Báo cáo thực tập Tăng cường kiểm soát chi phí tại ngân hàng Quảng Nam

Báo cáo thực tập Tăng cường kiểm soát chi phí tại ngân hàng Quảng Nam

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán giá rẻ

SDT/ ZALO 0909 23 26 20

Gmail: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

1. Tính cấp thiết của đề tài
Lạm phát, suy giảm kinh tế, ảnh hưởng ñến hoạt ñộng ngân hàng gặp khó khăn, ñể giữ vững mục tiêu phát triển ổn ñịnh, an toàn, hiệu quả.
NHNo&PTNT thực hiện khoán tài chính trên cơ sở có thu mới có chi, do ñó yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chi phí cũng như chi tiêu trong ñơn vị.
Xuất phát từ thực tế ñó, tôi chọn ñề tài “Tăng cường kiểm soát chi phí tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam” để nghiên cứu làm luận văn thạc sỹ – chuyên ngành kế toán.

2. Mục đích nghiên cứu
Hệ thống những vấn ñề lý luận cơ bản về kiểm soát trong quản lý nói chung và kiểm soát về chi phí nói riêng trong NHNo. Đồng thời nghiên cứu làm rõ thực trạng kiểm soát chi phí tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở ñó ñưa ra những ưu ñiểm, hạn chế. Đề ra những giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí.

3. Đối tuợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: công tác kiểm soát chi phí tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam trong 3 năm 2006-2008.
Phạm vi nghiên cứu: Tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam, từ Hội sở tỉnh
ñến các ngân hàng huyện trực thuộc.

4. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, tiếp cận thu thập thông tin, tổng hợp, so sánh.

 

 

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*