Bản chất của kế toán quản trị và kế toán quản trị chi phí

Rate this post

Báo cáo thực tập kế toán xin giới thiệu và chia sẻ tới các bạn sinh viên bài báo cáo là Bản chất của kế toán quản trị và kế toán quản trị chi phí để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Bản chất của kế toán quản trị
– KTQT cung cấp thông tin cho các nhà quản trị cấp cao ra quyết
ñịnh kinh doanh, quyết ñịnh ñầu tư và sử dụng các nguồn lực.
– KTQT cung cấp thông tin về mặt kỹ thuật ñể các nhà quản lý thừa hành sử dụng thực thi trách nhiệm của mình.
– KTQT ñược coi như là phương tiện ñể nhà quản lý thực hiện kiểm soát quản lý DN.
– Kế toán quản trị là một khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp những thông tin ñịnh lượng về hoạt ñộng của ñơn vị một cách cụ thể, giúp các nhà quản trị trong quá trình ra các quyết ñịnh liên quan ñến việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát và ñánh giá tình hình thực hiện các hoạt ñộng của ñơn vị.

Bản chất của kế toán quản trị chi phí
– KTQT chi phí là một bộ phận của hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin về chi phí ñể mỗi tổ chức thực hiện chức năng quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho các hoạt ñộng, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, ñánh giá hoạt ñộng và ra các quyết ñịnh hợp lý.
– KTQT chi phí cung cấp bao gồm cả những thông tin quá khứ và thông tin có tính dự báo thông qua việc lập kế hoạch và dự toán trên cơ sở ñịnh mức chi phí.
Kế toán quản trị chi phí với chức năng quản trị chi phí doanh nghiệp: KTQT chi phí cung cấp thông tin chi phí phục vụ cho các chức năng quản lý.

– Lập kế hoạch và dự toán
– Tổ chức thực hiện
– Kiểm tra và ñánh giá
– Ra quyết ñịnh
Nội dung của kế toán quản trị chi phí: Nội dung của KTQT chi phí ñược xác ñịnh như sau:
+ Phân loại chi phí
+ Lập dự toán chi phí SXKD
+ Xác ñịnh giá phí ñơn vị sản phẩm
+ Phân tích, ñánh giá tình hình thực hiện chi phí bộ phận theo từng trung tâm chi phí
+ Phân tích mối quan hệ CVP
+ Phân tích thông tin chi phí ñể lựa chọn thông tin thích hợp cho các quyết ñịnh kinh doanh.

Phân loại chi phí
+ Phân loại theo nội dung kinh tế: Theo cách phân loại này chi phí trong kỳ kế toán của DN tồn tại dưới các yếu tố sau:
– Chi phí nguyên vật liệu
– Chi phí nhân công
– Chi phí công cụ dụng cụ
– Chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh
– Chi phí dịch vụ thuê ngoài
– Chi phí khác bằng tiền
+ Phân loại theo công dụng kinh tế: Theo cách phân loại này toàn bộ chi phí ñược chia thành các yếu tố như:
– Chi phí nguyên liệu trực tiếp
– Chi phí nhân công trực tiếp

– Chi phí sản xuất chung
– Chi phí bán hàng
– Chi phí quản lý doanh nghiệp
– Chi phí khác

+ Phân loại theo mối quan hệ giữa chi phí với các khoản mục trên BCTC
– Chi phí thời kỳ
– Chi phí sản phẩm

+ Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với mức độ hoạt động: Theo cách phân loại này, các chi phí ñược phân thành:
– Chi phí biến ñổi
– Chi phí cố ñịnh
– Chi phí hỗn hợp

+ Phân loại chi phí trong kiểm tra và ra quyết ñịnh
– Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp
– Chi phí chênh lệch
– Chi phí cơ hội
– Chi phí chìm
– Chi phí kiểm soát ñược và chi phí không thể kiểm soát ñược

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Kế toán quản trị chi phí tại công ty bia Huế

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Bản chất của kế toán quản trị và kế toán quản trị chi phí […]

Contact Me on Zalo