Cách làm báo cáo thực tập kế toán Điểm cao – Bài mẫu báo cáo Hay

Rate this post

Cách làm báo cáo thực tập kế toán Điểm cao – Bài mẫu báo cáo thực tập ngành kế toán hay.

Thông thường một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp sẽ gồm các phần sau, tùy thuộc vào từng trường mà có hay không phần cơ sở lý luận. Cụ thể:

 • Lời mở đầu
 • Cơ sở lý luận về kế toán
 • Giới thiệu công ty thực tập
 • Thực trạng vấn đề đang nghiên cứu
 • Nhận xét kiến nghị
 • Kết luận
 • Tài liệu tham khảo

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán GIÁ RẺ – UY TÍN

Nếu em nào không có thời gian viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán hoặc đang tìm kiếm cách làm báo cáo thực tập kế toán nhưng vẫn chưa được. Hoặc lại không có công ty thực tập, không có chứng từ kế toán để viết bài. thì có thể liên hệ ad, ad có thể hỗ trợ viết bài báo cáo thực tập kế toán giúp các em.

Sdt/Zalo 0909 23 26 20


Cách làm báo cáo thực tập kế toán Điểm cao

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

Nội dung bao gồm:

­Giới thiệu tổng quát về doanh nghiệp (Tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, vốn điều lệ, quá trình hình thành và phát triển,…). Lưu ý: Giới thiệu khách quan với vị trí là một người đang nghiên cứu, thực tập tại doanh nghiệp)

Trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp (bằng sơ đồ tổ chức và nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đối tượng được trình bày qua sơ đồ)

Trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp (bằng sơ đồ và nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên trong bộ máy kế toán)

Trình bày sơ lược về các chính sách kế toán tại công ty (Niên độ kế toán, hình thức kế toán, các phương pháp kế toán, thuế,…)

Trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua các năm (3 năm liền kề gần nhất) và đưa ra một số phân tích

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN … TẠI DOANH NGHIỆP

Nội dung bao gồm:

* Các nguyên tắc kế toán liên quan đến đề tài áp dụng tại doanh nghiệp:

­Các khái niệm

– Các nguyên tắc kế toán

­* Thực trạng về tổ chức công tác kế toán … tại doanh nghiệp

 • ­Mô tả các loại chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ, các tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng tại doanh nghiệp liên quan đến đề tài đã lựa chọn.
 • ­Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại doanh nghiệp. Mỗi đối tượng kế toán có thể trình bày từ 02 đến 05 nghiệp vụ và phải có chứng từ kèm theo (đưa vào phụ lục).
 • Trình bày các sổ sách kế toán (nhật ký chung, Sổ Cái, sổ chi tiết,…) mỗi đối tượng kế toán có liên quan đến đề tài lựa chọn (đưa vào bài viết chương 2)

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT

Nội dung bao gồm

 • ­Nhận xét, đánh giá chung về các chính sách quản lý kinh tế của doanh nghiệp
 • ­Nhận xét, phân tích những ưu và nhược điểm của: bộ máy kế toán doanh nghiệp, các chính sách kế toán, hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán,…

­So sánh  giữa các quy định pháp lý của đề tài với thực tiễn phát sinh ở  doanh nghiệp. Qua đó, đánh giá lý luận, quy định, chính sách có phù hợp hay đã lạc hậu so với thực tế?  Những tác động tích cực hoặc tiêu cực đã nảy sinh trong thực tế về các vấn đề nghiên cứu.


Ví dụ đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH ABC

MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY …..
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
1.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
1.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY
1.3.1. Hình thức tổ chức bộ máy quản lý
1.3.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban
1.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

Cách làm báo cáo thực tập kế toán Điểm cao – Bài mẫu báo cáo thực tập ngành kế toán hay.
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
– Hình thức tổ chức bộ máy kế toán (Sơ đồ)
– Cơ cấu phòng kế toán
1.4.2. Hình thức sổ kế toán
– Hình thức áp dụng (Sơ đồ)
– Các loại sổ
– Trình tự ghi sổ
1.4.3. Hệ thống chứng từ.
1.4.4. Hệ thống tài khoản.
1.4.5. Hệ thống báo cáo kế toán
1.4.6. Chính sách kế toán áp dụng

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY …..
2.1. ĐẶC ĐIỂM HỌAT ĐỘNG KINH DOANH, KỲ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU
2.2.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
2.2.2. Tài khoản sử dụng
2.2.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
2.3. KẾ TOÁN GIA VỐN HÀNG BÁN
2.3.1. Cách xác định giá vốn
2.3.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

Cách làm báo cáo thực tập kế toán Điểm cao - Bài mẫu báo cáo Hay
Cách làm báo cáo thực tập kế toán Điểm cao – Bài mẫu báo cáo Hay

2.3.3. Tài khoản sử dụng
2.3.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
2.4. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
2.4.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
2.4.2.Tài khoản sử dụng
2.4.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
2.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
2.5.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
2.5.2. Tài khoản sử dụng
2.5.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
2.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
2.6.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
2.6.2. Tài khoản sử dụng
2.6.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
2.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
2.7.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
2.7.2. Tài khoản sử dụng
2.7.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
2.8. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
2.8.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
2.8.2. Tài khoản sử dụng
2.8.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
2.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
2.9.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)

Cách làm báo cáo thực tập kế toán Điểm cao – Bài mẫu báo cáo thực tập ngành kế toán hay.
2.9.2. Tài khoản sử dụng
2.9.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
2.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
2.10.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
2.10.2. Tài khoản sử dụng
2.10.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
2.11. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
2.11.1. Tài khoản sử dụng
2.11.2. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
2.12. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. NHẬN XÉT
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. KIẾN NGHỊ

Cách làm báo cáo thực tập kế toán Điểm cao – Bài mẫu báo cáo thực tập ngành kế toán hay.
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

 

 

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo