Cách làm đề tài Kế toán DT, CF và Xác định Kết quả kinh doanh

Rate this post

Cách làm đề tài Kế toán DT, CF và Xác định Kết quả kinh doanh: NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU, MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ:

STT NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU VÀ MÔ TẢ YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ TRỌNG SỐ
I Kiến thức cốt lõi về KT DT, TN, CP & XĐKQKD    
I.1 DT và điều kiện ghi nhận DT    
I.2 Phân biệt DT, thu nhập    
I.3 Các khoản giảm trừ DT    
I.4 Phương thức bán hàng, thanh toán    
I.5 Chi phí, chi phí tương xứng với DT    
I.6 Hạch toán DT, TN, CP    
I.7 Trình bày thông tin DT, TN, CP trên BCKQKD, BCLCTT và Thuyết minh    
II Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập    
II.1. Đặc điểm của đơn vị và những ảnh hưởng đến công tác kế toán

 

-Giới thiệu các thông tin định danh về DN, loại hình DN, ngành nghề KD, môi trường hoạt động … => ảnh hưởng gì đến KT?  
       
II.2 Tổ chức SXKD và tổ chức quản lý – Mô tả quy trình công nghệ SXSP;

– Các đơn vị, bộ phận tham gia vào các HĐ SXKD: chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận;

– Hình thức và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý đơn vị => ảnh hưởng đến kế toán?

 
II.3 Tổ chức kế toán tại đơn vị – Căn cứ pháp lý cho việc tổ chức KT trong DN? Nội dung tổ chức KT bao gồm?  
  -Lựa chọn, áp dụng chế độ kế toán – DN lựa chọn áp dụng chế độ KT nào? ban hành theo văn bản nào? Có phù hợp?  
  -Tổ chức chứng từ kế toán – Nhận diện các loại nghiệp vụ cơ bản; các loại chứng từ cần sử dụng; danh mục chứng từ; tổ chức lưu chuyển chứng từ và lưu trữ => cho nhận xét?  
  -Tổ chức tài khoản kế toán – Tìm hiểu danh mục tài khoản; cách phân loại và tổ chức các tài khoản chi tiết?  
  -Tổ chức sổ kế toán – DN áp dụng hình thức kế toán nào? Mô tả đặc điểm, sổ KT sử dụng và trình tự ghi sổ theo hình thức KT này?

– Sự vận dụng tại DN? Có phù hợp không?

– Có sử dụng phần mềm kế toán không? Tên phần mềm đó?

 
  -Tổ chức công tác báo cáo kế toán – Các loại báo cáo: trách nhiệm lập, kỳ báo cáo, người sử dụng…  
  -Nội dung khác liên quan đến chủ đề thực tập    
  -Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy KT được tổ chức theo hình thức tập trung hay phân tán? Có bao nhiêu thành viên? Phân chia trách nhiệm như thế nào?  
III Thực trạng công tác kế toán DT, TN, CP và XĐKQKD tại DN    
III.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại DN    
  – Đặc điểm sản phẩm kinh doanh – DN kinh doanh mặt hàng gì? Là thành phẩm DN SX hay kinh doanh mua bán hàng hóa? Sản phẩm có đặc điểm gì? Giá trị cao hay thấp? Yêu cầu về bảo quản, lưu kho, SP có phải bảo hành không?…  
  – Phương thức tiêu thụ sản phẩm – Doanh nghiệp bán buôn hay bán lẻ, bán thông qua cửa hàng hay gửi đại lý? Hệ thống showroom trưng bày? Nguồn hàng cung cấp, đơn vị cung cấp hàng cho DN có ổn định không? Có bán hàng không qua kho hay không?…  
  – Phương thức thanh toán – Khách hàng chủ yếu của DN là những ai? Thanh toán ngay bằng tiền hay mua trả chậm không tính lãi,…  
  – Chính sách kinh doanh của DN – DN có chính sách chiết khấu thương mại, chính sách chiết khấu thanh toán không? Chính sách bán hàng ưu đãi cho nhân viên, cho khách hàng lớn không?  
III.2. Kế toán doanh thu, thu nhập và chi phí tại công ty….    
a Kế toán hoạt động BH và CCDV    
  – Kế toán DT BH và CCDV

+ Nội dung DT BH và CCDV

+ Nguyên tắc hạch toán

+ Chứng từ và lưu chuyển chứng từ

+ Tài khoản sử dụng

+ Sổ kế toán và qui trình ghi sổ

+ Minh hoạ

DT bán hàng và cung cấp dịch vụ được phân loại như thế nào tại DN? Giá bán được xác định như thế nào? Sử dụng chứng từ nào khi BH và CCDV, mô tả qui trình lập và luân chuyển chứng từ? Kế toán sử dụng TK nào? TK được mở chi tiết như thế nào? DN nghiệp sử dụng sổ kế toán nào? Qui trình ghi sổ như thế nào? Minh họa vài nghiệp vụ phát sinh tại DN? (Chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán liên quan).  
  – Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

+ Nội dung các khoản giảm trừ

+ Nguyên tắc hạch toán

+ Chứng từ và lưu chuyển chứng từ

+ Tài khoản sử dụng

+ Sổ kế toán và qui trình ghi sổ

+ Minh hoạ

Các khoản giảm trừ phát sinh tại DN bao gồm các khoản nào? Phát sinh trong trường hợp nào? Bộ hồ sơ cần thực hiện để ghi nhận giảm trừ doanh thu, mô tả qui trình lập và luân chuyển chứng từ? Kế toán sử dụng TK nào? TK được mở chi tiết như thế nào? DN nghiệp sử dụng sổ kế toán nào? Qui trình ghi sổ như thế nào? Minh họa vài nghiệp vụ phát sinh tại DN? (Chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán liên quan)  
  – Kế toán Giá vốn hàng bán

+ Nội dung giá vốn hàng bán

+ Nguyên tắc hạch toán

+ Chứng từ và lưu chuyển chứng từ

+ Tài khoản sử dụng

+ Sổ kế toán và qui trình ghi sổ

+ Minh hoạ

Giá vốn hàng bán được phân loại như thế nào tại DN? Giá bán được xác định như thế nào? Chứng từ sử dụng, mô tả qui trình lập và luân chuyển chứng từ? Kế toán sử dụng TK nào? TK được mở chi tiết như thế nào? DN nghiệp sử dụng sổ kế toán nào? Qui trình ghi sổ như thế nào? Minh họa vài nghiệp vụ phát sinh tại DN? (Chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán liên quan).  
  – Kế toán CP bán hàng

+ Nội dung chi phí bán hàng

+ Nguyên tắc hạch toán

+ Chứng từ và lưu chuyển chứng từ

+ Tài khoản sử dụng

+ Sổ kế toán và qui trình ghi sổ

+ Minh hoạ

Nội dung chi phí bán hàng bao gồm các khoản mục nào? Mỗi khoản mục phí phát sinh trong trường hợp nào? Chứng từ sử dụng, mô tả qui trình lập và luân chuyển chứng từ? Kế toán sử dụng TK nào? TK được mở chi tiết như thế nào? DN nghiệp sử dụng sổ kế toán nào? Qui trình ghi sổ như thế nào? Minh họa vài nghiệp vụ phát sinh tại DN? (Chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán liên quan).  
  – Kế toán chi phí QLDN

+ Nội dung chi phí quản lý DN

+ Nguyên tắc hạch toán

+ Chứng từ và lưu chuyển chứng từ

+ Tài khoản sử dụng

+ Sổ kế toán và qui trình ghi sổ

+ Minh hoạ

Nội dung chi phí quản lý bao gồm các khoản mục nào? Mỗi khoản mục phí phát sinh trong trường hợp nào? Chứng từ sử dụng, mô tả qui trình lập và luân chuyển chứng từ? Kế toán sử dụng TK nào? TK được mở chi tiết như thế nào? DN nghiệp sử dụng sổ kế toán nào? Qui trình ghi sổ như thế nào? Minh họa vài nghiệp vụ phát sinh tại DN? (Chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán liên quan).  
b Kế toán hoạt động tài chính    
  – Kế toán DT hoạt động tài chính

+ Nội dung phát sinh DT HĐTC

+ Nguyên tắc hạch toán

+ Chứng từ và lưu chuyển chứng từ

+ Tài khoản sử dụng

+ Sổ kế toán và qui trình ghi sổ

+ Minh hoạ

Các trường hợp phát sinh doanh thu hoạt động tài chính? Chứng từ sử dụng, mô tả qui trình lập và luân chuyển chứng từ? Kế toán sử dụng TK nào? TK được mở chi tiết như thế nào? DN nghiệp sử dụng sổ kế toán nào? Qui trình ghi sổ như thế nào? Minh họa vài nghiệp vụ phát sinh tại DN? (Chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán liên quan).  
  – Kế toán CP tài chính

+ Nội dung phát sinh CP tài chính

+ Nguyên tắc hạch toán

+ Chứng từ và lưu chuyển chứng từ

+ Tài khoản sử dụng

+ Sổ kế toán và qui trình ghi sổ

+ Minh hoạ

Chi phí tài chính phát sinh trong những trường hợp nào? Giải thích cụ thể? Chứng từ sử dụng, mô tả qui trình lập và luân chuyển chứng từ? Kế toán sử dụng TK nào? TK được mở chi tiết như thế nào? DN nghiệp sử dụng sổ kế toán nào? Qui trình ghi sổ như thế nào? Minh họa vài nghiệp vụ phát sinh tại DN? (Chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán liên quan).  
c Kế toán hoạt động khác    
  – Kế toán thu nhập khác

+ Nội dung phát sinh thu nhập khác

+ Nguyên tắc hạch toán

+ Chứng từ và lưu chuyển chứng từ

+ Tài khoản sử dụng

+ Sổ kế toán và qui trình ghi sổ

+ Minh hoạ

Các trường hợp phát sinh thu nhập khác? Chứng từ sử dụng, mô tả qui trình lập và luân chuyển chứng từ? Kế toán sử dụng TK nào? TK được mở chi tiết như thế nào? DN nghiệp sử dụng sổ kế toán nào? Qui trình ghi sổ như thế nào? Minh họa vài nghiệp vụ phát sinh tại DN? (Chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán liên quan).  
  – Kế toán CP khác

+ Nội dung phát sinh CP khác

+ Nguyên tắc hạch toán

+ Chứng từ và lưu chuyển chứng từ

+ Tài khoản sử dụng

+ Sổ kế toán và qui trình ghi sổ

+ Minh hoạ

Chi phí khác phát sinh trong những trường hợp nào? Giải thích cụ thể? Chứng từ sử dụng, mô tả qui trình lập và luân chuyển chứng từ? Kế toán sử dụng TK nào? TK được mở chi tiết như thế nào? DN nghiệp sử dụng sổ kế toán nào? Qui trình ghi sổ như thế nào? Minh họa vài nghiệp vụ phát sinh tại DN? (Chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán liên quan)..  
d Kế toán CP thuế TNDN    
  – Chi phí thuế TNDN hiện hành

+ Đặc điểm CP thuế TNDNHH

+ Chứng từ và lưu chuyển chứng từ

+ Tài khoản sử dụng

+ Sổ kế toán và qui trình ghi sổ

+ Minh hoạ

Mức thuế suất thuế TNDN áp dụng tại DN? Các ưu đãi thuế nếu có?

DN sử dụng sổ kế toán nào? Qui trình ghi sổ như thế nào? Minh họa số liệu tạm tính thuế một quý và quyết toán thuế của một năm? (Tờ khai tạm tính, Báo cáo quyết toán thuế, sổ kế toán liên quan).

 
  – Chi phí thuế TNDN hoãn lại

+ Nội dung CP thuế TNDNHL

+ Chứng từ và lưu chuyển chứng từ

+ Tài khoản sử dụng

+ Sổ kế toán và qui trình ghi sổ

+ Minh hoạ

Các trường hợp phát sinh chênh lệch tạm thời tại DN?

DN sử dụng sổ kế toán nào? Qui trình ghi sổ như thế nào? Minh họa số liệu liên quan (Sổ kế toán liên quan).

 
III.3 Kế toán xác định KQ KD tại công ty    
  – Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng tài khoản nào để tổng hợp DT, TN, CP để xác định KQKD.  
  – Sổ kế toán sử dụng và trình tự ghi sổ Sổ kế toán nào sử dụng để tổng hợp DT, TN, CP và xác định kết quả kinh doanh  
  – Minh họa Minh hoạ sổ kế toán tài khoản liên quan  
IV Nhận xét và kiến nghị    
  – Nhận xét chung về công tác kế toán của đơn vị    
  – Nhận xét về công tác kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm của đơn vị    
  – Kiến nghị (nếu có)    
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo