lương
 • Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất

Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

 • 2.1 Khái quát chung về doanh nghiệp
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ
 • 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.4 Tổ chức sản xuất
 • 2.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty
 • 2.1.6 Đánh giá khái quát kết quả hoạt động của ….. trong thời gian… (5 năm)
 • 2.1.7 Phương hướng phát triển của Công ty…
 • 2.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty………….:
 • 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán áp dụng
 • 2.2.2 Hình thức ghi sổ kế toán
 • 2.2.3 Tài khoản kế toán
 • 2.3 Thực trạng công tác kế toán các khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại Công ty……………….:
 • 2.3.1 Khái quát chung
 • 2.3.1.1 Phương pháp xây dựng quỹ lương
 • 2.3.1.2 Quy chế trả lương, thưởng và các khoản khác cho người lao động
 • 2.3.1.3 Phương pháp chia lương và trả lương tại doanh nghiệp
 • 2.3.2 Kế toán các khoản phải trả người lao động
 • 2.3.2.1 Nội dung
 • 2.3.2.2 Chứng từ, sổ sách
 • 2.3.2.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.2.4 Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán các khoản phải trả người lao động
 • 2.3.2.5 Định khoản
 • 2.3.2.6 Sơ đồ chữ T
 • 2.3.2.7 Nhận xét
 • 2.3.3 Kế toán các khoản trích theo lương
 • 2.3.3.1 Nội dung
 • 2.3.3.2 Chứng từ, sổ sách
 • 2.3.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3.4 Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán
 • 2.3.3.5 Định khoản
 • 2.3.3.6 Sơ đồ chữ T
 • 2.3.3.7 Nhận xét
 • 2.3.4 Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của CNSX:
 • 2.3.4.1 Nội dung
 • 2.3.4.2 Chứng từ, sổ sách
 • 2.3.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.4.4 Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán
 • 2.3.4.5 Định khoản
 • 2.3.4.6 Sơ đồ chữ T
 • 2.3.4.7 Nhận xét
 • 2.3.5 Nhận xét đánh giá

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 • Kết luận
 • Kiến nghị
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

Đề Cương Chi Tiết 7: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY….

 •  Lời cam đoan
 •  Quyết định thực tập
 •  Nhận xét cơ sở thực tập
 •  Nhận xét cán bộ hướng dẫn
 •  Mục lục
 •  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
 •  Danh mục các bảng
 •  Danh mục các hình

LỜI NÓI ĐẦU

 1. Sự cần thiết, ý nghĩa của đề tài.
 2. Mục đích, đối tượng.
 3. Phạm vi nghiên cứu.
 4. Phương pháp nghiên cứu.
 5. Nội dung và kết cấu
 6. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan .
 7. Những đóng góp của đề tài

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 • 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
 • 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định trong doanh nghiệp
 • 1.1.2. Nguyên tắc hạch toán tài sản cố định
 • 1.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 • 1.2.1. Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 • 1.2.2. Cách xác định nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 • 1.2.3. Cách xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình
 • 1.3. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
 • 1.4 . KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH
 • 1.5. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
 • 1.6. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ HOẠT ĐỘNG
 • 1.7. KẾ TOÁN CHO THUÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH LÀ CHO THUÊ HOẠT ĐỘNG
 • 1.8. KẾ TOÁN GIAO DỊCH BÁN VÀ THUÊ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH LÀ THUÊ TÀI CHÍNH
 • 1.9. KẾ TOÁN GIAO DỊCH BÁN VÀ THUÊ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH LÀ THUÊ HOẠT ĐỘNG
 • 1.7. KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 • 1.8. KẾ TOÁN SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY

 • 2.1 Khái quát chung về doanh nghiệp
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ
 • 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.4 Tổ chức sản xuất
 • 2.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty
 • 2.1.6 Đánh giá khái quát kết quả hoạt động của ….. trong thời gian… (5 năm)
 • 2.1.7 Phương hướng phát triển của Công ty…
 • 2.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty………….:
 • 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán áp dụng
 • 2.2.2 Hình thức ghi sổ kế toán
 • 2.2.3 Tài khoản kế toán
 • 2.3 Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty………………
 • 2.3.1 Khai quát chung:
 • 2.3.2 Kế toán tài sản cố định tài sản hữh hình:
 • 2.3.2.1 Nội dung
 • 2.3.2.2 Chứng từ, sổ sách
 • 2.3.2.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.2.4 Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán
 • 2.3.2.5 Định khoản
 • 2.3.2.6 Sơ đồ chữ T
 • 2.3.2.7 Nhận xét
 • 2.3.3 Kế toán tài sản cố định vô hình:
 • 2.3.3.1 Nội dung
 • 2.3.3.2 Chứng từ, sổ sách
 • 2.3.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3.4 Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán
 • 2.3.3.5 Định khoản
 • 2.3.3.6 Sơ đồ chữ T
 • 2.3.3.7 Nhận xét
 • 2.3.4 Kế toán tài sản cố định thuê tài chính:
 • 2.3.4.1 Nội dung
 • 2.3.4.2 Chứng từ, sổ sách
 • 2.3.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.4.4 Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán
 • 2.3.4.5 Định khoản
 • 2.3.4.6 Sơ đồ chữ T
 • 2.3.4.7 Nhận xét
 • 2.3.5 Kế toán khấu hao tài sản cố định:
 • 2.3.5.1 Nội dung
 • 2.3.5.2 Chứng từ, sổ sách
 • 2.3.5.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.5.4 Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán
 • 2.3.5.5 Định khoản
 • 2.3.5.6 Sơ đồ chữ T
 • 2.3.5.7 Nhận xét
 • 2.3.6 Kế toán sửa chữa:
 • 2.3.6.1 Nội dung
 • 2.3.6.2 Chứng từ, sổ sách
 • 2.3.6.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.6.4 Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán
 • 2.3.6.5 Định khoản
 • 2.3.6.6 Sơ đồ chữ T
 • 2.3.6.7 Nhận xét
 • 2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại doanh nghiệp
 • 2.5. Nhận xét, đánh giá

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY………

 • Kết luận
 • Kiến nghị
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

Đề Cương Chi Tiết 8: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY

 • Lời cam đoan
 •  Quyết định thực tập
 •  Nhận xét cơ sở thực tập
 •  Nhận xét cán bộ hướng dẫn
 •  Mục lục
 •  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
 •  Danh mục các bảng
 •  Danh mục các hình

LỜI NÓI ĐẦU

 1. Sự cần thiết, ý nghĩa của đề tài.
 2. Mục đích, đối tượng.
 3. Phạm vi nghiên cứu.
 4. Phương pháp nghiên cứu.
 5. Nội dung và kết cấu
 6. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan .
 7. Những đóng góp của đề tài

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI ………..

 • Kế toán doanh thu bán hàng
 • Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • Kế toán giá vốn hàng bán
 • Kế toán chi phí bán hàng
 • Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Kế toán doanh thu chi phí hoạt động tài chính
 • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
 • Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI….

 • 2.1 Khái quát chung về doanh nghiệp
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ
 • 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.4 Tổ chức sản xuất
 • 2.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty
 • 2.1.6 Đánh giá khái quát kết quả hoạt động của ….. trong thời gian… (5 năm)
 • 2.1.7 Phương hướng phát triển của Công ty…
 • 2.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty………….:
 • 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán áp dụng
 • 2.2.2 Hình thức ghi sổ kế toán
 • 2.2.3 Tài khoản kế toán
 • 2.3 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
 • 2.3.1 Khai quát chung
 • 2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng
 • 2.3.2.1 Nội dung
 • 2.3.2.2 Chứng từ, sổ sách
 • 2.3.2.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.2.4 Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán
 • 2.3.2.5 Định khoản
 • 2.3.2.6 Sơ đồ chữ T
 • 2.3.2.7 Nhận xét
 • 2.3.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

2.3.3.1 Chiết khấu thương mại

 1. Nội dung (điều kiện, chính sách)
 2. Chứng từ, sổ sách
 3. Tài khoản sử dụng
 4. Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách
 5. Định khoản kế toán
 6. Sơ đồ chữ T
 7. Nhận xét

2.3.3.2 Hàng bán bị trả lại

 1. Nội dung (điều kiện, chính sách)
 2. Chứng từ, sổ sách
 3. Tài khoản sử dụng
 4. Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách
 5. Định khoản kế toán
 6. Sơ đồ chữ T
 7. Nhận xét

2.3.3.3 Giảm giá hàng bán

 1. Nội dung (điều kiện, chính sách)
 2. Chứng từ, sổ sách
 3. Tài khoản sử dụng
 4. Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách
 5. Định khoản kế toán
 6. Sơ đồ chữ T
 7. Nhận xét

2.3.3.4 Thuế xuất khẩu

 1. Nội dung (điều kiện, chính sách)
 2. Chứng từ, sổ sách
 3. Tài khoản sử dụng
 4. Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách
 5. Định khoản kế toán
 6. Sơ đồ chữ T
 7. Nhận xét

2.3.3.5 Thuế tiêu thụ đặc biệt

 1. Nội dung (điều kiện, chính sách)
 2. Chứng từ, sổ sách
 3. Tài khoản sử dụng
 4. Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách
 5. Định khoản kế toán
 6. Sơ đồ chữ T
 7. Nhận xét

2.3.4 Kế toán giá vốn hàng bán

 • 2.3.2.1 Nội dung
 • 2.3.4.2 Chứng từ, sổ sách
 • 2.3.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.4.4 Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán
 • 2.3.4.5 Định khoản
 • 2.3.4.6 Sơ đồ chữ T
 • 2.3.4.7 Nhận xét

2.3.5 Kế toán chi phí bán hàng

2.3.6 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính

2.3.7 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác

2.3.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2.3.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

 • 2.3.9.1 Sổ sách
 • 2.3.9.2 Định khoản kế toán
 • 2.3.9.3 Sơ đồ chữ T
 • 2.3.9.4 Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.4. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty

2.5 Nhận xét, đánh giá

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY………

 • Kết luận
 • Kiến nghị
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

Đề Cương Chi Tiết 9: KẾ TOÁN THUẾ TẠI….

 •  Lời cam đoan
 •  Quyết định thực tập
 •  Nhận xét cơ sở thực tập
 •  Nhận xét cán bộ hướng dẫn
 •  Mục lục
 •  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
 •  Danh mục các bảng
 •  Danh mục các hình

LỜI NÓI ĐẦU

 1. Sự cần thiết, ý nghĩa của đề tài.
 2. Mục đích, đối tượng.
 3. Phạm vi nghiên cứu.
 4. Phương pháp nghiên cứu.
 5. Nội dung và kết cấu
 6. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan .
 7. Những đóng góp của đề tài

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ

 • Khái quát chung
 • Kế toán thuế giá trị gia tăng
 • Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Kế toán thuế thu nhập cá nhân
 • Kế toán thuế xuất, nhập khẩu
 • Kế toán thuế tiêu thụ đặc biết
 • Kế toán thuế tài nguyên
 • Kế toán thuế nhà đất
 • Kế toán thuế khác
 • Kế toán phí và lệ phí

Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY

 • 2.1 Khái quát chung về doanh nghiệp
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ
 • 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.4 Tổ chức sản xuất
 • 2.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty
 • 2.1.6 Đánh giá khái quát kết quả hoạt động của ….. trong thời gian… (5 năm)
 • 2.1.7 Phương hướng phát triển của Công ty…
 • 2.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty………….:
 • 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán áp dụng
 • 2.2.2 Hình thức ghi sổ kế toán
 • 2.2.3 Tài khoản kế toán
 • 2.3 Thực trạng kế toán thuế tại doanh nghiệp
 • 2.3.1 Cơ sở pháp lý
 • 2.3.2 Chứng từ, sổ sách phục vụ báo cáo thuế tại doanh nghiệp
 • 2.3.3 Kế toán thuế giá trị gia tăng
 • 2.3.3.1 Nội dung
 • 2.3.3.2 Chứng từ, sổ sách
 • 2.3.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3.4 Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán
 • 2.3.3.5 Định khoản
 • 2.3.3.6 Sơ đồ chữ T
 • 2.3.3.7 Nhận xét
 • 2.3.4 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 2.3.4.1 Nội dung
 • 2.3.4.2 Chứng từ, sổ sách
 • 2.3.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.4.4 Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán
 • 2.3.4.5 Định khoản
 • 2.3.4.6 Sơ đồ chữ T
 • 2.3.4.7 Nhận xét
 • 2.3.5 Kế toán thuế xuất nhập khẩu
 • 2.3.6 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
 • 2.3.7…………
 • 2.4 Nhận xét, đánh giá

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY………

 • Kết luận
 • Kiến nghị
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

Đề Cương Chi Tiết 10: THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG….

 • Lời cam đoan
 •  Quyết định thực tập
 •  Nhận xét cơ sở thực tập
 •  Nhận xét cán bộ hướng dẫn
 •  Mục lục
 •  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
 •  Danh mục các bảng
 •  Danh mục các hình

LỜI NÓI ĐẦU

 1. Sự cần thiết, ý nghĩa của đề tài.
 2. Mục đích, đối tượng.
 3. Phạm vi nghiên cứu.
 4. Phương pháp nghiên cứu.
 5. Nội dung và kết cấu
 6. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan .
 7. Những đóng góp của đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 • 1.1.TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
 • 1.1.1. Khái niệm về thanh toán quốc tế
 • 1.1.2. Tầm quan trọng của thanh toán quốc tế
 • 1.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại trong thanh toán quốc tế
 • 1.1.4.Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế
 • 1.1.5.Các phương tiện thanh toán quốc tế
 • 1.1.6.Các phương thức thanh toán quốc tế
 • 1.2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
 • 1.2.1 Khái niệm
 • 1.2.2. Các bên tham gia trong thư tín dụng
 • 1.2.3. Quy trình tiến hành nghiệp vụ
 • 1.2.4. Nội dung chủ yếu của một thư tín dụng
 • 1.2.5.Các loại thư tín dụng
 • 1.2.6. Nguồn luật áp dụng cho phương thức tín dụng chứng từ
 • 1.3.PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU
 • 1.3.1. Khái niệm
 • 1.3.2. Phương thức thanh toán nhờ thu trơn
 • 1.3.3. Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ
 • 1.4.PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN
 • 1.4.1. Khái niệm
 • 1.4.2. Các bên tham gia trong phương thức thanh toán chuyển tiền
 • 1.4.3. Quy trình tiến hành nghiệp vụ
 • 1.5.NHẬN XÉT ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA TỪNG PHƯƠNG THỨC-

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THANH TOÁN QUỐC TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ

 • 2.1.KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ
 • 2.1.1. Sơ lược về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
 • 2.1.2.Khái quát về Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Cần Thơ
 • 2.1.2.1.Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2.2. Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu
 • 2.1.2.3. Tình hình nhân sự và cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2.4. Chức năng các phòng ban và chi nhánh cấp 2
 • 2.1.2.5. Tình hình hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Cần Thơ
 • 2.1.2.6. Phương hướng hoạt động năm 2007 và định hướng lâu dài cho tương lai
 • 2.1.3. Giới thiệu hoạt động của Phòng Thanh toán quốc tế
 • 2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ———
 • 2.2.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG 2.2.1.1.Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán XNK
 • 2.2.1.2. Cơ cấu giữa thanh toán xuất khẩu và thanh toán nhập khẩu
 • 2.2.1.3. Hoạt động thanh toán xuất khẩu tại ngân hàng
 • 2.2.1.4. Hoạt động thanh toán nhập khẩu tại ngân hàng
 • 2.2.2.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (L/C
 • 2.2.2.1.Tình hình thanh toán xuất khẩu bằng L/C
 • 2.2.2.1.1. Tình hình thực hiện
 • 2.2.2.1.3. Chứng từ minh hoạ—
 • 2.2.2.2. Tình hình thực hiện thanh toán nhập khẩu bằng L/C
 • 2.2.2.2.1. Tình hình thực hiện—-
 • 2.2.2.2.2. Quy trình thực hiện
 • 2.2.2.2.3. Chứng từ minh hoạ
 • 2.2.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN XUẤT NHẬP
 • KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC NHỜ THU
 • 2.2.3.1. Nhờ thu đi trong thanh toán hàng xuất khẩu
 • 2.2.3.2. Nhờ thu đi trong thanh toán hàng nhập khẩu-
 • 2.2.4. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN
 • 2.2.4.1. Tình hình thực hiện
 • 2.2.4.2. Quy trình thực hiện
 • 2.2.4.3. Chứng từ minh hoạ
 • 2.2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA VIETCOMBANK CẦN THƠ
 • 2.2.5.1. Đối với phương tức tín dụng chứng từ
 • 2.2.5.2. Đối với phương thức nhờ thu
 • 2.2.5.3. Đối với phương thức chuyển tiền
 • 2.2.6. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ
 • 2.2.6.1. Phân tích môi trường bên ngoài và đối thủ cạnh tranh
 • 2.2.6.2. Phân tích theo ma trận SWOT

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ

 • Kết luận
 • Kiến nghị
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

Ngoài ra trên website còn có rất nhiều kinh nghiệm giúp các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập kế toán, các bạn có thể tìm kiếm trong các chuyên mục. Chúc các bạn sinh viên tìm được cho mình một Đề Cương Chi Tiết Báo Cáo Thực Tập Kế Toán phù hợp với mình nhé.

Contact Me on Zalo