Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương ĐIỂM CAO

Rate this post

Báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương ĐIỂM CAO. Để tiến hành làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán điểm cao, các em sinh viên trước tiên cần xem kỹ file quy định viết báo cáo thực tập kế toán trường đại học bình dương,sau đó tiến hành làm đề cương chi tiết đề tài kế toán…..rồi dựa vào đề cương chi tiết từ đó triển khai ra bài làm.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

Nếu không có thời gian viết bài, các em có thể liên hệ để anh trợ giúp


Theo như sườn quy định của trường đại học bình dương thì bài báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán đại học Bình Dương sẽ được chia thành 3 chương chính như sau:

A/ Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương ĐIỂM CAO

 1. Phần mở đầu
 2. Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán……
  • Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  • Cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu
  • Cơ sở lý luận về kế toán về tiền lương và các khoản trích theo lương
  • Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
  • Cơ sở lý luận về kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư
  • Cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu
  • Cơ sở lý luận về kế toán xây lắp
 3. Chương 2: Nội dung thực tập tại đơn vị…….
  • 2.1. Giới thiệu về công ty ABC
   • 2.1.1   Lịch sử hình thành [ nêu các mốc quan trọng trong phát triển công ty; Loại hình doanh nghiệp; Quy mô kinh doanh: Quy mô vốn; nhân sự]
   •  2.1.2  Bộ máy tổ chức của công ty: Có nhận xét Bộ máy của công ty có đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện hội nhập kinh tế không?
   • 2.1.3   Tình hình nhân sự; đánh giá sự đáp ứng với tính hình kinh doanh hiện nay[có biểu bảng; có nhận xét đánh giá ưu, nhược]
   • 2.1.4   Doanh số [ có biểu bảng; có nhận xét đánh giá ưu, nhược].
   • 2.1.5   Giới thiệu bộ phận tài chính, bộ phận kế toán của doanh nghiệp (bộ máy tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của phòng) [có biểu bảng; có nhận xét đánh giá ưu, nhược].
   • 2.1.6   Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp (hệ thống thông tin kế toán thủ công hay sử dụng tin học) [ Mô tả, cách thức tiến hành; nhận xét ưu, nhược]
   • 2.1.7   Tổ chức công tác tài chính- kế toán tại doanh nghiệp (theo hình thức sổ sách kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng) [ Mô tả, cách thức tiến hành; nhận xét ưu, nhược].
   • 2.1.8   Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp (Nguồn tài liệu lập; Lập cụ thể các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp).
   • 2.1.9   Tổ chức kế toán quản trị tại doanh nghiệp (cách tổ chức kế toán quản trị; ưu, nhược…)
   • Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương
  • 2.2. Nêu tên theo từng đề tài khác nhau (đã liệt kê bên dưới)
   • Thực trạng về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ABC
   • Thực trạng về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty ABC
   • Thực trạng về kế toán về tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ABC
   • Thực trạng về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty ABC
   • Thực trạng về kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư tại công ty ABC
   • Thực trạng về kế toán nguyên vật liệu tại công ty ABC
   • Thực trạng về kế toán xây lắp tại công ty ABC
 4. Chương 3: Nhận xét – kiến nghị
  • Nhận xét
   • Nhận xét các ưu điểm, nhược điểm đang tồn tại trong công ty ABC
  • Kiến nghị
   • Từ nhận xét trên, tại đây các em đưa ra kiến nghị để hoàn thiện hơn
 5. Kết luận
 6. Phụ lục (photo chứng từ kèm theo)

B/ Một số đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tại công ty…..

 • Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ABC
 • kế toán xây lắp tại công ty ABC
 • kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty ABC
 • kế toán nguyên vật liệu tại công ty ABC
 • kế toán về tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ABC
 • kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư tại công ty ABC
 • kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty ABC

C/ Đề cương chi tiết đề tài thực trạng công tác kế toán tại công ty…..

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TMDV ABC

1.1 Lịch sử hình  thành và phát triển của công ty

1.2 Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty

1.2.1 Chức năng

1.2.2 Nhiệm vụ

1.3 Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty

1.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy quản lý

Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương

1.3.2 Mối quan hệ giữa các phòng ban

1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty

1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán

1.4.2 Hình thức sổ kế toán

1.4.3 Hệ thống chứng từ

1.4.4 Hệ thống tài khoản

1.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán

1.4.6 Chính sách kế toán áp dụng

1.4.7 Phương tiện phục vụ công tác kế toán

1.5. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, kỳ xác định kết quả hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 2  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV ABC

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng

2.1.1.1 Nội dung

2.2.1.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.1.3 Tài khoản sử dụng

2.2.1.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.1.2.1 Nội dung

2.1.2.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương

2.1.2.3 Tài khoản sử dụng

2.1.2.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.1 Nội dung

2.2.2 Cách xác định giá vốn

2.2.3 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.4 Tài khoản sử dụng

2.2.5 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

2.3.1 Nội dung

2.3.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

2.3.3 Tài khoản sử dụng

2.3.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.4. Kế toán chi phí tài chính

2.4.1 Nội dung

2.4.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

2.4.3 Tài khoản sử dụng

2.4.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương

2.5. Kế toán chi phí bán hàng

2.5.1 Nội dung

2.5.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

2.5.3 Tài khoản sử dụng

2.5.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.6.1 Nội dung

2.6.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

2.6.3 Tài khoản sử dụng

2.6.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2.7.1 Nội dung

2.7.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

2.7.3 Tài khoản sử dụng

2.7.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.8.1 Nội dung

2.8.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

2.8.3 Tài khoản sử dụng

2.8.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.9. Trình bày thông tin trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 3  NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán đại học Bình Dương

3.1 Nhận xét

3.1.1 Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty

3.1.2 Nhận xét về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty

3.1.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

3.2 Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO


kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty ABC

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV ABC

LỜI MỞ ĐẦU..

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN BẰNG TIỀN VÀ TỔ CHỨC KẾ

TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP..

1.1 Tổng quan về vốn bằng tiền. ..

1.1.1.Khái niệm,đặc điểm và phân loại vồn bằng tiền. .

1.1.2.Nguyên tắc hach toán vốn bằng tiền. ..

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền. ..

1.1. Tổ chức kế toán tiền mặt tại quỹ trong doanh nghiệp. .

1.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng. ..

1.2.3 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản. ..

1.2.4 Sơ đồ kế toán vốn tiền mặt. ..

1.3.Kế toán tiền gửi ngân hàng. ..

1.3.1. Nguyên tắc hạch toán tiền gửi ngân hàng..

1.3.2.Chứng từ sử dụng..

1.3.3.Kết cấu và tài khoản kế toán sử dụng ..

1.4.Các hình thức ghi sổ kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. ..

1.4.1 Hình thức kế toán nhật kí chung. ..

1.4.2 Nhật ký sổ cái..

1.4.3. Chứng từ ghi sổ. ..

1.4.4. Nhật kí-chứng từ .

1.4.5. Kế toán trên máy tính..

Chương 2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH

1TV ABC. ..

2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH 1TV ABC.

Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương b

2.1.1. Quá

trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH 1TV ABC. ..

2.1.2 Khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nhữngnăm gần đây..

2.1.3. Những khó khăn, thuận lợi và thành tích đạt được của công ty trong quátrình hoạt động. ..

2.1.4. Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp..

2.1.4.1 Phòng kế toán ..

2.1.4.2.Phòng sản xuất – kỹ thuật..

2.1.4.3 Phòng bảo vệ..

2.1.5. Chế độ và các chính sách kế toán được áp dụng tại công ty TNHH 1 TV

ABC ..

2.2. Tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH 1TV ABC. ..

2.2.1 Tổ chức kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH 1TV ABC…

2.2.1.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng. ..

2.2.1.2.Quy trình hạch toán kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH 1TV ABC..

2.2.1.3 Một số nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt tại công ty.

2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH 1TV ABC. ..

2.2.2.1 Tài khoản,chứng từ,sổ sách sử dụng. ..

2.2.2.2. Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi tại Công ty TNHH 1TV ABC. ..

