Báo cáo thực tập kế toán Tổng hợp 2016

Rate this post

Hiện nay nhiều trường yêu cầu sinh viên làm báo cáo thực tập kế toán tổng hợp, sau đó rồi mới tiến hành làm chuyên đề riêng, vậy nên nhiều bạn sinh viên sẽ còn nhiều khó khăn hơn ví báo cáo thực tập kế toán tổng hợp cần khá nhiều chứng từ và nghiệp vụ phát sinh từ công ty, hôm này nhóm mình giới thiệu cho các bạn mẫu lời mở đầu của một bài báo cáo kế toán tổng hợp và đề cương chi tiết mẫu các bạn tham khảo nhé

LỜI  MỞ ÐẦU

  1. Lý do chọn đề tài:

Kinh tế Thế giới ngày càng phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt đặc biệt nền kinh tế Việt Nam đang vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Chức năng hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp với mục tiêu lợi nhuận vì lợi nhuận là mối quan tâm lớn của các nhà quản lí doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có phương thức kinh doanh đúng đắn để đạt được kết quả cao.

Hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin kiểm tra về tình hình tài sản trong mối quan hệ với nguồn hình thành và sự vận động của nguồn hình thành tài sản đó.

Hạch toán kế toán đã ra đời và phát triển từ rất lâu. Nó là một nhu cầu khách quan của bản thân quá trình sản xuất và xã hội. Nhu cầu này tồn tại trong tất cả các hình thái xã hội khác nhau và ngày càng phát triển. Trong xã hội hiện đại ngày nay, với qui mô sản xuất ngày càng mở rộng, trình độ xã hội hoá và sức phát triển ngày càng lớn thì việc tăng cường hạch toán kế toán về mọi mặt càng trở lên cần thiết.

Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà công tác kế toán trong các doanh nghiệp luôn tồn tại những điểm không hợp lý gây khó khăn cho công tác quản lý của lãnh đạo các doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng của Nhà nước. Việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là hết sức cần thiết giúp cho công tác quản lý nói chung và công tác xác định kết quả kinh doanh nói riêng được phản ánh một cách đầy đủ kịp thời. Vì những lý do đó mà trong thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ Phần Xuất Nhập , em đã quyết định đi sâu và tìm hiểu đề tài “Kế toán tổng hợp” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

  1. Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thực trạng kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ Phần Xuất Nhập KHẨU, từ đó đề ra các phương án, giải pháp cải thiện những tồn tại nhằm đẩy mạnh hoạt kinh doanh của công ty trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay.

  1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài : Bộ phận kế toán tại Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu, 476 Huỳnh Tấn Phát -phường Bình Thuận – Quận 7 – thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là phương pháp quan sát trực tiếp, tìm hiểu, đánh giá, phân tích và so sánh dựa trên những tài liệu, số liệu, thông tin của công ty, sách báo và các tài liệu, kiến thức đã được học ở nhà trường.

  1. Kết cấu của báo cáo:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của đề tài gồm 3 chương như sau:

Chương 1 : Giới thiệu tổng quát về Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu

Chương 3 : Thực trạng về công tác kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu

Chương 3 : Nhận xét và Kiến nghị.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỖNG HỢP

MỤC LỤC

LỜI  MỞ ÐẦU     1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU       3

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần XNK           3

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần XNK

1.2.1 Chức năng                5

1.2.2 Nhiệm vụ  5

1.2.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty :         6

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty              7

1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty               7

1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban :           7

1.3.3 Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác :        8

1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty  9

1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán  9

1.4.1.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại công ty        9

1.4.1.2 Cơ cấu bộ máy tài chính – kế toán của công ty      9

1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ      9

1.4.3 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty:   10

1.4.4. Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty       11

1.4.5. Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty:     12

1.4.6. Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty         13

1.4.7. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty                13

1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây của công ty:   16

1.6 Khó khăn, thuận lợi và phương hướng phát triển của công ty:              17

1.6.1 Khó khăn: 17

1.6.2      Thuận lợi:            17

1.6.3      Phương hướng phát triển            18

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK

2.1. Kế toán tiền mặt:     20

2.1.1. Chứng từ sử dụng:              20

2.1.2. Sổ kế toán:             20

2.1.3. Tài khoản sử dụng:              20

2.1.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt:             20

2.1.5. Ví dụ minh họa:    22

2.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng:                24

2.2.1. Chứng từ sử dụng:              24

2.2.2. Tài khoản sử dụng:              24

2.2.3. Sổ kế toán:             24

2.2.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi Ngân hàng:        24

2.2.5. Ví dụ minh họa:    26

2.3. Kế toán các khoản phải thu:                27

2.3.1. Kế toán phải thu khách hàng:         27

2.3.1.1. Chứng từ sử dụng:           27

2.3.1.2. Tài khoản sử dụng:          27

2.3.1.3. Sổ kế toán:          27

2.3.1.4. Quy trình kế toán phải thu khách hàng:  28

2.3.1.5 Ví dụ minh họa:  29

2.3.2. Kế toán các khoản phải thu khác:  30

2.3.2.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng:          30

2.3.2.2. Tài khoản sử dụng:          30

2.3.2.3. Ví dụ minh họa: 30

2.4. Kế toán các khoản tạm ứng:                30

2.4.1. Chứng từ sử dụng:              30

2.4.2. Quy trình kế toán tạm ứng:             31

2.4.3 Tài khoản hạch toán             32

2.4.4. Ví dụ minh họa:    32

2.5. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ:   33

2.5.1. Kế toán nguyên vật liệu:   33

2.5.1.1. Chứng từ sử dụng:           33

2.5.1.2. Sổ kế toán:          33

2.5.1.3. Tài khoản sử dụng:          34

2.5.1.4. Quy trình kế toán nguyên liệu, vật liệu   34

2.5.2. Kế toán công cụ, dụng cụ:                34

2.5.2.1. Chứng từ sử dụng:           34

2.5.2.2. Tài khoản sử dụng:          35

2.5.2.3. Quy trình kế toán công cụ, dụng cụ:         35

2.6. Kế toán Tài sản cố định:        36

2.6.1. Chứng từ sử dụng:              37

2.6.3. Tài khoản sử dụng:              37

2.6.4. Tóm tắt quy trình kế toán Tài sản cố định: 37

2.6.5. Ví dụ minh họa:    39

2.7. Kế toán các khoản nợ phải trả:           39

2.7.1. Chứng từ sử dụng:              39

2.7.2. Sổ kế toán:             39

2.7.3. Tài khoản sử dụng:              39

2.7.4. Tóm tắt quy trình kế toán nợ phải trả:        39

2.7.5. Ví dụ minh họa:    40

2.8. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:     40

2.8.1. Chứng từ & sổ sách sử dụng:          41

2.8.2. Tài khoản sử dụng:              41

2.8.3. Ví dụ minh họa:    42

2.9. Kế toán giá vốn hàng bán:    42

2.9.1. Chứng từ sổ sách sử dụng:               43

2.9.2. Tài khoản sử dụng:              43

2.9.3. Ví dụ minh họa:    43

2.10. Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác:       44

2.10.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính:   44

2.10.1.1. Chứng từ sử dụng:        44

2.10.1.2. Tài khoản sử dụng:        44

2.10.1.3. Ví dụ minh họa:              44

2.10.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính:           45

2.10.2.1. Chứng từ & sổ sách sử dụng:    45

2.10.2.2. Tài khoản sử dụng:        45

2.10.2.3. Ví dụ minh họa:              45

2.10.3. Kế toán thu nhập khác:   45

2.10.3.1. Chứng từ & sổ sách sử dụng:    46

2.10.3.2. Tài khoản sử dụng:        46

2.10.3.3. Ví dụ minh họa:              46

2.10.4. Kế toán chi phí khác (TK 811):       46

2.10.4.1. Chứng từ & sổ sách sử dụng:    46

2.10.4.2. Tài khoản sử dụng:        46

2.10.4.3. Ví dụ minh họa:              46

2.10.5. Chi phí bán hàng:               46

2.10.5.1. Chứng từ sử dụng:        47

2.10.5.2. Tài khoản sử dụng:        47

2.10.5.3. Ví dụ minh họa:              47

2.10.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp:      48

2.10.6.1. Chứng từ sử dụng:        48

2.10.6.2. Tài khoản sử dụng:        48

2.10.6.3. Ví dụ minh họa:              49

2.10.7. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp:      50

2.10.7.1. Chứng từ sử dụng:        50

2.10.7.2. Tài khoản sử dụng:        50

2.10.7.3. Ví dụ minh họa:              50

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT  – KIẾN NGHỊ        54

3.1. Nhận xét, đánh giá  54

3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty       54

3.1.2 Nhận xét chung về về công tác kế toán tại công ty CP XNK

3.2 Kiến nghị      58

KẾT LUẬN            62

TÀI LIỆU THAM KHẢO     63

NHÓM MÌNH NHẬN HỖ TRỢ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP HOẶC XIN CHỨNG TỪ+ ĐÓNG DẤU CÔNG TY NẾU CÁC BẠN MUỐN TỰ LÀM MÀ KHÔNG CÓ THỜI GIAN THỰC TẬP NHÉ, SĐT/ZALO 0973.287.149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo