Đặc điểm về công tác kế toán tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu

Rate this post

Báo cáo thực tập kế toán xin giới thiệu và chia sẻ tới các bạn sinh viên bài báo cáo là Đặc điểm về công tác kế toán tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Khái niệm, vị trí và phân loại các đơn vị sự nghiệp có thu

Đơn vị hành chính sự nghiệp là những đơn vị quản lý hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao, sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế… hoạt động bằng nguồn kinh phí Nhà nước cấp, cấp trên cấp hoặc các nguồn kinh phí.
* Theo chức năng hoạt ñộng ñơn vị sự nghiệp có 4 nhóm, ñó là: Các cơ quan hành chính Nhà nước, Các ñơn vị sự nghiệp có thu, Các tổ chức, ñoàn thể, xí nghiệp, Các cơ quan an ninh quốc phòng.
* Theo quyền tự chủ tài chính của các ñơn vị trong quá trình hoạt ñộng, các ñơn vị sự nghiệp chia thành 3 loại, ñó là: Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo ñảm toàn bộ chi phí hoạt ñộng thường xuyên, Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo ñảm một phần chi phí hoạt ñộng thường xuyên, Đơn vị sự nghiệp ñược Nhà nước bảo ñảm toàn bộ kinh phí hoạt động. Xét trên gốc ñộ quản lý tài chính, có thể chia ra các ñơn vị tài chính trong cùng một ngành theo hệ thống dọc thành 3 đơn vị dự toán, ñó là: Đơn vị dự toán cấp I, Đơn vị dự toán cấp II, Đơn vị dự toán cấp III.
Cơ chế quản lý các ñơn vị sự nghiệp có thu trong ñiều kiện thực hiện tự chủ tài chính
Nhằm triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai ñoạn 2001-2010 và thực hiện Luật NSNN, ngày16/01/2002 Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh về ñổi mới cơ chế tài chính, trao quyền tự chủ và chịu trách nhiệm cho các ñơn vị sự nghiệp có thu. Sau hơn 4 năm ñi vào thực tiễn, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, Nghị ñịnh 10/2002/NĐ-CP vẫn còn những hạn chế vì ñối tượng áp dụng chỉ giới hạn trong các ñơn vị sự nghiệp có thu, phạm vi trao quyền chỉ mới trong lĩnh vực tài chính. Để tiến tới giao quyền tự chủ cho các ñơn vị sự nghiệp, năm 2006 Nhà nước giao thêm quyền tự chủ về tổ chức, sắp xếp bộ máy và nguồn tài chính thông qua việc ban hành Nghị ñịnh 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Nguồn tài chính, phương thức cấp phát kinh phí và nội dung chi của ñơn vị sự nghiệp có thu
+ Nguồn tài chính
Theo nguồn tài chính ñược thụ hưởng, nguồn tài chính của ñơn vị sự nghiệp có thu, bao gồm: nguồn kinh phí NSNN cấp, nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu khác.
Theo quyền tự chủ của ñơn vị, nguồn tài chính của ñơn vị sự nghiệp ñược chia thành 2 loại: kinh phí tự chủ và kinh phí không tự chủ.
+ Phương thức cấp phát kinh phí
Tuỳ theo lĩnh vực hoạt ñộng, việc cấp phát Ngân sách của nước ta ñang tồn tại 4 phương thức, ñó là: Phương thức “Ghi thu, ghi chi”, Phương thức “Gán thu, bù chi”, Phương thức “Cấp uỷ quyền”, Phương thức cấp phát “Lệnh chi tiền”, Phương thức cấp phát “Hạn mức kinh phí”
+ Nội dung chi của các đơn vị sự nghiệp có thu
Bao gồm chi thường xuyên và chi không thường xuyên.
Kết quả hoạt ñộng tài chính tại các ñơn vị sự nghiệp có thu

Kết quả hoạt ñộng tài chính là kết quả của các hoạt ñộng ñã ñược thực hiện trong kỳ và ñược phân tích là phần chênh lệch giữa số thu và chi của các hoạt ñộng tài chính ñã ñược thực hiện. Công thức chung xác ñịnh kết quả hoạt ñộng tài chính là:
Kết quả tài chính = Tổng thu trong kỳ – Tổng chi trong kỳ

Yêu cầu quản lý nguồn tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu
Các đơn vị sự nghiệp có thu phải mở tài khoản tại KBNN ñể thực hiện các khoản thu, chi qua KBNN ñối với các khoản kinh phí thuộc NSNN theo quy ñịnh của Luật NSNN.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại Bệnh viện Hữu Nghị

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Đặc điểm về công tác kế toán tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu […]

Contact Me on Zalo