2.2.2.3.Một số nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH

1TV ABC. ..

Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH 1TV ABC..

3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH ABC..

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công

ty TNHH 1TV ABC..

LỜI KẾT ..

Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương ĐIỂM CAO
Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương ĐIỂM CAO

kế toán nguyên vật liệu tại công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU 4

PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 6

1.1 Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu và nhiệm vụ hạch toán 6

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu 6

1.1.2.Yêu cầu quản lý NVL trong các doanh nghiệp 7

1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán NVL trong các doanh nghiệp 9

1.2. Phân loại và tính giá NVL trong các doanh nghiệp 10

1.2.1. Phân loại NVL 10

1.2.2. Tính giá NVL nhập kho 12

1.2.3. Tính giá NVL xuất kho 14

1.3.Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ nhập, xuất kho NVL 21

1.3.1 Chứng từ sử dụng 21

1.3.2. Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ 21

1.4.Hạch toán chi tiết NVL trong doanh nghiệp 24

1.4.1. Nhiệm vụ, yêu cầu hạch toán chi tiết NVL và các phương pháp hạch toán 24

1.4.2. Phương pháp thẻ song song 25

1.4.3. Phương pháp Sổ đối chiếu luân chuyển 28

1.4.4. Phương pháp sổ số dư 30

1.5. Hạch toán tổng hợp tình hình luân chuyển NVL trong doanh nghiệp 32

1.5.1. Các phương pháp hạch toán tổng hợp về NVL 32

1.5.2. Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX 34

1.6. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 43

Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương

1.7. Kế toán NVL của một số nước và khác biệt so với kế toán NVL của Việt Nam. 44

1.7.1. Kế toán NVL theo kế toán Mỹ 44

1.7.2. Kế toán NVL theo hệ thống kế toán Anh 45

 

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG ABC 48

2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần xi măng ABC 48

2.1.1. Lịch sử hình thành, phát triển và chức năng, nhiệm vụ kinh doanh của Công ty CP xi măng ABC 48

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý tại Công ty 49

2.2. Tình hình thực tế kế toán nguyên, vật liệu ở Công ty CP xi măng ABC 57

2.2.1. Đặc điểm nguyên, vật liệu và yêu cầu quản lý tại Công ty 57

2.2.2. Phân loại nguyên, vật liệu và căn cứ phân loại tại Công ty CP xi măng ABC 59

2.2.3. Tính giá NVL tại Công ty CP xi măng ABC 62

2.2.4. Kế toán NVL tại Công ty CP xi măng ABC 66

PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG ABC 102

3.1 Nhận xét và đánh giá khái quát công tác kế toán NVL tại Công ty CP xi măng ABC 102

3.1.1.Ưu điểm trong công tác kế toán NVL tại Công ty CP xi măng ABC 103

3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán NVL tại Công ty CP xi măng ABC 106

3.2 Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty CP xi măng ABC. 109

3.2.1 Về tổ chức cồng tác quản lý, theo dõi NVL 109

Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chyên ngành kế toán đại học Bình Dương

3.2.2. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 111

3.2.3.Thanh lý NVL tồn kho lâu năm 113

KẾT LUẬN 117

kế toán về tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ABC

Phần I : MỞ ĐẦU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Phần II : CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

2.1 Nội dung, ý nghĩa của tiền lương

2.2 Chức năng của tiền lương

2.2.1 Chức năng thước đo giá trị

2.2.2 Chức năng tái sản xuất sức lao động

2.2.3 Chức năng kích thích sức lao động

2.2.4 Chức năng công cụ quản lý Nhà nước

2.2.5 Chức năng điều tiết lao động

2.3 Đặc điểm của tiền lương

2.4 Quỹ lương, BHXH, BHYT,KPCĐ

2.4.1 Quỹ BHXH

2.4.2 Quỹ BHYT

2.4.3 KPCĐ

2.5 Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán tiền lương

Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương

2.5.1 Yêu cầu của kế toán tiền lương

2.5.2 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương

2.6 Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp

2.6.1 Hình thức trả lương theo thời gian

2.6.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm

2.7 Hạch toán kết quả lao động, tính lương và trợ cấp BHXH phải trả

2.7.1 Hạch toán kết quả lao động

2.7.2 Tính tiền lương và trợ cấp BHXH

2.8 Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.8.1 Chứng từ, thủ tục kế toán

2.8.2 Hạch toán tổng hợp tiền lương

2.8.3 Các khoản trích theo lương

2.9 Tổ chức sổ sách kế toán

2.10 Phương pháp nghiên cứu

2.10.1 Phương pháp thu thập thông tin

2.10.2 Phương pháp phân tích đánh giá

2.10.3 Phương pháp tài khoản kế toán

2.10.4 Phương pháp chứng từ kế toán

Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương

Phần III : THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG ABC

3.1 Tình hình cơ bản của công ty xây dựng ABC – Hải Dương

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

3.1.2 Chức năng của công ty

3.1.3 Nhiệm vụ của công ty

3.1.4 Quyền hạn của công ty

3.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty

3.1.6 Đặc điểm bộ máy và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

3.1.7 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

3.1.8 Khái quát tình hình lao động và một số kết quả đã đạt được của công ty

3.2 Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng ABC

3.2.1 Các hình thức trả lương tại công ty

3.2.2 Các loại sổ kế toán trong công ty

3.2.3 Hạch toán sử dụng thời gian lao động của công ty

3.2.4 Hạch toán kết quả lao động tại công ty

3.2.5 Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty

3.2.6 Hạch toán lương và thanh toán với người lao động

3.2.7 Phương pháp hạch toán tiền lương của công ty

3.3 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của công ty

3.3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

3.3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương – phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở công ty

Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán đại học Bình Dương

Phần IV: KẾT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

4.1 Kết luận

4.2 Kiến nghị

Tài liệu tham khảo

kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty ABC

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1.Chi phí sản xuất 4

1.1.1Khái niệm chi phí sản xuất 4

1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất 4

1.1.1.2.1 Phân loại chi phí theo nội dung và tính chất kinh tế 4

1.1.1.2.2 Phân loại chi phí theo công dụng 5

1.1.1.2.3 Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 5

1.2 Giá thành 6

1.2.1 Khái niệm giá thành 6

1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 6

1.2.2.1 Phân loại giá thành theo thời điểm xác định 6

1.2.2.2 Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành 6

1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 7

1.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 8

1.3.2 Đối tượng tính giá thành 8

1.3.3 . Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8

1.3.4. Kỳ tính giá thành sản phẩm 8

1.4 Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9

1.4.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9

1.4.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9

Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương

1.4.1.2 Chi phí nhân công trực tiếp 12

1.4.1.3 Chi phí sử dụng máy thi công 14

1.4.1.4 Chi phí sản xuất chung 17

1.4.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 20

1.4.2.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên 20

1.4.2.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 21

1.4.3. Đánh giá sản sẩm dở dang cuối kỳ 23

1.4.3.1. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 23

1.4.3.1.1 Theo phương pháp nguyên vật liệu trực tiếp 23

1.4.3.1.2 Phương pháp ước lượng hoàn thành tương đương 23

1.4.3.1.3 Theo giá thành theo định mức 25

1.4.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 26

1.4.4.1 Phương pháp giản đơn 26

1.4.4.2 Phương pháp hệ số 26

1.4.4.3 Phương pháp tỷ lệ 28

1.4.4.4 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 29

1.4.4.5. Phương pháp tính giá thành phân bước 29

Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán đại học Bình Dương

1.4.4.6. Phương pháp theo đơn đặt hàng 30

1.4.5. Đánh giá và điều chỉnh các khoản giảm giá thành 31

1.4.5.1. Kế toán các khoản thiệt hại trong xây dựng 31

1.4.5.1 Thiệt hại về sụ cố cơng trình xy dựng 31

1.4.5.2 Thiệt hại do ngừng xây dựng 32

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV ABC1

2.1.Giới thiệu chung về công ty 33

2.1.1. Lịch sử hình thnh v pht triển 33

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 34

2.1.2.1. Chức năng chính 34

2.1.2.2. Nhiệm vụ 34 2.1.3. Cơ cấu tổ chức 35

2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức 35

2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ từng phịng ban 35

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 37

2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức 37

2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ 37

2.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 39

2.1.5.1 Hệ thống tài khoản áp dụng 39

2.1.5.2. Hình thức ghi sổ kế tốn 41

2.1.6. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển 43

2.1.6.1. Thuận lợi 43

Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương

2.1.6.2. Khó Khăn 43

2.1.6.3 Phương hướng phát triển 44

2.2. Thực tế về kế tốn tập hợp chi phí v tính gi thnh cơng trình xy lắp tại công ty TNHH MTV ABC1 45

2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 45

2.2.2. Đối tượng tính giá thành 45

2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất tại công ty 45

2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 46

2.2.3.1.1. Nội dung, đặc điểm 46

2.2.3.1.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng, sổ kế toán 46

2.2.3.1.3. Trình tự lun chuyển chứng từ 47

2.2.3.1.4. Sơ đồ luân chuyển chứng từ 48

2.2.3.1.4. Hạch toán chi phí cho công trình ABC 48

2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 54

2.2.3.2.1. Nội dung, đặc điểm 54

2.2.3.2.2. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng, sổ kế toán 54

2.2.3.2.3. Trình tự lun chuyển chứng từ 58

2.2.2.2.4. Hạch tốn chi phí nhn cơng vo cơng trình Dinh

Thống Nhất 59

2.2.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 63

2.2.3.3.1. Nội dung và đặc điểm 63

2.2.3.3.2. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng, sổ kế toán 64

2.2.3.3.3. Trình tự lun chuyển chứng từ 64

Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán đại học Bình Dương

2.2.3.3.4. Hạch tốn chi phí sử dụng my thi cơng vo cơng trình ABC 64

2.2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 67

2.2.3.4.1. Nội dung và đặc điểm 68

2.2.3.4.2. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng, sổ kế toán 69

2.2.3.4.3. Chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho máy móc thiết bị 69

2.2.3.4.4. Chí phí dụng cụ sản xuất 70

2.2.3.4.5. Chi phí khấu hao tài sản cố định 71

2.2.3.4.6. Chi phí bằng tiền khác 72

2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 77

2.2.4.1. Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng 77

2.2.4.2. Trình tự hạch tốn 78

Chương 3: NHẬN XÉT- KIẾN NGHỊ 82

3.1. Nhận xét 82

3.1.1. Ưu điểm 82

3.1.2. Nhược điểm 84

3.2. Kiến nghị 85

3.3. Kết luận 89

3.3. Tài liệu tham khảo 90

3.4. Phụ lục 91

D/ Hình thức của khóa luận phải tuân thủ đúng các qui định sau:

Bìa của khóa luận là bìa có bọc nhựa.

Khóa luận có khối lượng khoảng 50 – 55 trang, không kể phụ lục.

Font: Times – New Roman, size: 13, paragraph-line spacing: 1.5 line, khổ giấy A4, in 1 mặt hoặc 2 mặt.

Số thứ tự trang đánh ở giữa và phía cuối mỗi trang. Được tính là trang 1 khi bắt đầu vào nội dung chính (mở đầu), còn các phần trước đó đánh số thứ tự theo i, ii, iii…

 

–   Định lề trang giấy: Top: 3.5cm Bottom: 3cm
Left: 3.5cm

Header: 2cm

Right:     2cm

Footer: 1.5cm

Thứ tự sắp xếp của khóa luận:

Trang bìa ngoài (bìa cứng)

Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương

Tờ lót (giấy trắng)

Trang bìa trong

Lời cảm ơn

Nhận xét của cơ quan thực tập

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Mục lục

Danh sách các bảng biểu

Danh sách hình vẽ, đồ thị

Nội dung của khóa luận:

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

Phụ lục:

Tài liệu tham khảo

Nhật ký thực tập

Cách viết báo cáo thực tập kế toán đại học Bình Dương

Quy định cụ thể cho từng nội dung như sau:

Trang bìa ngoài: trình bày theo hình số 1

– Nguồn: baocaothuctapketoan.net

 

 

 

 

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo